Berichten over Sociaal domein in Zeewolde

In de media zijn recentelijk berichten verschenen met betrekking tot het Sociaal domein in onze gemeente. Deze berichtgeving lijkt deels niet compleet waardoor er enige onrust is ontstaan onder een aantal inwoners van Zeewolde. Leefbaar Zeewolde wethouder Winnie Prinsgeeft hieronder graag nog even puntsgewijs weer welke situaties er in werkelijkheid zijn. Mocht u naar aanleiding van dit artikel toch vragen hebben of de behoefte aan nadere uitleg, neemt u dan vooral contact met ons op.

Tienermoeders in de Zonnehoeve. Wat is het geval?

In de Zonnehoeve verblijven zes tienermoeders die van buiten de gemeente zijn gekomen. Vanwege een maatregel voor uithuisplaatsing door de gecertificeerde instelling Samen Veilig Midden Nederland (SAVE, het oude bureau Jeugdzorg) heeft Pactum opdracht gekregen om een plaats te zoeken voor deze moeders. De Zonnehoeve als onderaannemer heeft deze tienermoeders opgenomen en zij zijn daarop in de basis administratie van de gemeente ingeschreven.
De gemeente heeft in eerste instantie vastgesteld dat de zorg geleverd wordt. Maar het najaar van 2016 werd meer duidelijk hoe het feitelijk en financieel georganiseerd is. Daarbij speelt de regeling woonplaatsbeginsel een alles bepalende rol. Na zes maanden is namelijk de gemeente waar de ouder met gezag woont financieel en procedureel verantwoordelijk. De Zonnehoeve is echter niet gecontracteerd door de gemeente Zeewolde, maar ook niet door de aankoopcentrale.

Omdat Pactum het contract met de Zonnehoeve niet langer voortzet, zijn SAVE, Pactum, een gedragsdeskundige en de gemeente in overleg gegaan om ergens anders een goede plaats voor deze tienermoeders te vinden. Daarmee nemen wij de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwalitatief goede zorg aan hele kwetsbare mensen. De gemeente Zeewolde heeft slechts één instelling waar deze zorg geleverd wordt  maar waar niet iedereen past of een plaats kan krijgen (Zij-aan-zij van het Leger des Heils). Er wordt daarom gezocht naar plaatsing buiten Zeewolde.

De residentiële zorg (dit is zorg met een verblijf) is zorg die ingekocht moet worden op regionaal niveau. Hiervoor gelden aanbestedingsprocedures. Elke instelling kan zich hiervoor aanmelden en daarmee een gecontracteerde aanbieder worden.

Achtergrond:

Het kabinet heeft in oktober 2014 het besluit genomen om de jeugdwet en de uitbreiding WMO naar de gemeenten over te hevelen. Daarmee is ook een flinke bezuiniging gemoeid. De gemeente Zeewolde gaat met betrekking tot het jeugdzorgbudget van 5,7 miljoen in 2015, via 5,1 miljoen in 2016 naar 4,7 miljoen in 2017. De onderliggende reden hiervoor is om de dure zorg af te bouwen en in de preventieve en algemene zorg te investeren. Voor deze omschakeling is eigenlijk geld nodig wat Zeewolde niet heeft gekregen. Immers preventie en omschakelen gaan voor het afbouwen van de dure zorg. Je zou het kunnen vergelijken met een verhuizing; Er wordt een flink aantal dozen (de dossiers) in het huis wat je hebt gekregen neergezet, maar er is geen geld voor verf, behang of vloerbedekking en daarnaast is het huis ook wat kleiner met een slaapkamer minder.

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/142184/zeewolde-wethouder-vraagt-provincie-om-extra-geld-jeugdzorg

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/141450/zeewolde-wethouder-prins-oneerlijk-dat-wij-zorgkosten-moeten-betalen

Eerstelijns jeugdzorg
De gemeente Zeewolde heeft met 25 jeugdzorg-aanbieders contracten over het verlenen van jeugdzorg. In november 2016 bleek dat er bij jeugdzorgaanbieder Vitree een behoorlijke overschrijding van het afgesproken budget aan zat te komen. Hierop heeft de gemeente, in haar taak als regievoerder aangegeven dat een aanvraag voor ondersteuning of zorg nu eerst diagnostisch door het Ondersteuningshuis beoordeeld moet worden. Is die beoordeling positief en wordt de voorkeur voor Vitree daarbij aangegeven, dan wordt het budget verhoogd. Is er geen voorkeur maar wel een indicatie, dan wordt de zorgvraag naar een andere aanbieder doorverwezen. Naast Vitree is er nog een tweede zorgaanbieder in een gelijksoortige situatie.
Momenteel vindt een onderzoek plaats hoe hier het komend jaar met de nieuwe budget aanvragen mee omgegaan wordt.
Belangrijk is te weten dat de continuïteit van zorg en ondersteuning te allen tijde is gewaarborgd. Er valt niemand buiten de boot. De gemeenteraad heeft in 2015 ruim een miljoen euro gereserveerd om dit soort budget verhogingen financieel te kunnen dragen.

 

Mantelzorger bij het (eerste) Keukentafel gesprek?

Uit een onderzoek zou zijn gebleken dat Mantelzorgers vaak niet bij de keukentafelgesprekken van de zorgvrager worden uitgenodigd. Hierover zijn opmerkingen in de media gemaakt en vragen aan de gemeente gesteld.
Het beleid van de gemeente is om bij het eerste, vaak telefonische gesprek van de klantmanager met de zorgvrager aan te geven dat bij het keukentafel gesprek de aanwezigheid van de partner, kind(eren) of naasten zeer op prijs wordt gesteld. Het kan echter voorkomen dat de zorgvrager zijn of haar vrienden of kennissen die als mantelzorger in aanmerking kunnen komen, niet direct bij het eerste keukentafel gesprek uitnodigt. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals een te grote reis afstand, familie of vrienden niet willen lastig vallen, etc.

Echter op elk gewenst moment kan de mantelzorger inhaken in het zorgproces van de zorgvrager. Vanuit de gemeente moet daarbij altijd rekening gehouden worden met de wet op het Recht op de Privacy. Dat wil zeggen dat altijd de instemming van de zorgvrager nodig is.