Leefbaar Zeewolde tegen verdere uitbreiding nertsenfokkerijen

Wethouder Michiel Schouten van Leefbaar Zeewolde heeft in de raadsvergadering van 31 mei aangekondigd dat hij gaat onderzoeken of verdere uitbreiding van de nertsenfokkerijen op Zeewolder grondgebied kan worden tegengegaan. Hiermee nam de wethouder de aanbeveling over van een motie over die door de fractie van Leefbaar Zeewolde was opgesteld en mede ondertekend door de ChristenUnie.

De pelsdierenfokkerij die reeds gestart is kan niet meer worden tegengegaan, ondanks het feit dat deze nog geen vergunning heeft en deze bedrijfsactiviteit in feite niet legaal is. Echter, de wet beschermt ondernemers wanneer activiteiten vergunbaar zijn en er op termijn uitzicht is op legalisatie. Leefbaar Zeewolde vindt dit een ongewenste situatie omdat bescherming van feitelijk illegale activiteiten de daadkracht van het lokale openbaar bestuur ondermijnt. Sterker nog het zorgvuldig handelen van de locale overheid kan worden uitgelegd als een beloning voor hen die verzuimen een vergunning aan te vragen. Bovendien kan in het schemergebied tussen gedogen en legalisatie oncontroleerbare situaties ontstaan. Verder is het niet zeker dat door bezwaarprocedures een vergunning daadwerkelijk kan worden afgegeven.

Leefbaar Zeewolde heeft als lokale partij het initiatief genomen hierin verandering te brengen. Ten eerste werd tijdens de raadsvergadering een oproep gedaan aan de ondernemers om zich netjes aan de regels te houden. Als dat gebeurd is er helemaal geen handhaving noodzakelijk en zijn de gewone procedures voldoende. In de tweede plaats heeft Leefbaar Zeewolde een motie opgesteld, mede ondertekend door de ChristenUnie, die de minister als wetgever wil aanschrijven om deze voor de lokale overheid ongewenste situatie aan te passen en de mogelijkheid open te houden dat de lokale overheid in kan grijpen. De motie werd uiteindelijk ook gesteund door de VVD en het CDA. De PvdA/GL ondersteunde de motie niet wat uiterst vreemd is, want ook deze partij was tegen het gedogen van de pelsdierenfokkerij.