Vragen over vliegroutes over de Oostvaardersplassen

De fractie van Leefbaar Zeewolde stelt de volgende vragen aan het college van B&W:

Op maandag 30 maart heeft Lelystad Airport de milieu-effectrapportage (MER) ingediend bij Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en van VROM. Deze MER was verplicht voor het aanwijzingsbesluit over Lelystad Airport dat de minister van Verkeer en Waterstaat in oktober dit jaar wil nemen.

De directie van Lelystad Airport heeft eveneens bij de minister van Verkeer en Waterstaat een alternatief ingediend voor de vliegroutes over de Oostvaardersplassen. Deze route staat op bijgevoegde kaart aangegeven in de blauwe lijnen (route linksom). In deze alternatieve vliegroute ontzien de vliegtuigen, na de start vanaf de luchthaven, het natuurgebied van de Oostvaardersplassen, door linksom zuidwaarts te vliegen en daarna de vlucht te vervolgen met een bocht naar het noordoosten. Deze alternatieve route gaat voor een groot gedeelte over Zeewolde grondgebied en heeft als ernstig nadeel dat ons dorp het gevaar loopt om geconfronteerd te worden met geluidsoverlast. Immers, de bochten die de vliegtuigen moeten maken kunnen met veel motorlawaai en voor de gezondheid schadelijke uitlaatgassen gepaard gaan. Ernstiger is dat de tekening een vertekend beeld geeft. De lijn van de scherpe bocht lijkt getekend om geen woongebieden te raken maar het is welbekend dat de uiteindelijke uitvliegroute van veel factoren afhankelijk is. Veranderende windsnelheden en windrichtingen, de vereiste hoogte voor draairichtingen en zwaarte van de vliegtuigen kunnen zorgen voor grote afwijkingen van de voorgetekende vliegroute. Bovendien kan de commerciële luchtvaart, de beoogde doelgroep van Lelystad Airport, in het geval van Zuidelijke gelegen bestemmingen de voorgeschreven vliegroutes niet volledig respecteren of in het ergste geval negeren. In veel gevallen kan dit uiteindelijk resulteren in minder scherpe bochten waardoor de vliegroutes zeer nabij of zelfs over onze dorpskern komen. Het behoeft geen verder betoog dat door de impact van deze vliegroutes de leefbaarheid in ons dorp in ernstige mate kan worden aangetast.

Ten slotte, constateert Leefbaar Zeewolde dat in het politiek steekspel van natuur- en milieugroeperingen, stedenlobby’s en andere belangenverenigingen, Zeewolde als grote verliezer naar voren komt. De vraag rijst dan ook waar dit college was toen de belangrijke beslissingen werden genomen. Uit eerdere correspondentie beloofde u de vinger aan de pols te houden. Daar is echter niets van gebleken.

Naar aanleiding van het bovenstaande stelt de fractie van Leefbaar Zeewolde het college de volgende ex Art.36 vragen. De antwoorden willen wij graag ontvangen voor de vergadering van de commissie Ruimte en Wonen van 6 april, 2009.

1. Is het college op de hoogte van de alternatieve aanvliegroutes die over Zeewolder grondgebied gaan?

2. Zijn de overige details van de uitvliegroutes bekend die van invloed kunnen zijn voor geluidsoverlast in ons dorp.

3. Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde van mening dat de alternatieve vliegroutes mogelijk ernstige overlast voor de Zeewolder bevolking kunnen leiden?

 

4. Verwijzend naar de voorlaatste paragraaf van ons inleidende betoog, wat doet het college om te voorkomen dat de alternatieve vliegroutes overlast in Zeewolde gaan veroorzaken?

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

Hoogachtend,

Ben Sonneveld

Reeds op 11 februari 2009 stelden wij vragen aan het college van B&W over dit onderwerp. Dit naar aanleiding van uitlatingen van de directeur van Lelystad Airport tijdens het Politiek Cafe.