Geluidsmeting voor Vliegtuig geluid Lelystad Airport

( Zie hyperlinks in de boldtekst voor achterliggende informatie)

Het Raadsvoorstel 20170928.09 Geluidsmonitoring vliegroute Lelystad Airport voor een geluidsmeting voor vliegtuig geluid wordt door Leefbaar Zeewolde van harte ondersteund. Leefbaar Zeewolde heeft eerder daartoe samen met de CU en het CDA op 25 juni 2015 een motie ingediend welke unaniem door de raad werd aangenomen. Via een memo 20160615.18 Motie onderzoek meetsysteem vliegtuiggeluid_memo van 10 mei 2016 wordt nu gekozen voor een Geluidsmeetsysteem van Sensornet .

Wat voor zin heeft een Geluidmeetsysteem?
Met een geluidmeetsysteem kan iedereen via internet volgen wat het geproduceerde geluid is ten opzichte van het meetpunt. In de MER (Milieu Effect Rapportage) werd uitvoerig bepaald hoe het geluid van vliegtuigen zal zijn, maar dat is met rekenmodellen. Deze geluidsmeting van Sensornet is actueel. Hiermee kan op basis van echte geluidsgegevens ook de discussie gevoerd worden als er meer dan voorzien geluidsoverlast bestaat. Elke gemeente kan zelf een geluidmeetsysteem inrichten. Deze systemen kunnen aan elkaar gekoppeld worden zodat een goed totaal beeld ontstaat. Bij Dronten, Biddinghuizen en Lelystad is dit geluidmeetsysteem al geplaatst. Mogelijk dat de Noordoostpolder en omgeving Kampen/Zwolle nog volgen. Het geluidmeet systeem is niet bedoeld voor handhaving. Hiervoor heeft het vliegveld haar eigen meetpunt.

Waarom is er Lelystad Airport en waarom dat gedoe met vliegroutes?
De toenemende klachten over geluidshinder in Noord- en Zuid Holland van vliegtuigen met bestemming Schiphol, samen met de economisch gedreven wens van politiek Den Haag en Schiphol voor groei en de kortzichtige wens voor meer werkgelegenheid door gemeente Lelystad en onze provincie motiveren de keuze voor Lelystad Airport.
Leefbaar Zeewolde vindt het besluit om van vliegveld Lelystad het tweede vliegveld van Nederland te maken, een “besluit wat nooit genomen had mogen worden”. Het ontbreken aan regie en politieke moed op het Binnenhof van Den Haag heeft ervoor gezorgd dat we in deze complexe spagaat terecht zijn gekomen.  Exclusiviteit voor luchtruim Schiphol zorgt ervoor dat vliegroutes van en naar Lelystad Airport op lage hoogte en lange afstanden over onze polder moeten vliegen. De aansluiting met bestaande vliegroutes is zeer complex en had natuurlijk al eerder onderzocht moeten worden, nog voordat men besloot dat Lelystad Airport mocht groeien. Het selectiviteitbeleid, waarbij bepaald wordt wie naar Lelystad Airport moet verhuizen maakt dat er altijd voorrang voor  de belangen van Schiphol zullen zijn.

Wat doet Leefbaar Zeewolde hiertegen?
Al vanaf 16 januari 2006 uit Leefbaar Zeewolde haar zorg samen met de inwoners van Zeewolde. In meerdere pamfletten en zienswijzen heeft zij stelling genomen tegen de groei van Lelystad Airport. Milieu Effect Rapportages (MER) en aanwijzingsbesluit over vliegveld Lelystad zijn door toedoen van Leefbaar Zeewolde tot aan de Raad van State afgewezen. Op de laatste MER heeft Leefbaar Zeewolde een zienswijze Voorbeeldbrief_zienswijze_MER_Lelystad_Airport_030714_ingediend die op onderdelen door meerdere gemeenten en belangengroeperingen zijn overgenomen. Helaas bleek dat de vele reacties op deze MER (956!) geen ander inzicht hebben gebracht. Leefbaar Zeewolde heeft na het groeibesluit ook pragmatische oplossingen aangedragen om de geluidsoverlast te verminderen. Bijvoorbeeld om Lelystad Airport samen met Schiphol in één luchtverkeersleiding onder te brengen.  20151124.04 Verslag R&W (agendapunt 6a) . Helaas was de reactie van Luchtverkeersleiding Nederland dat het Schipholverkeer geografisch gescheiden moet blijven van regionaal verkeer.

Waarom waren provincie Overijssel en Gelderland bezig met Lelystad Airport Vliegroutes?
De bestaande vliegroutes boven provincie Overijssel komen lager te liggen omdat Lelystad Airport dichterbij dan Schiphol ligt en daardoor de vliegtuigen met bestemming Lelystad Airport lager moeten gaan vliegen. Overijssel vindt dit onwenselijk vanwege het geluidsoverlast voor inwoners en onderliggende natuurgebieden.
De beoogde vliegroutes over provincie Gelderland gaan op lagere hoogte over de Veluwe en direct over vliegveld Teuge. Voor de Veluwe vindt Gelderland de toename van vliegtuiggeluid onwenselijk en voor vliegveld Teuge is het niet meer mogelijk om op grotere hoogte parachute sprongen te kunnen uitvoeren terwijl dit haar belangrijkste activiteit is. Belangengroeperingen en de provincie Overijssel en Gelderland hebben een second opinion gevraagd met als resultaat een alternatieve route B++. De staatsecretaris heeft hierop gereageerd met een brief aan de Tweede Kamer.

Wat verandert er nu?
Voor Zeewolde verandert er voorlopig nog niets. De B+ variant blijft bij ons dorp zoals het is.
De oostelijke kant van de TMA ( Terminal Manouvring Area) Schiphol / Lelystad Airport komt hoger te liggen waardoor het mogelijk is om hogere vliegroutes te krijgen boven het ‘oude land’. Dit komt tegemoet aan de wens van provincie Overijssel en gedeeltelijk van provincie Gelderland. Helaas voor Gelderland blijft de route over vliegveld Teuge gehandhaafd, waardoor de parachutisten activiteit van het vliegveld verplaatst zal moeten worden.

Is dit voor altijd?
Nee. Op dit moment overlegt de Tweede Kamer nog over de vliegroutes buiten onze provincie.
De voorgestelde routes en alles met betrekking tot luchtzijdige ontsluiting voor het vliegveld geldt voor de komende 5 jaar. Vanaf 2023 wordt het luchtruim van Nederland gewijzigd om beter aan te sluiten in de Single European Sky en verdere ontwikkeling in FABEC (Functional Airspace Block Europe Central). Leefbaar Zeewolde zal de ontwikkelingen rond Lelystad Airport nauwlettend blijven volgen en opnieuw de discussie aangaan als daar aanleiding voor is.

Verdere bedreigingen
Per 1 april 2019 zal er ‘Leisure vliegverkeer’ (vakantievluchten) vanaf Schiphol worden verplaatst naar Lelystad Airport. Het vliegveld is daarvoor opengesteld van 06:00 uur tot 23:00 uur. Van 23:00 – 24:00 uur is het vliegveld ook nog open maar alleen als het vliegtuig bijvoorbeeld meer tegenwind heeft gehad of er onverwachte vertraging is geweest op het vliegveld van vertrek.
Openingstijden en welk soort vliegverkeer vanaf Lelystad Airport plaatsvindt is een politiek besluit. De vliegmaatschappijen kunnen druk gaan uitoefenen om de openingstijden te verruimen. Daarmee zijn dan verdere bestemmingen mogelijk of zijn er dan 2 of 3 vluchten op 1 dag met hetzelfde toestel mogelijk. Ook zakelijk en/of vrachtvluchten kunnen mogelijk worden. Met name vrachtvluchten vliegen ’s nachts. Overigens zal in de eerste tijd de openstelling van het vliegveld tot een aantal uren beperkt worden vanwege een tekort aan luchtverkeersleiders.

Fijnstof en Ultrafijnstof
Erg onderbelicht maar minstens zo belangrijk is wat de gevolgen gaan zijn door de toename van fijnstof en ultrafijnstof. De toename van het vliegverkeer, maar ook van het autoverkeer van en naar het vliegveld zal deze uitstoot gaan verhogen. Leefbaarheid en gezondheid van de inwoners worden daardoor geraakt. Leefbaar Zeewolde en haar wethouder Winnie Prins ondernemen nu al stappen om dit inzichtelijk te krijgen. Aanvullend onderzoek over Ultrafijnstof rondom Schiphol is onlangs gestart.