Algemene beschouwingen 2011: Een visie met soms een visioen

Donderdag 30 juni 2011 zijn de Algemene Beschouwingen gehouden in de raad. Hieronder kunt u de door fractievoorzitter Ben Sonneveld uitgesproken tekst (na) lezen.

Een visie met soms een visioen.

Mijnheer de voorzitter, De algemene beschouwingen geven de gelegenheid om terug te blikken op het afgelopen jaar en kaderstellende uitspraken te doen voor de komende tijd. Die kaderstellende afspraken zullen zich in mijn betoog vooral vertalen in de visie die Leefbaar Zeewolde heeft op de Zeewolder samenleving in het licht van de komende politieke ontwikkelingen. Deze visie is voor Leefbaar Zeewolde de leidraad voor ons politieke handelen waarvan de grote lijnen ook terug te vinden zijn in ons partijprogramma. Echter, visies kunnen worden geïnspireerd door visioenen, de droombeelden waarvan, volgens Van Daele, een voorspellende waarde vanuit gaat. Vandaar dat ik soms onze visie lardeer met een visioen.

Maar laat ik niet de belangrijke momenten in het voorbije half jaar vergeten. Een heuglijk feit voor onze partij was de benoeming van onze wethouder Rein Zijlstra tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Ik zeg onze wethouder want hij is natuurlijk van ons allemaal, maar Leefbaar Zeewolde was maar wat trots dat nadat eerder een ridderorde aan ons raadslid dhr Koelewijn was uitgereikt wij nu ook een tweede ridder in ons midden mochten verwelkomen. We hebben zelfs kort overwogen om onze naam in KLZ te veranderen ´Koninklijke Leefbaar Zeewolde´, maar dat vonden we toch niet bij ons lokale karakter passen.

Maar er waren natuurlijk ook andere belangrijke politieke onderwerpen in de afgelopen periode. Veel belangrijke besluiten zijn er genomen waarin duidelijk de visie van dit college en deze raad voor dit dorp is vastgelegd. Ik verwijs naar de oplegnotitie die belangrijke kaders stelt voor de toekomst van ons dorp en die de komende tijd concreet zullen worden gemaakt in de discussies rondom de structuurvisie. Ook vindt mijn fractie het van groot belang dat het GVVP, na een lange tijd van discussies, nu door de raad in een volgende fase is geplaatst op weg naar een definitieve vaststelling. Mijn fractie heeft er alle vertrouwen in dat deze twee belangrijke onderwerpen tot mooie visioenen van ons dorp zullen leiden. Politiek was het ook een interessant half jaar. Raad en college in Zeewolde hebben laten zien dat ons dorp op een volwassen manier duaal bestuurd kan worden. In dat opzicht wil Leefbaar Zeewolde ook een compliment maken aan onze coalitiegenoten voor de prettige en constructieve manier waarop er wordt samengewerkt. Maar ook dank aan de oppositie. De enkele dissonant die we vanuit de oppositie hebben waargenomen wordt gelukkig ruimschoots overtroffen door het aantal soms kritische, maar altijd inhoudelijke opmerkingen en het open en constructieve debat dat we het afgelopen half jaar hebben gevoerd.

Ik wil nu een aantal thema’s langs lopen en daarbij de visie van Leefbaar Zeewolde op de toekomst geven. Een belangrijk thema is daarbij natuurlijk het huishoudboekje van de gemeente. Daarover kunnen we kort zijn. Het gaat goed. Het afgelopen boekjaar is met een kleine plus afgesloten en onze reserves zijn ruim op orde. Dat laatste hoort ook zo want een groot deel van deze reserves zijn bestemd voor grote ingrepen waar voldoende geld voor moet zijn. Maar nu de nabije toekomst. Iedereen weet dat er nu moeilijke tijden aanbreken door de politieke maatregelen uit Den Haag. Waarschijnlijk wordt er weinig gekort op de gemeente-uitkering, maar krijgen we wel te maken met de decentralisering van een aantal nu nog landelijke taken die op het bordje van de gemeente worden gelegd zonder de noodzakelijke financiële dekking. Hoe het ook zij, Zeewolde is klaar voor deze uitdaging. Het heeft dan ook van een goede visie getuigd dat deze raad voor de komende periode de kaders voor bezuinigingen heeft neergezet en het college hiermee voortvarend aan het werk is gegaan. Ambtelijke werkgroepen zijn nu druk bezig om de consequenties van bezuinigingen in kaart te brengen zodat de raad weloverwogen beslissingen kan nemen.

Ook een aantal belangrijke Ruimtelijke Ordeningsvraagstukken verdienen de komende tijd de nodige aandacht.

Zo wordt er in de raad regelmatig over het winkelcentrum gesproken in de waarschuwende zin. Mijn fractie denkt daar minder negatief over omdat wij geloven in het professionele ondernemerschap van onze centrumwinkeliers. Wij zijn van mening dat zoals het spreekwoord zegt ‘een goede stuurman zeilt bij elke wind’ ook voor onze ondernemers van toepassing is. Uiteraard helpen raad en college daar waar het kan. Hiervan getuigen de vele miljoenen Euro’s die in het opknappen van het centrum zijn gestoken; en uiteraard faciliteerde de raad het initiatief van de winkeliers om als eerste gemeente in Flevoland een Bedrijveninvesteringszone of BIZ-zone voor het centrum te starten. De BIZ maakt het mogelijk dat ondernemers hun promotionele activiteiten voor het centrum op elkaar afstemmen en dat heeft al geleid tot de aansprekende nieuwe naam voor het winkelcentrum “Winkelhaven”. Natuurlijk kan er nog veel verbeterd worden. De leegstaande bibliotheek is een hoofdpijndossier aan het worden en we horen graag van het college of er enig uitzicht is op een oplossing; als de raad daar bij kan helpen doet mijn fractie hier graag in mee. Maar ook de parkeerterreinen achter de AH en voor de Lidl geven vaak een rommelige indruk. Een van de oorzaken is de opstelling en de rommel rondom de afval- en recyclebakken die vaak overvol zijn en schots en scheef staan opgesteld. Dit kan gedeeltelijk verholpen worden door ondergrondse afvalverzamelplekken aan te bieden en mijn fractie zal daarvoor ook een motie indienen. Die ik hier graag aan u voorlees.

De Aanloophaven staat voor het komende politieke jaar op het programma en dat is maar goed ook. Er is door deze raad veel over de Aanloophaven gesproken en het is belangrijk dat er nu een definitief plan aankomt zodat we spijkers met koppen kunnen slaan. Een gezellige haven met veel reuring, met veel watersport activiteiten die door jong en oud worden gevolgd is voor ons een inspirerend visioen. Niet veel verder van de Aanloophaven ligt de Gelderseweg waar de komende tijd een duidelijke beslissing over de invulling van het straatbeeld moet worden genomen. Mijn fractie zal graag verder meedenken en meewerken aan een duurzame en definitieve oplossing.

Mijnheer de voorzitter, wij verheugen ons ook op de voltooiing van het bestemmingsplan van het Havenkwartier. Hierbij hebben we een visioen dat dit stukje dorp één van de mooiste plekjes in de Polder wordt en wellicht van Nederland. Een heuse eigen Zuiderzeehaven die beeldbepalend voor ons dorp zal zijn en waardoor ons dorp nog aantrekkelijker zal worden.

Naast de ruimtelijke ordeningsvraagstukken zijn er uiteraard ook andere beleidsgebieden die belangrijk zijn voor ons dorp. Het onderwijs heeft daarbij onze continue aandacht. De terugloop van het aantal leerlingen zet door en zal om creatieve oplossingen vragen inzake de huisvesting van de scholen in ons dorp. Deze terugval van leerlingen zou op den duur ook wel eens voor het voortgezet onderwijs kunnen gaan gelden en daarom vinden wij een onderzoek naar de uitbreiding van de Levant met een aantal praktische leerwegen op korte termijn gewenst. We horen graag van het college wanneer dit onderzoek kan worden gestart.

De samenwerkingsverbanden die Zeewolde aangaat, lijken veelal logische stappen om via schaalvergroting efficiënter de financiële middelen te verdelen en dienstverlening te verbeteren. Dat is op zich positief en is door onze partij ook altijd ondersteund. Echter, de afgelopen jaren zijn we vele samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende instellingen en verschillende omliggende steden. Mijn fractie wil graag bevestigd zien dat deze samenwerkingsverbanden goed blijven functioneren, ook met het oog op de toekomstige veranderingen en mogelijke kortingen op de budgetten die deze samenwerkingsverbanden kunnen beïnvloeden. Mijn fractie heeft daarom een verzoek ingediend om de rekenkamer deze samenwerkingsverbanden te laten evalueren op doelmatigheid en duurzaamheid. De uitslag van dit onderzoek moet mede bepalend zijn voor de voortzetting dan wel uitbreiding van toekomstige samenwerkingsverbanden.

Mijnheer de voorzitter we zijn gezegend met een actieve jeugd die ook betrokken is bij de ontwikkelingen in ons dorp. De jeugdraad is hier een goed voorbeeld van maar ook de actieve deelname van de jeugd aan sportclubs en de diverse culturele verenigingen. Dat is echter geen reden om verder geen aandacht aan de jeugd te besteden, integendeel. Niet voor niets is er vorig jaar een straathoekwerker aangesteld om de contacten met alle jongeren te onderhouden. Tijdens het recente interview van deze jongerenwerker voor Omroep Flevoland werd weer duidelijk dat ook in ons dorp een continue aandacht voor de jeugd belangrijk blijft. Mijn fractie was dan ook, samen met de PvdA/GL, van mening dat de 180 000 euro die afgelopen jaar voor het jongerenwerk gereserveerd was ook dit jaar beschikbaar moest blijven om verdere invulling aan het jongerenwerk te geven.

Mijnheer de voorzitter, Sport is een centraal en belangrijk thema in ons dorp. Volgens ons heeft Zeewolde een van de hoogste sport-participatiegraden in Flevoland en ik denk dat we ook landelijk hoge ogen gooien. Sport hoort ook bij een jong dorp waar jong en oud van het spel en de wedstrijden willen genieten, Sport zorgt ook voor de nodige contacten en is het sociale smeermiddel voor de Zeewolder samenleving. Het is ook niet voor niets een van de leukste momenten van de week als je zaterdagochtend langs de sportvelden rijdt waarbij alle velden tot de laatste plek bezet zijn met sportende jongens en meisjes. Ook ’s avonds is er veel reuring in de sporthallen en op zaterdagavond neem ik u graag mee voor een onvergetelijke basketbalwedstrijd. Een prachtige ervaring die wij als raadsleden onlangs mochten beleven was de zeilwedstrijd op het Wolderwijd, die was georganiseerd door de watersportvereniging. Inderdaad, ook de watersport vormt een belangrijk sport- en vrijetijds-element die karakteristiek is voor ons dorp. Een ander duidelijk sportfenomeen zijn de loopgroepen die ’s avonds en in de weekenden door het dorp en in onze prachtige bossen trainen. Desalniettemin, is er met name bij deze groep behoefte aan een meer geformaliseerde loopbaan en daarvoor wil mijn fractie een motie indienen waarin wij het college verzoeken de mogelijkheden te onderzoeken om op de locatie van de ijsbaan een atletiekbaan te plaatsen waarbij uiteraard de functie van de ijsbaan kan blijven bestaan.

Ten slotte, voorzitter, is het visioen van Leefbaar Zeewolde over ons toekomstige dorp vertaald in een visie waarvoor de bevolking ons met deze zeven raadsleden in de gemeenteraad heeft beloond. Die visie laat een dorp zien waar men elkaar nog kent, waar mensen met veel plezier wonen, kinderen veilig kunnen opgroeien, een dorp waar je oud kunt worden en waar jongeren willen blijven wonen of na hun studie weer graag terugkomen. Een dorp waar men elkaar nog groet op straat, waar men respect heeft voor de natuur en de rust en ruimte koestert. Dat, Mijnheer de voorzitter, is de visie op ons dorp; een dorp waarin wij samen met de inwoners aan deze idealen willen blijven werken.