Burgerparticipatie belangrijk voor beslissing over vestiging van Scouting Nederland op Zeewolder grondgebied

Het college van burgemeester en wethouders heeft een principebesluit genomen dat zij positief staan ten opzichte van een initiatief van Scouting Nederland om een permanent terrein in te richten op het grondgebied van Zeewolde. Leefbaar Zeewolde draagt de organisatie Scouting Nederland een warm hart toe, maar is wel van mening dat voor een vestiging in Zeewolde aan een aantal randvoorwaarden moet worden voldaan.

Zo mag de vestiging van Scouting Nederland op Zeewolder grondgebied niet leiden tot overlast voor de Zeewolder bevolking. Concreet wordt hiermee bedoeld dat a) de kernwaarden van het dorp: rust ruimte en natuur, niet worden aangetast, b) de verkeersdrukte bij grote evenementen (jamboree) niet tot onaanvaardbare hinder leidt c) het gebied van Scouting Nederland het hele jaar toegankelijk blijft en d) er geen extra druk ontstaat op de gezondheidsvoorzieningen in het dorp.

Bovenstaande randvoorwaarden overwegende heeft de locatie die thans in beeld is niet de voorkeur van Leefbaar Zeewolde. De partij zal het college en daarmee Scouting Nederland verzoeken met alternatieve locaties te komen.

Een andere belangrijke voorwaarde voor Leefbaar Zeewolde is dat alle kosten van de vestiging waaronder inrichting, infrastructuur en gebouwen worden gedragen door Scouting Nederland zelf.

Ten slotte, een van de belangrijkste voorwaarden voor Leefbaar Zeewolde is dat bevolking wordt geconsulteerd over de wenselijkheid van de voorgestelde locatie. Burgerparticipatie is een speerpunt van de huidige coalitie (Leefbaar Zeewolde, ChristenUnie en PvdA/GL) waarbij voor met name majeure ruimtelijke ordeningsvraagstukken de mening van de bevolking een belangrijke inbreng vormt om tot een uiteindelijke en zorgvuldige beslissing te komen. Als zodanig steunt Leefbaar Zeewolde het college dat zij een maximale inzet zal plegen om de bevolking te betrekken en te raadplegen over de locatie en eventuele plaatsing van een scouting terrein op het grondgebied van Zeewolde.

PrincipeverzoekScouting 2011

De door Scouting Nederland gewenste locatie:

Kaart ontsluiting:

Voor meer informatie:

Ben Sonneveld, Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde – 0616782007.