Motie van Leefbaar Zeewolde inzake leerlingenzorg

Naar aanleiding van de beraadslagingen in de commissievergadering van 15 juni jl heeft Leefbaar Zeewolde besloten een motie in te dienen om het  college te dwingen een drie jarig contract met het basisonderwijs en de IJsselgroep af te sluiten voor subsidiering van de leerlingenzorg in Zeewolde.

De motie komt in de raadsvergadering van 30 juni aan de orde.

Leefbaar Zeewolde is van mening dat de keus van het college voor een éénjarig contract in plaats van een driejarig in onvoldoende mate de continuïteit en kwaliteit van de leerlingenzorg in Zeewolde garandeert.

De tekst van de motie:

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp

De raad van de gemeente Zeewolde in vergadering bijeen d.d. 30 juni 2005,

gelezen het besluit van het college d.d. 17 mei 2005 over het advies toekomst leerlingenzorg in Zeewolde en het daarbij gevoegde conceptbesluit,

gehoord de beraadslagingen in de commissievergadering van 15 juni jl.,

draagt het college op:

de continuïteit en kwaliteit van de leerlingenzorg in Zeewolde te garanderen door over te gaan tot het aangaan van een driejarig convenant met het basisonderwijs en de IJsselgroep waarin de subsidieverstrekking voor leerlingenzorg is gegarandeerd;

en roept het college op:

het convenant zodanig vorm te geven dat leerlingen in die de vorm van onderwijs terechtkomen waar ze thuis horen, in hun waarde worden gelaten en kunnen uitblinken en voor het eind van de drie jaarsperiode een kwaliteitsonderzoek te hebben afgerond dat moet aangeven of de “gemeente” waar voor haar geld krijgt. 

en gaat over tot de orde van de dag.