Algemene beschouwingen juni 2013: Zeewolde, een bijzonder dorp

Hieronder de integrale tekst van de algemene beschouwingen 2013 van Leefbaar Zeewolde, uitgesproken door fractievoorzitter Ben Sonneveld.

Zeewolde is een bijzonder dorp. Ondanks de crisis en de vele bezuinigingen op nationaal niveau taan we er in Zeewolde financieel goed voor zonder dat de kwaliteit van de publieke voorzieningen onder druk komt te staan. Dit in tegenstelling tot vele andere gemeentes waar de ene na de andere bezuiniging moet worden doorgevoerd en grondexploitaties tot grote verliezen lijden. In Zeewolde wordt in een rustig bouwtempo doorgewerkt maar bovenal zijn de positieve financiële resultaten toe te schrijven aan het beleid van dit college. Gewoon door ervoor te zorgen dat wij niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt. En daar kunnen ze in Den Haag nog wat van leren.

Maar Zeewolde is ook om andere redenen een bijzonder dorp en dat wil ik in deze laatste algemene beschouwingen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen aan u uiteenzetten.

Zoals Leefbaar Zeewolde de kiezers heeft beloofd zijn de gemeentelijke belastingen met niet meer dan de inflatiecorrectie gestegen. In de nationale media is veel te doen geweest over de enorme stijging van de gemeentelijke woonlasten. Zeewolde, als bijzonder dorp, doet daar niet aan mee. Wij zitten ruim onder het landelijk gemiddelde en de woonlasten zijn tov 2012 zelfs met 1,2 procent gedaald.  In onze provincie zijn we nog steeds de goedkoopste gemeente en landelijk gezien staan we volgens Het COELO van de 409 gemeentes op plek 96 van gemeentes met de laagste woonlasten (waarbij de bovenste gemeente de goedkoopste is). Dit betekent een stijging van maar liefst 25 plaatsen tov vorig jaar. Inderdaad wij zijn een bijzondere maar ook zuinige, sobere en efficiënt gemeente die zijn prioriteiten op de juiste plaats stelt.
Bij ons zul je geen bestuurders vinden die in wagens met chauffeur worden rondgereden en voor het gemeentehuis met ronkende motor parkeren zodat de wagen op temperatuur is als ze na een uur weer weg moeten rijden. Een dergelijk gedrag wat we regelmatig bij onze provinciebestuurders terug zien stuit Leefbaar Zeewolde tegen de borst. Dergelijke overbodige luxe en verkwisting van gemeenschapsgelden schaadt het aanzien van het openbaar bestuur. De sobere Zeewolderse lijn was voor ons ook een belangrijke reden om tegen de verbouwing van het gemeentehuis te stemmen. Naar onze mening was de verbouwing overbodig en niet noodzakelijk. Vooral in deze tijd waar veel veranderingen in het sociale domein moeten worden doorgevoerd is het beter om reserves op peil te houden waardoor we een goede service aan onze inwoners kunnen blijven garanderen.

De ontwikkelingen rondom het aangaan van gemeenschappelijke regelingen heeft Leefbaar Zeewolde de laatste tijd met een constructief kritisch oog gevolgd. In principe zijn wij een sterk voorstander van gemeenschappelijke regelingen met andere gemeentes omdat dit de zelfstandigheid van ons dorp ten goede komt. Echter, te vaak constateren we onregelmatigheden, zoals miscalculaties van de omgevingsdienst Flevoland, het niet op tijd inleveren van jaarrekeningen of de te late aankondiging van structurele veranderingen zoals onlangs bij de ijsselmeergroep. Mijn fractie wil meer grip krijgen op de gemeenschappelijke regelingen en bij nieuwe overeenkomsten zullen wij streng toezien dat wij onze toezichthoudende rol  kunnen uitvoeren.
Wij horen ook graag de mening van het college over het formaliseren van het toezicht op de gemeenschappelijke regelingen.

Er is het laatste jaar door het college, het gemeentelijk apparaat en door de raad hard gewerkt en veel bereikt, ik zal enkele voorbeelden noemen en verder vooruitkijken. Op het vlak van de ruimtelijke ordening zijn veel bestemmingsplannen aangepast. Soms veel taaie kost, maar Leefbaar Zeewolde vindt dit belangrijke materie omdat de bestemmingsplannen de kwaliteit en leefbaarheid van de woon-en leefomgeving voor onze inwoners borgt. Het bestemmingsplan Centrumgebied is hier van speciaal belang omdat het de ontwikkeling van een woonzorgzone mogelijk maakt. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van Leefbaar Zeewolde in vervulling. Senioren kunnen langer in ons dorp blijven wonen en door de aanwezigheid van passende zorg wordt voorkomen dat oudere
echtparen uit elkaar worden gehaald. Andere belangrijke ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening zijn het besluit om de exploitatie van het havenkwartier opnieuw af te wegen en het nieuwe aanzien van de aanloophaven. De nieuwe structuurvisie die de contouren van ons mooie dorp vastlegt en laat zien dat ons dorp ook in de toekomst een dorp blijft is door de raad vastgesteld.
Afgelopen zomer is de herinrichting van de stranden gereed gekomen en zijn er nieuwe fietspaden in de bossen aangelegd en de laatste hand wordt gelegd aan de vaarroute van de Blauwe Diamant. In de nieuwe sportnota zal speciale aandacht worden gegeven aan de aanleg van een atletiekbaan. Leefbaar Zeewolde blijft een groot voorstander van een atletiekbaan in het dorp waar de vele loop-sporters en scholen gebruik van kunnen maken en onze vaak jonge atleten niet meer naar Harderwijk hoeven te gaan om daar hun looptrainingen te doen. We wachten nieuwe sportnota dus met spanning af.

Er zijn overigens partijen die het niet kunnen laten om te benadrukken dat er in Zeewolde afgelopen jaar 20 mensen meer zijn vertrokken dan dat er zijn bijgekomen op een bevolking van meer dan 21000 waarbij het aantal senioren met 100 is toegenomen. Dergelijke constateringen gaan dan direct gepaard met suggestieve kwalificaties als krimpregio  (CDA notulen mei 2013). De cijfers wijzen echter anders uit. De afgelopen 10 jaar is Zeewolde gemiddeld met 200 mensen per jaar gegroeid en onze inwoners willen nu eenmaal hier graag blijven wonen en ook ouder worden; dat is geen structurele trend maar een demografische wetmatigheid waarbij er langzaam maar zeker een evenwicht komt tussen de verschillende leeftijdsgroepen in ons dorp. Overigens worden de geschiedenisboekjes slecht gelezen want het komt wel vaker voor dat er meer mensen het dorp verlieten zoals bijvoorbeeld  in 2004 en 2005. Er is toen ook geen paniek uitgebroken en gemiddeld blijven we voorlopig nog wel even groeien.

In het sociale domein zijn vele veranderingen in gang gezet om de aanstaande decentralisatie te gaan stroomlijnen. Wat Leefbaar Zeewolde betreft staat de soevereiniteit om eigen beleid te maken voorop. Leefbaar Zeewolde kan zich prima vinden in zowel de ouderen- als jongerennota’s die in nauw overleg met betrokkenen zijn geformuleerd. We zijn ook erg blij dat dit schooljaar een permanente huisvesting van de basisscholen in de Polderwijk is gerealiseerd en dat de praktische leerwegen voor het VMBO in de Oriënt aan het Kluunpad van start zijn gegaan. We zouden graag een oproep willen doen aan scholen en het bedrijfsleven om gezamenlijk stageplekken te ontwikkelen die aansluiten bij deze opleiding.

Leefbaar Zeewolde vindt het ook belangrijk om, daar waar noodzakelijk, zich buitenparlementair te manifesteren. Begin dit jaar hebben wij met een tussenrapportage van het OV- Zwartboek een bijdrage geleverd aan de evaluatie van de veranderende bustijden en routes. Onze aanbevelingen zijn grotendeels door de provincie overgenomen en wij danken alle betrokkenen die hun commentaar hebben gegeven van harte. U ziet het protesteren helpt wel degelijk. Ontwikkelingen rond Lelystad Airport houdt Leefbaar Zeewolde scherp in de gaten. Met een WOB-procedure heeft Leefbaar Zeewolde begin dit jaar belangrijk materiaal over vluchtroutes in handen gekregen. Dit document is nu vrij beschikbaar en ook van onze website te downloaden. De nieuwe routestructuren bleken ongunstig te zijn voor Zeewolde en op gepaste momenten zullen wij vooraan staan om ons protest te laten horen.

Ook politiek zijn er de nodige ontwikkelingen. Onze burgemeester is opnieuw beëdigd voor een periode van zes jaar en onze griffier zal ons in ieder geval nog tot volgend jaar bijstaan. Verder hebben wij de heer Wowor weer in onze fractie verwelkomd uiteraard nadat wij Jeanine van Leeuwen uitvoerig hadden bedankt voor haar bijdragen aan ons fractiewerk. Ten slotte geeft Zeewolde natuurlijk een politiek volwassen invulling aan het functioneren van het duale systeem. Raad en college hebben duidelijk gescheiden verantwoordelijkheden en bij politieke verschillen wordt nu niet meer, zoals vroeger nog wel eens het geval was, door de wethouders direct met hun portefeuilles gezwaaid of door partijen met moties van wantrouwen gesmeten. Nee, het lijkt er op dat er een politiek gezond evenwicht is bereikt waarin  inhoudelijke argumentatie het wint van politiek opportunisme.

Tenslotte de toekomst van onze gemeente als zelfstandig en bijzonder dorp.  Leefbaar Zeewolde heeft al eerder aangegeven dat het samenvoegen van gemeentes tot 100.000 inwoners een onzinnig streven is. Voor ons dorp ontbreekt de nut en noodzaak voor een fusering omdat zowel de bestuurlijke, financiële en politieke peilers van ons dorp sterk zijn. Daardoor valt de voornaamste reden voor een fusie met andere gemeentes weg. Belangrijker is echter dat een zelfstandige gemeente de lokale democratie beter kan borgen. Inwoners kunnen de zeggenschap over hun eigen omgeving behouden en
beleidsmakers aanspreken op noodzakelijke veranderingen die in hun omgeving gewenst zijn. Dit betekent natuurlijk niet dat alle wensen direct worden ingewilligd, maar een lokale bestuurder wordt wel geacht om individuele verzoeken op hun merites van algemeen belang goed te kunnen afwegen. Dit betekent ook dat de afstand tussen burger en politiek zowel fysiek als mentaal zo klein mogelijk moet zijn. Leefbaar Zeewolde zal zich daarom blijven inzetten om de zelfstandigheid van ons dorp te bewaren. Het dorp van je leven waar voor iedereen plaats is en waar men met respect voor elkaar en voor de natuur, graag wil blijven wonen.

Inderdaad, Zeewolde een bijzonder dorp, en dat is het.