Onvrede en misverstanden over tweede kern Zeewolde

In een hectische raadsvergadering op donderdag 26 mei leken oude tijden te herleven. Veel schorsingen en spanning tussen de coalitiepartijen Leefbaar Zeewolde, VVD en het CDA. Wat was het geval? In het visiedocument waarlangs de Kerntakendiscussie gevoerd gaat worden, staan een aantal regels over de mogelijkheden van een tweede kern op ons grondgebied. Op zich niets nieuws want andere overheden praten hier al veel langer over. Almere claimt zelfs al het gebied tussen de Stichtse Brug en de Adelaarsweg. In maart 2004 heeft de gemeenteraad van Zeewolde een raadsbesluit genomen waarin de raad zich uitspreekt om de ontwikkeling van woonkernen op ons grondgebied mogelijk te maken. Niets meer en niets minder. Leefbaar Zeewolde heeft in 1998 al aangegeven dat een tweede kern bespreekbaar is op het moment dat de huidige kern af is. Wij bedoelen daar niet een kern van dezelfde omvang mee, maar vinden dat je een dergelijke discussie niet van te voren moet frustreren met het noemen van aantallen woningen. Het idee van een tweede kern is om een alternatief te bieden voor het feit dat andere partijen de huidige kern explosief willen laten groeien. Leefbaar Zeewolde is van mening dat na het bouwen van de Polderwijk dit dorp af is. Wij gunnen andere mensen dat ze ook in zo’n mooi dorp kunnen wonen en een tweede kern is dan een mogelijkheid. Wanneer? Misschien pas over 15 jaar of 20 jaar, maar regeren is vooruitzien en als wij zelf niet een visie over dit onderwerp ontwikkelen, dan doen andere overheden dat wel voor ons en staan wij aan de zijlijn!

Coalitiepartij CDA heeft grote moeite met dit idee. Haar achterban wenst dit niet om wel zeer bijzondere redenen. Pachtgronden kunnen niet in eigendom worden verkregen en meer van dit soort onduidelijke argumenten hoorden wij in de wandelgangen. Het is jammer dat CDA fractievoorzitter Verschure op omroep Flevoland alleen vertelt dat hij geen geld wil geven voor een onderzoek naar een tweede kern en vergeet bovenstaande redenen te noemen. Dat is niet erg transparant en wekt geen vertrouwen bij de kiezer.

Om het CDA tegemoet te komen had Leefbaar Zeewolde een motie ingediend om een onderzoek naar de mogelijkheden van een tweede kern te binden aan een tijdsfactor. Voor eind 2006 zou een dergelijk – klein – onderzoek gedaan moeten worden. Daarna zou iedereen weten wat wel en niet mogelijk is en vooral op welke locatie op ons grondgebied. Dat zou duidelijkheid scheppen ook richting de achterban van het CDA.

Het CDA heeft zich zeer star opgesteld en er was met geen mogelijkheid over te praten. Coaltiepartner VVD heeft nog een prima alternatief geboden waar Leefbaar Zeewolde zich in kon vinden terwijl ook burgemeester Dijkstra de moeite heeft genomen de drie partijen op een lijn te brengen. Helaas is dat niet gelukt. Tot grote ergernis van Leefbaar Zeewolde en de VVD heeft het CDA een eigen motie gemaakt en steun gezocht en gevonden bij de oppositiepartijen. Dit is niet erg collegiaal en wat de consequenties van deze actie zullen zijn moet de tijd leren. Leefbaar Zeewolde heeft haar eigen motie vervolgens ingetrokken want er ligt immers al een raadsbesluit uit 2004. Het CDA heeft met haar actie een slecht signaal afgegeven. Andere overheden zullen dit zien als een teken dat Zeewolde zelf niets wil op haar grondgebied en zullen de kansen met beide handen aangrijpen met alle gevolgen – voor de CDA achterban – van dien!

De tekst van de door Leefbaar Zeewolde in eerste instantie ingediende motie waar het CDA zich niet in kon vinden:

De raad van de gemeente Zeewolde in vergadering bijeen d.d. 26 mei 2005,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 19 mei 2005 over de kadernotitie ‘Visie, kerntaken en regie’ en het daarbij gevoegde conceptbesluit,

gehoord de beraadslagingen,

spreekt uit:

uitvoering te willen geven aan het op 25 maart 2004 -tijdens de behandeling van de Reactie op het Integraal Ontwikkelingsplan Almere aan Provinciale Staten- genomen raadsbesluit:

‘Bereid te zijn om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van groene woonmilieus op langere termijn niet alleen bespreekbaar te maken maar om daar actief in bij te dragen door realisatie van extra woonkernen’.

Daarbij zal een eerste stap bestaan uit een onderzoek naar de financieel-economische wenselijkheid en haalbaarheid van dergelijke ontwikkelingen op het grondgebied van Zeewolde. Dit onderzoek dient uiterlijk eind 2006 afgerond te zijn.

Het onderzoek en de eventuele resultaten van het onderzoek mogen niet van invloed zijn op de reeds in ganggezette ontwikkelingen in Zeewolde zoals de ontwikkeling van de Polderwijk en het Masterplan Centrum.

en gaat over tot de orde van de dag.