Leefbaar Zeewolde stelt Artikel 36 vragen over de opkomst tijd Brandweer Zeewolde

Uit het jaarverslag2015 van Brandweer Flevoland blijkt de aanrijdtijd naar een calamiteit voor Zeewolde te zijn verslechterd. De norm om binnen 8 minuten bij een prio 1 brand/calamiteit aanwezig te zijn, werd in 2014 in 16,3 procent van de gevallen gehaald; in 2015 was dit slechts 7,7 procent. De norm om binnen 10 minuten bij een prio 1 brand/calamiteit aanwezig te zijn, daalde in 2014 van 48,8 naar 41,0 procent in 2015. De werkelijk gemiddelde opkomsttijd verslechterde van gemiddeld 9:44 minuten in 2014 naar 11:32 minuten in 2015. De bewering van Brandweer Flevoland dat er qua veiligheid niets is veranderd lijkt hiermee in strijd. De brandweer geeft aan dat de afstand tot branden/calamiteiten in het buitengebied van Zeewolde groot (lees ver) is. De brandweer geeft aan dat structurele verbeteringen in de toekomst niet zijn te verwachten.

Bovenstaande is voor de fractie van Leefbaar Zeewolde aanleiding om de volgende art. 36 vragen te stellen.

  1. Is het college samen met de fractie van Leefbaar Zeewolde de mening toegedaan dat er altijd gestreefd moet worden om de (landelijk) gestelde norm wel te halen en hiervoor in het VRF Ontwerp Programmabegroting 2017: “Brandweer” meer aandacht voor zou moeten zijn?
  2. Kan het college nagaan of er concrete afspraken met omliggende brandweerkorpsen zijn om de aanrijdtijd van branden/calamiteiten in het buitengebied te verbeteren.
    2a.  Zo ja wil het college de inhoud van die afspraken met ons delen?
  3. Is het college het met de fractie van Leefbaar Zeewolde eens dat, indien het niet mogelijk is om aanrijtijden bij calamiteiten in het buitengebied te verbeteren, de brandweer extra brandpreventie- en brandbestrijdingsmaatregelen in het buitengebied zou moeten aanbrengen?
    3a. Zo ja, welke actie wordt ondernomen om dit te bewerkstelligen?

Voor meer informatie:

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
T: 0616782007