Lelystad Airport, inspraak 29 juni

Namens Leefbaar Zeewolde zal Ben Sonneveld de onderstaande toespraak houden op de inspraakavond, maandag 29 juni 2009:

Provincie Flevoland

Aanwijzing Luchtvaartterrein Lelystad
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Zeewolde, 29-6-2009

Betreft: Inspraak aanwijzing Luchtvaartterrein Lelystad

Mevrouw/Mijnheer de voorzitter,

Mijn naam is Ben Sonneveld en ik spreek hier in namens de lokale partij Leefbaar Zeewolde, en met instemming van vele Zeewoldenaren. Waarvoor ik hier precies kom inspreken is mij niet helemaal duidelijk. U legt aan ons voor de ontwerpaanwijzing luchtvaartterrein Lelystad krachtens de Luchtvaartwet, de ontwerpaanwijzing ‘Geluidszones rond het luchtvaartterrein Lelystad’ ingevolge de Wet ruimtelijke ordening en het Milieueffectrapport Ontwikkeling Lelystad Airport. In totaal beslaan deze stukken zo’n 9 volumes met een ruime 800 pagina’s tekst, figuren en tabellen. Deze stukken liggen voor ons zes weken ter inzage, maar Mevrouw/Mijnheer de voorzitter ook al lagen ze zes maanden ter inzage dan nog kan je hier niet echt chocola van maken. Een sterke overheid moet bereid zijn om haar zwakke kanten te laten zien en burgers te helpen om de nadelen van ruimtelijke ontwikkelingen in kaart te brengen. Maar hier, mevrouw/mijnheer de voorzitter, wordt een stofwolk van informatie geproduceerd die de burgers niet helpt maar je het gevoel geeft dat er wat te verbergen valt; ik kom daar later nog op terug. Hiermee wil ik dus mijn eerste bezwaar kenbaar maken namelijk dat er onvoldoende structuur in de presentatie van de inspraakprocedure is geweest om op een fatsoenlijke manier de nadelige ontwikkelingen in kaart te brengen.

In het rapport is er overigens een inconsistentie omtrent de evaluatie van vliegroutes. Op pagina 8 van het hoofdrapport van de MER zegt u dat de vliegroutes wel zijn geëvalueerd maar dat de uiteindelijk te hanteren routestructuur geen onderdeel is van de aanwijzing. Terwijl in de aanwijzing wel degelijk keuzes worden gemaakt over de te volgen routes. Graag een nadere verklaring en uitleg hierover.

Mijn volgende bezwaar betreft de evaluatie van de geluidshinder voor mijn dorp Zeewolde. Het is mij volstrekt onduidelijk hoe de geluidshinder nu is beoordeeld. Is dit bij het planalternatief nu gebaseerd op figuur 10 (Bijlage 1) of figuur 12 (Bijlage 2) van de bijlage geluidshinder? Kijkende naar de geluidscontouren (Bijlage 3) behorende bij het planalternatief  kan ik niet opmaken hoe deze evaluatie nu heeft plaatsgevonden en lijkt het erop alsof de geluidscontouren en het planalternatief niet op elkaar zijn afgestemd. Bovendien heeft u de geluidsevaluatie gebaseerd op rekenmodellen die ook worden gebruikt om de geluidsnormeringen in de rest van het land te bepalen. En juist van deze modellen is door de commissie Eversdijk in 2006 aangetoond dat ze geluidsoverlast consistent te laag inschatten en verbeterd moeten worden door metingen. En metingen, mevrouw/mijnheer de voorzitter zijn er niet gemaakt laat staan dat hierdoor een betrouwbaar beeld ontstaat over geluidshinder. Kortweg als u de geluidshinder wilt evalueren dan moet u een vliegtuig op de verschillende hoogtes laten vliegen en dan het geluid meten en niet rekenmodellen gebruiken waarvan de betrouwbaarheid uiterst onzeker is.

Mijn derde bezwaar mevrouw/mijnheer de voorzitter is wellicht het ernstigste en zet de MER op losse schroeven. Ik begon mijn betoog met de opmerking dat de overheid een stofwolk produceert en deze metafoor kan nog worden uitgelegd als dat de inspraakprocedure onduidelijk is. Maar mevrouw/mijnheer de voorzitter, de MER en de ontwerpen voor de aanwijzingen zijn ook onvolledig omdat de aanvliegroutes die door de Lucht Verkeersleiding Nederland (Bijlage 4) zijn aangewezen en die op hoogtes van 600-900 meter over ons dorp zullen vliegen niet zijn meegewogen. Ook tijdens de voorlichtingsavond werd alleen de hier afgebeelde figuur [Figuur 1 in Bijlage] getoond waarop de blauwe lijnen de aanvliegroutes voorstellen en de rode lijnen de uitvliegroutes. Echter de Lucht Verkeersleiding Nederland stuurde ons onlangs deze figuur op [Figuur 4 in Bijlage] waarbij de blauwe lijnen de geformaliseerde aanvliegroutes voorstelt. De rode lijnen zijn de zogenaamde Standard Arrivals of STAR’s die uit alle vier de windstreken aanvliegen richting Lelystad. In principe vliegen deze STAR’s door naar het grijze wachtgebied nabij Dronten om vervolgens opgelijnd te worden naar de landingsroute. Op de figuur staat ons dorp Zeewolde aangegeven met de groene pijl, de zwarte pijlen geven de blauwe aanvliegroute aan die zoals u ziet dwars over ons dorp gaat. De informatie over deze aanvliegroutes hebben wij in Zeewolde in april van de Lucht Verkeersleiding Nederland ontvangen maar is op geen enkele wijze terug te vinden in de MER of de conceptaanwijzingen. Door deze aanvliegroute verwachten wij ernstige geluidshinder, verslechtering van luchtkwaliteit en een verhoogd risico dat niet in deze MER is meegewogen. Nogmaals, ook op de door u georganiseerde voorlichtingsavond in Zeewolde ontbrak deze informatie terwijl we het hier toch hebben over een aanvliegroute met duidelijk invloed op het welzijn van de Zeewolder bevolking. Mevrouw/Mijnheer de voorzitter, ik kwalificeer deze gang van zaken als volksverlakkerij. Het achterhouden van deze informatie legt een duidelijke bom onder de inspraakprocedure. Immers met onvolledige informatievoorziening kan er geen fatsoenlijke inspraak volgen. Mevrouw/Mijnheer de voorzitter, ik wil u daarom dringend verzoeken om de MER en aanwijzingsprocedures nietig te laten verklaren en de minister op de hoogte te stellen dat de bevolking van Zeewolde en alle betrokkenen niet  op de juiste wijze en dus onvolledig zijn geïnformeerd. Het is ook te gek voor woorden dat alle aanvliegroutes recht over ons dorp zijn gepland terwijl er voldoende ruimte in de polder is om het dorp te ontzien. Daarom verzoek ik u ook dringend om bij een nieuwe MER een alternatief te presenteren waarbij vliegroutes zover mogelijk van ons dorp worden gepland.

Ik dank u voor uw aandacht.

Ben Sonneveld.

Leefbaar Zeewolde