Leefbaar Zeewolde stelt Artikel 36 vragen over inzetbaarheid Politie-eenheid Zeewolde

Geacht college,

In de Telegraaf van 14 november 2014 stond een interessant artikel met de aanhef: “Crepeer teams van Opstelten”. In het artikel worden de effecten belicht van de ombuiging naar een ‘Nationale Politie’, de reorganisatie die plaatsvindt onder de politieke leiding van VVD minister Opstelten. De strekking van het artikel is dat de werkelijke aantallen ‘blauw op straat’ veel minder zijn dan altijd werd voorgehouden. Zeewolde wordt in het genoemde artikel samen met Lelystad aangemerkt als B2 in Politie regio 3 Flevoland-Utrecht. Dit team heeft de beschikking over een basisteam van 154 fte, waarvan per uur slechts 19 man inzetbaar zijn.

Mede naar aanleiding van het genoemde artikel en opmerkingen van burgers heeft de fractie van Leefbaar Zeewolde de volgende ex. Artikel 36 vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de getallen die in dit artikel met betrekking op Zeewolde en Lelystad zijn genoemd. Zijn deze getallen correct?
  2. Kan het college een toelichting geven op deze getallen (fte 154 en per uur 19 man) en hoe dit praktisch in uitvoering wordt gebracht in de taken waar de politie voor staat?
  3. Hebben de cijfers betrekking op uitsluitend ”blauw” (opsporingsambtenaren) of worden hier ook burgers in dienst van de politie bij ingecalculeerd?
  4. In het artikel wordt aangegeven dat burgemeesters alternatieven gebruiken om het tekort aan politie op te vangen. Kan het college daar een reactie op geven?
  5.  In hoeverre heeft de geringe capaciteit / manureninzet zijn weerslag op de effectieve dienstverlening van de politie in Zeewolde?

Namens de fractie van Leefbaar Zeewolde,

Hoogachtend,

Ben Sonneveld