Brief aan de minister: verzoek aanpassing Algemene Wet Bestuursrecht

Onderstaand heeft u kunnen lezen welk standpunt Leefbaar Zeewolde heeft ingenomen inzake het gedogen van een pelsdierenfokkerij, waarvoor een vergunning nog niet is verleend.

Inmiddels is de motie van Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie in daden omgezet.

Het presidium van de raad, bij monde van de voorzitter, burgemeester Gorter, roept de minister per brief op de Algemene Wet Bestuursrecht zodanig aan te passen dat handhaven in toekomstige soortgelijke gevallen mogelijk kan zijn.

brief awb 2007