Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad 27 juni 2016

Fractievoorzitter Ben Sonneveld:

Het hart van Zeewolde

Meneer de voorzitter, het hart van Zeewolde klopt als nooit te voren. Maar wie zorgt ervoor dat dit hart sneller gaat kloppen en wie zorgt ervoor dat het hart weer warm wordt als het koud aanvoelt. Op deze en andere aan het Hart van Zeewolde gerelateerde vragen probeer ik in mijn betoog antwoord te geven.

Je kunt stellen dat het hart van Zeewolde gevormd wordt door de inwoners die gezamenlijk de sfeer in dit dorp bepalen en die met Leefbaar Zeewolde de kernwaarden van dit dorp Rust Ruimte en Natuur onderschrijven. De energie krijgt het hart onder andere van de vrijwilligers die zich inzetten voor de vele evenementen die dit dorp rijk is, die iedere zaterdagmorgen de jonge sporters begeleiden en vrijwilligers die de culturele activiteiten organiseren. Een gezond hart klopt beter en het Hart van Zeewolde klopt sneller nu de sportaccommodaties worden uitgebreid met een atletiekbaan en de ijsbaan zodanig wordt aangepast dat we waarschijnlijk ook in de 21e eeuw de ijzers kunnen blijven onderbinden. Dat is goed nieuws voor de vele harten die de sport in Zeewolde gestolen heeft. Het hart van Zeewolde sprong ook op toen het college samen met de Stichting de Verbeelding een langdurige oplossing vond waarmee de stichting de Verbeelding voor drie jaar een aflopende overgangssubsidie krijgt en daarna op eigen benen zal staan.

Het hart van Zeewolde wordt ook gevormd door onze ondernemers die risico durven te nemen en ervoor zorgen dat er een bloeiend bedrijfsleven in ons dorp is met nationale en internationale allure. Dat de lokale overheid het hart van Zeewolde koestert blijkt ook wel uit de nauwe samenwerking tussen het college, de leden van de bedrijfskring en de winkeliersvereniging om het centrum, het hart van ons dorp, levendiger en aantrekkelijker te maken. Voorstellen om de reuring in het centrum te verhogen komen rechtstreeks van de inwoners en het winkelend publiek en hebben dan ook een grotere kans om te slagen. Dit naast de succesvolle laatste vrijdagavond van de maand die onze winkeliers organiseren en die door vele mensen in het hart is gesloten.

Het Hart van Zeewolde is groot. Dat wordt wellicht het best getoond door de vele vrijwilligers die zich hebben opgegeven om actief te worden op het nieuwe AZC waar gastvrijheid verleend wordt aan zeshonderd vluchtelingen. Het is waar zeshonderd is proportioneel veel als we het aantal vluchtelingen per inwoner vergelijken met de opvang in andere gemeentes, maar een groot hart kan veel hebben. Bij de plaatsing van een AZC gaat het altijd om twee factoren: het draagvlak onder de bevolking en de kwaliteit van de opvang. Om met het laatste te beginnen, we  hoorden vele positieve verhalen van de inwoners van het AZC en hun begeleiders tijdens het bezoek van de raad en tijdens de open dag die aan het begin van deze maand was georganiseerd. De wijkagent die het AZC onder zich heeft melde dat er tot nu toe geen noemenswaardige incidenten hadden plaatsgevonden. Mochten die incidenten er toch komen dan zullen die op eenzelfde manier worden gecommuniceerd als dat met incidenten in het dorp gebeurd.
Het draagvlak onder de bevolking is de andere peiler voor een AZC. Mede omdat de raad goed heeft geluisterd en het getal van zeshonderd heeft geadopteerd is het draagvlak groot onder de bevolking. Met deze zeshonderd vluchtelingen is het COA in staat om een aantal diensten op het AZC terrein zelf te realiseren waardoor de druk op de diensten in het dorp niet nodeloos wordt verhoogd.

Het hart van Zeewolde klopte harder van spanning op het moment dat de nieuwe WMO wet werd ingevoerd. Onze Leefbaar Zeewolde wethouder Prins is daarvoor verantwoordelijk en ze werd geholpen met een genereuze gift van 1 miljoen Euro die de raad beschikbaar stelde om de ruw ingezette maatregelen op te vangen met een zachte landing. Is de decentralisatie, de transfer van zorgtaken van het rijk naar de gemeente nu goed verlopen? Daarvoor is het belangrijk niet teveel te concentreren op de zaken waarin het goed ging, maar vooral waar het fout gaat. Meneer de voorzitter, ik heb de ambtenaren gevraagd naar de hoeveelheid klachten in het afgelopen jaar. Er waren tot nu toe 3 bezwaren en in 2015 twee klachten. Uiteraard elke klacht is er een teveel, vooral in de zorgsector waar we te maken hebben met kwetsbare groepen die de ondersteuning nodig hebben. Wel waren er veel telefoontjes met vragen van burgers die keurig werden afgehandeld door de servicebalie. De getallen bekijkend kunnen we voorzichtig stellen dat het redelijk goed gaat. En we willen de mensen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet om de decentralisatie tot een succes te maken dan ook een pluim geven. Echter het proces is nog niet afgerond en Leefbaar Zeewolde zal ook hier de vinger aan de pols houden.

Het hart van Zeewolde wordt koud als het onderwerp Lelystad Airport aan bod komt. Het definitieve oordeel dat Lelystad Airport mag uitbreiden doet pijn. Geluidsoverlast en vervuiling zullen ons deel zijn als vliegtuigen niet hoger dan 600 meter boven ten noorden langs ons dorp scheren. Overlast die ook onze nieuwe bewoners in Oosterwold zullen ondervinden omdat hun woningen in het verlengde van de start- en landingsbaan liggen. Loze praatjes dat Lelystad Airport een economische boost aan de regio zal gaan geven zijn kenmerkend voor het hoge papegaai-gehalte waarbij mensen die direct belang hebben, beweringen doen die niet gestaafd kunnen worden. Het businessplan van Lelystad Airport zelf is realistischer en geeft aan dat er pas in 2028 voor het eerst winst kan worden verwacht. Maar die winst zal nooit zo hoog zijn als het verlies dat we lijden door de vermindering van de opbrengst in Megawatt die we moeten incasseren door een beperking op de ashoogte van de nieuwe windturbines die in Zuidelijk Flevoland staan gepland. Voorzitter, we schatten dit voor Zuidelijke Flevoland zeker enkele miljoenen Euro´s verlies zal betekenen.

Het hart van Zeewolde breekt als we de aanrijtijden van onze ambulancedienst evalueren. Het hoge aantal overschrijdingen is voor Leefbaar Zeewolde onacceptabel, dit kan levensbedreigende situaties veroorzaken, fluistert het hart! We roepen het college dan ook om alle middelen te gebruiken om de ambulance weer terug in het dorp te halen.

Het hart wordt onrustig als politieke partijen het softdrugsgebruik willen legaliseren of gaan reguleren. Het is waar dat het huidige beleid juridisch failliet kan worden verklaard, maar het gedoogbeleid was al failliet toen het werd ingevoerd. Voorzitter, daarom heet het dan ook gedoogbeleid. Dit beleid is inmiddels geworteld en de voor- en nadelen zijn bekend en afgewogen. Een regulering van het beleid is onverstandig omdat de effecten onvoldoende zijn bekeken. Hoe moeten de velden waar de hennepplanten worden geteeld worden beschermd. En als ze al beschermd kunnen worden, roept dat dan de drugscriminelen een halt toe? Nee, want 60 procent van de hennepteelt in Nederland is bedoeld voor export en zal dus niet worden beïnvloed. Eén ding weten we zeker, het wordt, net als alle overheidsreguleringen een dure grap. Het hart klopt weer rustig als het weet dat Leefbaar Zeewolde en een meerderheid tegen een coffeeshop is en voor het handhaven van het nulbeleid in ons dorp.

Het hart van Zeewolde wordt gespannen als het luistert naar de laatste verhalen over de financiën. De slag versnelde toen bleek dat de toegeschreven rente uit het grondbedrijf niet langer kan worden gebruikt als structurele inkomsten in de gemeentebegroting. Samen met nog andere tegenvallers zullen we in 2017 meer dan een miljoen euro structureel moeten bezuinigen en in 2020 zelfs tot 2 en in het ongunstigste geval tot 3 miljoen. De bezuinigingsmaatregelen die eerder door de raad zijn aangenomen en aanpassingen aan de rentepercentages en methodieken zorgen ervoor dat het hart weer even rustig klopt. Het hart klopt fier als het merkt dat Leefbaar Zeewolde voorstelt dat de kaders waarbinnen nieuwe bezuinigingen vallen hetzelfde blijven als de kaders van de laatste bezuinigingsronde. Kortweg komt dit er op neer dat er geen lastenverzwaring voor de burgers gaat plaatsvinden, dat de gebruiker voor de diensten betaald en dat bezuinigingen vooral uit efficiëntie slagen en verlaging van de uitgaven van de overheid moet komen. Leefbaar Zeewolde zal het voortouw nemen om verdere bezuinigingen te organiseren om  het dorp te blijven met het laagste lastenpeil van de polder.

Het hart van Zeewolde gaat sneller kloppen, denkend aan de raad op locatie, een initiatief wat moet leiden tot betere communicatie tussen raad en burgers. Leefbaar Zeewolde zal hiervoor in het najaar met een voorstel komen die moet leiden tot de eerst vergadering op locatie nog dit jaar.

Meneer de Voorzitter, ik sluit rustig af, het hart van Zeewolde klopt als nooit te voren. En dat is goed.