Leefbaar Zeewolde pleit opnieuw voor een reële toekomst van sportcomplex Het Baken.

Leefbaar Zeewolde pleit opnieuw voor een reële toekomst van sportcomplex Het Baken.

Met de behandeling in de commissie Onderwijs en Welzijn van het Raadsvoorstel ’de motie Sportcomplex het Baken’ op 07 februari jl., heeft het college een concrete invulling aan de motie gegeven. Leefbaar Zeewolde heeft wederom gepleit voor een betaalbaar en reëel toekomstscenario voor sportcomplex het Baken.

Alle Raadspartijen, met uitzondering van Leefbaar Zeewolde en Zeewolde Liberaal, hebben met de motie het college gevraagd te komen met een verdiepende prognose van de kosten

  1. voor renovatie van de sporthal en nieuwbouw van het zwembad van Sportcomplex Het Baken op de huidige locatie en,
  2. nieuwbouw van het sportcomplex aan het Kluunpad.

Een dergelijke verdiepende prognose is alleen mogelijk door beide trajecten volledig aan te besteden. De kosten voor deze procedure, voor het 1e plan (het zgn ”collegeplan”) zijn geraamd op € 500.000 en voor plan 2 (nieuwbouw) op € 1.000.000. Afhankelijk van de keuze van de Raad wordt er minimaal € 500.000 en maximaal € 1.000.000 verspild; de keuze wordt immers gemaakt uit 1 van de 2 scenario’s. Daarbij komt dat er voor het voorbereidende onderzoek, reeds bijna € 100.000 aan voorbereidingskrediet is besteed. Kortom wat Leefbaar Zeewolde betreft een volstrekt ongewenste situatie en een verspilling van gemeenschapsgeld.

Naast de kosten voor het hernieuwde onderzoek dreigt nog een financiële ramp aan de horizon. Mocht de Raad beslissen voor nieuwbouw aan het Kluunpad, dan zal, plm. € 350.000 per jaar structureel opgebracht moeten worden. Dit structureel tekort kan alleen gedekt worden door bezuinigingen of het genereren van extra inkomsten. Dekking door genereren van extra inkomsten is eigenlijk mooie beeldspraak voor ”lastenverzwaring voor de inwoners van Zeewolde”. Bovendien staat de Raad de komende jaren nog een fors aantal uitdagingen te wachten als het gaat om het opvangen van structurele tekorten. Denk hierbij aan het wegvallen van precario, wegenbeheerplannen, ICT uitgaven, tekorten in jeugdbeleid en bij de sociale-dienst.

Daarom zegt Leefbaar Zeewolde: geen nieuwbouw en snel terug naar het originele collegeplan van renovatie van de sporthal en nieuwbouw van het zwembad op de huidige locatie. Leefbaar Zeewolde roept partijen op om gezond verstand te laten prevaleren boven verkiezingsretoriek en het voorliggend voorstel tijdens behandeling in de eerstvolgende Raad op 22 februari aanstaande, te verwerpen en alsnog in te stemmen met het collegeplan of met het collegeplan ”plus” wat samen met Zeewolde Liberaal door Leefbaar Zeewolde zal worden ingediend.

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde
06-16782007