Geen geld van Algemene Uitkering naar Veiligheidsregio Flevoland

Leefbaar Zeewolde vindt het ontoelaatbaar dat de Veiligheidsregio Flevoland zondemeer geld gaat ontvangen uit de Algemene Uitkering. Deze rijksbijdrage aan de gemeente en de verdeling daarvan liggen onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenteraad en kunnen dus niet door Gemeenschappelijke Regelingen zoals de Veiligheidsregio geclaimd worden. Raad en College van Zeewolde zullen een zienswijze hierover indienen bij de Veiligheidsregio. In de commissievergadering BRS van 6 februari jl werd hierover gesproken en door fractielid Helmut Hermans verwoord:

Voorzitter, er is inmiddels veel gezegd en geschreven over de financiële aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Flevoland. Zeewolde gaat fors, in percentage 28 %, meer bijdragen aan de Veiligheidsregio zonder dat zij daarvoor iets terugkrijgt. De verhoging van de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling is niet voorzien en er moet dus nog dekking voor gezocht worden.

Voorzitter, Leefbaar Zeewolde heeft in het verleden gepleit voor het borgen van de verantwoordelijkheid van de Raad bij deelname in Gemeenschappelijke Regelingen. De voorgenomen wijziging van de voorwaarden van de Veiligheidsregio Flevoland is, zoals verwoord in de concept zienswijze, een regelrechte inbreuk op de autonomie en het budgetrecht van deze Raad en derhalve voor Leefbaar Zeewolde onacceptabel. 
De verhoging van de bijdrage wordt veroorzaakt door het hanteren van een andere berekenmethodiek dan de methodiek die tot op heden werd gebruikt. Middels de nieuwe berekenmethode wordt de exploitatie van de Veiligheidsregio dekkend gemaakt en wordt voorkomen dat er opnieuw tekorten worden opgebouwd.  De berekenmethodiek is gekoppeld aan de Rijksbijdrage algemene uitkering.

Kan de portefeuillehouder toelichten wat de consequentie is van een eventuele verhoging van de Algemene Uitkering of in voorkomend geval een verlaging van de Algemene Uitkering.

Een koppeling van de berekenmethodiek rechtstreeks aan de Algemene Uitkering zal mogelijk consequenties hebben voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio Flevoland vanuit de Algemene Uitkering.

Wat opmerkelijk is, is dat het voorgenomen besluit van de Veiligheidsregio Flevoland, gebaseerd is op een democratisch genomen besluit, waarbij de Gemeenten Dronten en Noordoostpolder blijkbaar zonder slag of stoot hebben ingestemd met een respectievelijke verhoging van de bijdrage van 37 % en 26 %.

Artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Flevoland stelt dat 4 van de 6 colleges van B&W een daartoe strekkend besluit dienen te nemen.

Leefbaar Zeewolde roept de portefeuillehouder op, om op zo kort mogelijk termijn in contact te treden met de colleges van Dronten en Noord-Oostpolder, teneinde de Veiligheidsregio Flevoland het voorgenomen besluit te laten heroverwegen c.q. het besluit te vernietigen.

Leefbaar Zeewolde vraagt de portefeuillehouder tevens te (laten) onderzoeken of er met de nieuwe Omgevingswet 2021 in aantocht, mogelijkheden zijn om als gemeente zelfstandig te kunnen kiezen voor deelname aan een Veiligheidsregio.

Onze fractie kan zich 100 % vinden in de concept zienswijze.