Voorbereiding bouw op het onverharde parkeerterrein bij het Raadhuisplein

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft alarmerende berichten ontvangen van ondernemers / winkeliers / bewoners die gevestigd zijn aan het Raadhuisplein. Onlangs is een begin gemaakt met de voorbereidingen van de bouw achter deze winkels op het onverharde parkeerterrein. De ondernemers / winkeliers geven bij ons aan dat zij niet zijn betrokken bij de planning van deze werkzaamheden. Voor Leefbaar Zeewolde is dit aanleiding de volgende schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W:

In het Uitvoeringsplan van het addendum op het coalitieprogramma lezen wij bij het allereerste punt 0.2 “De woonomgeving is van de bewoners. Plannen en werkzaamheden worden vooraf met hen besproken en afgestemd. Waar mogelijk wordt met wensen rekening gehouden”.

1. Wij verzoeken u aan te geven vanaf welk moment u in overleg bent getreden met deze ondernemers / winkeliers / bewoners over de planning van de bouwactiviteiten.

2. In uw vergadering van 4 november j.l. (zie het Ontwerpverslag) lezen wij dat u niet instemt met het tijdelijk in gebruik geven van het Raadhuisplein als alternatieve locatie voor het parkeren. Wat is de reden hiervoor?

3. In hetzelfde verslag lezen wij dat u Woonpalet als eerste verantwoordelijke ziet om de gerezen problemen op te lossen. Deelt u onze mening dat het toch de gemeente is die verantwoordelijk is voor de openbare ruimte en de gemeente dus met alternatieve oplossingen moet komen?

4. Wat is de reden dat uw college geen alternatieve oplossingen heeft aangeboden?

5. Waarom geeft het college geen uitvoering aan het eigen uitvoeringsplan zoals wij hierboven hebben geciteerd?

6. Wanneer kunnen de ondernemers / winkeliers / bewoners acceptabele oplossingen van het college verwachten?

7. Is de houding die uw college nu inneemt een voorbeeld  van de door u uitgesproken wens om “met het gezicht naar de samenleving te staan”?

Leefbaar Zeewolde had gehoopt dat er lessen zouden zijn geleerd inzake de perikelen tussen winkeliers en de gemeente die zijn ontstaan tijdens de uitvoering van het Masterplan Centrum. Wij constateren dat dit niet het geval is en dat een aantal ondernemers / winkeliers / bewoners de dupe dreigt te worden van uw lakse houding zoals wij die lezen in genoemd Ontwerpverslag van uw vergadering op 4 november j.l. Wij verzoeken u met spoed onze vragen te beantwoorden en dringen er bij u op aan om per direct in overleg te treden met deze ondernemers / winkeliers om acceptabele oplossingen te zoeken waardoor zij geen economische schade zullen oplopen en met de bewoners waardoor hun woongenot niet te lijden krijgt van de bouwactiviteiten.

Rein Zijlstra,

fractievoorzitter