Vragen aan college over toestand Vogelweg

Onderstaand artikel 36 vragen van de fractie van Leefbaar Zeewolde die heden aan het college zijn verstuurd, inzake de slechte toestand van de Vogelweg:

Geacht college,

De Vogelweg is een belangrijke en veel gebruikte verkeersader voor de Zeewolder bevolking die toegang geeft tot de snelwegen A27/A6, Almere, Lelystad en grote gedeeltes van het Zeewolder buitengebied. Echter, de kwaliteit van het wegdek van de Vogelweg is in korte tijd zodanig verslechterd dat momenteel de veiligheid van de weggebruikers gevaar loopt. Vooral de weghelft van de Vogelweg op het traject Roerdompweg-A27 richting Almere vertoont lange open scheuren en gebroken weggedeeltes waardoor levensgevaarlijke situaties voor de bestuurders ontstaan. Ook de onlangs door de provincie verrichte onderhoudswerkzaamheden aan de Vogelweg zijn volstrekt onvoldoende gebleken om een veilige verkeerssituatie te waarborgen. Daarom stelt de fractie van Leefbaar Zeewolde het college de volgende ex Art.36 vragen. De antwoorden willen wij graag ontvangen voor de vergadering van de commissie Ruimte en Wonen van 2 februari, 2009.

  1. Is het college op de hoogte van de slechte kwaliteit van het wegdek van de Vogelweg op bovengenoemd traject.
  2. Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde van mening dat de Provincie als eigenaar van de weg een wanprestatie heeft geleverd door het wegdek niet of slecht te onderhouden en dat verrichte onderhoudswerkzaamheden volstrekt onvoldoende zijn om een verkeersveilige situatie te waarborgen.
  3. Wat heeft het college gedaan om de toestand van het wegdek van de Vogelweg te verbeteren en de Provincie aan te sporen om het wegenonderhoud op niveau te brengen.
  4. Op welke termijn kan onderhoud van de Vogelweg plaatsvinden om een verkeersveilige situatie te creëren.

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

Hoogachtend,

Ben Sonneveld

20090126_Leefbaar_Zeewolde-Kwaliteit_wegdek_Vogelweg