Leefbaar Zeewolde heeft de kiezer niet misleid

Recent is er nogal wat ophef ontstaan naar aanleiding van de ansichtkaart ‘Groeten uit Zeewolde’ die wij hebben uitgegeven de avond voor de verkiezingen. Naar aanleiding van deze kaart heeft de heer Frank Pels, die op de kandidatenlijst van PvdA/Groenlinks stond, een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC).

Naar de mening van de heer Pels bedoelden wij met de door ons gebruikte term “andere partijen” alle andere partijen. Dat was echter absoluut niet het geval. De RCC heeft uitspraak gedaan en Leefbaar Zeewolde geadviseerd niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Dit is overigens ook al door ons herkend en erkend in de vorm van een persbericht dat wij in april hebben verspreid.

Leefbaar Zeewolde betreurt het ten zeerste dat de uitspraak van de RCC wordt uitgelegd alsof Leefbaar Zeewolde kiezersbedrog heeft gepleegd en/of de kiezers zou hebben misleid. Met name PvdA/GroenLinks-kandidaat de heer Pels als ook het CDA en Burgerbelang beschuldigen Leefbaar Zeewolde hiervan. De fractie van het CDA heeft op 2 juni jl. afstand genomen van hetgeen de partij op de CDA-website had geplaatst en inmiddels is dit bericht op ons verzoek ook van de site verwijderd.

Dat neemt niet weg dat er onder de inwoners van Zeewolde wellicht een verkeerd beeld is ontstaan. Leefbaar Zeewolde wil hierbij de stellingen die op de ansichtkaart stonden vermeld onderbouwen met de feitelijke gegevens en door de gemeenteraad genomen besluiten.

stelling 1:

Leefbaar Zeewolde kiest voor een beperkte enbeheerste groei.

70% van u is het met ons eens!

Andere partijen kiezen voor een zeer snelle groei in korte tijd waardoor het dorpse karakter verloren gaat.

Op 28 juni 2001 is de Structuurvisie “Zeewolde een generatie verder” in de raad vastgesteld. In deze Structuurvisie staat beschreven dat Zeewolde moet doorgroeien naar 30.000 à 35.000 inwoners (bron: blz. 8 van de visie). Dat betekent een toename van 6.500 tot 8.500 woningen in de kern van Zeewolde. Voor dit voorstel hebben gestemd:

VVD – CDA – ChristenUnie – Zeewolde-partij (Burgerbelang)

Tegen dit voorstel hebben gestemd:

Leefbaar Zeewolde – PvdA

Zie de notulen van deze raadsvergadering blz. 17.

stelling 2:

Leefbaar Zeewolde wil geen woningbouw in onze bossen.

85% van u is het met ons eens!

Andere partijen willen wel de bossen bebouwen zobleek onlangs weer opnieuw.

Op 28 juni 2001 is met de vaststelling van de Structuurvisie “Zeewolde een generatie verder” bepaald dat de bosgebieden rondom manege, begraafplaats en Roode Schuur genaamd G-gebied, X-gebied en RCN, zoekgebieden zullen zijn voor toekomstige uitbreidingen (bron: kaartmateriaal Structuurvisie).

Een motie van Leefbaar Zeewolde om het G-gebied definitief als bos te bestemmen, is verworpen.

Tegen deze motie van Leefbaar Zeewolde hebben gestemd:

VVD – CDA – ChristenUnie – PvdA – Zeewolde-partij (Burgerbelang)

Voor deze motie heeft gestemd:

Leefbaar Zeewolde

Zie de notulen van deze raadsvergadering blz. 16.

Op zaterdag 4 maart jl. heeft de ChristenUnie een folder huis-aan-huis bezorgd waarin ze een plan presenteren voor bebouwing in het G-gebied.

stelling 3:

Leefbaar Zeewolde wil geen belastingverhoging om tekorten te dekken.

78% van u is het met ons eens!

Andere partijen hebben wel belastingverhogingen voorgesteld.

Op 18 december 2003 is er in de raad een amendement aangenomen om de OZB te verhogen.

Voor dit amendement hebben gestemd:

VVD – CDA – ChristenUnie – PvdA

Tegen dit amendement hebben gestemd:

Leefbaar Zeewolde – Zeewolde-partij (Burgerbelang)

Zie notulen van deze vergadering blz. 42 en 48.

In de zomer en in het najaar van 2004 heeft een “Task-force commissie” zich gebogen over de slechte financiële positie van Zeewolde. In die discussies is ook gesproken over extra verhoging van de OZB.

Uitspraken van andere partijen over dit onderwerp:

CDA – heeft al eerder gepleit voor een lichte verhoging van de OZB.

ChristenUnie – incidenteel verhogen en als de situatie het toestaat weer verlagen.

PvdA – er kunnen daarmee veel inkomsten worden verkregen waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen dragen. Akkoord met verhoging van 25%.

VVD – is geen voorstander van verhoging OZB.

Leefbaar Zeewolde – is geen voorstander van verhoging van de OZB.

Zie notulen van deze Task-force commissie van 21 juni 2004 – 14 september 2004 – 4 oktober 2004.

stelling 4:

Leefbaar Zeewolde heeft op de ansichtkaart tevens aangegeven dat andere partijen van het totaal aantal te bouwen woningen niet meer dan 3% wil bestemmen als starterswoningen.

Op 27 november 2003 heeft de raad een besluit over het Woningbouwprogramma genomen. In dit besluit was dit percentage van 3% opgenomen. Voor dit voorstel hebben gestemd:

VVD – CDA – ChristenUnie – PvdA

Tegen dit voorstel hebben gestemd:

Leefbaar Zeewolde – Zeewolde-partij (Burgerbelang)

Zie notulen van deze raadsvergadering blz. 10.

U ziet dat Leefbaar Zeewolde geen onwaarheden heeft verteld op de ansichtkaart die wij u op 6 maart jl. hebben gestuurd. Al onze stellingen zijn met feiten onderbouwd. Wij hebben via het persbericht in april al aangegeven dat het niet onze bedoeling was andere partijen in een verkeerd daglicht te stellen en dat wij het betreuren dat die indruk is ontstaan.

Politieke partijen moeten niet weglopen voor gemaakte keuzes in het verleden, maar daarvoor de verantwoordelijkheid dragen.

Dat is wat wij hebben willen aantonen op deze ansichtkaart, in relatie tot de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitoren de opvattingen die Leefbaar Zeewolde over deze onderwerpen heeft.

Leefbaar Zeewolde heeft absoluut niemand misleid. Wij vertrouwen erop dat wij met deze uitleg de eventuele onrust die bij onze kiezers is ontstaan door de berichtgeving omtrent het zogenaamde kiezersbedrog hebben weggenomen.

Bestuur en fractie van Leefbaar Zeewolde