Vragen aan college over plaatsing UMTS antenne in klokkentoren

Onderstaand artikel 36 vragen van de fractie van Leefbaar Zeewolde die afgelopen zaterdag naar het college zijn gestuurd. De vragen hebben betrekking op de plaatsing van de UMTS mast op de klokkentoren van De Schuilhof, Elzenlaan 2, Zeewolde.

Geacht college,

Naar aanleiding van de plaatsing van een UMTS antenne op de klokkentoren van de kerk “De Schuilhof”, Elzenlaan 2 stelt de fractie van Leefbaar Zeewolde het college de volgende ex Art.36 vragen. De antwoorden willen wij graag ontvangen voor de vergadering van de commissie Ruimte en Wonen van 2 februari, 2009.

Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde van mening dat de plaatsing van een UMTS antenne nabij (binnen een straal van 100m) twee basisscholen en een woonwijk niet conform het voorzorgsbeginsel is dat de gemeente in haar plaatsingsbeleid hanteert, zoals onlangs verwoordt in het B&W besluit van 23 december, 2008.

Bij nader buurtonderzoek onder omwonenden en de scholen, is gebleken dat het bestuur van ”De Schuilhof” geen melding heeft gemaakt van het voornemen om een UMTS mast te plaatsen. Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde van mening dat bij de plaatsing van een dergelijk omstreden bouwwerk de omwonenden en nabij gelegen scholen ingelicht hadden moeten worden en hun mening in de besluitvorming van de uiteindelijke plaatsing van de UMTS mast had moeten worden meegewogen.

Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde van mening dat het bestuur van De Schuilhof in ieder geval de morele plicht heeft om de omwonenden op de hoogte te stellen en bij de besluitvorming te betrekken.

De fractie van Leefbaar Zeewolde verzoekt het college om de mogelijkheden te onderzoeken om de plaatsing van de UMTS mast aan “De Schuilhof ” ongedaan te maken.

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

Hoogachtend,

Ben Sonneveld

20090124_Leefbaar_Zeewolde-Plaatsing_UMTS_antenne_op_klokkentoren_De_Schuilhof