Zeewolder Leefbaarheidsmonitor verschijnt in landelijke vakpers

In het april nummer van het tijdschrift Openbaar Bestuur is een artikel verschenen over de Zeewolder Leefbaarheidsmonitor die de afgelopen jaren in opdracht van Leefbaar Zeewolde is ontwikkeld en uitgevoerd door de Hogeschool te Zwolle. Het tijdschrift Openbaar Bestuur vervult een belangrijke rol binnen de Nederlandse overheden door het signaleren van nieuwe ontwikkelingen. De wetenschappelijke artikelen van het blad zijn niet alleen informerend van aard, maar dragen ook oplossingen aan.

De auteurs van het artikel, Ben Sonneveld gemeenteraadslid voor Leefbaar Zeewolde en Frank Sturrus van Hogeschool Windesheim, leggen in het artikel de nadruk op de beleidsrelevantie van de Leefbaarheidsmonitor op lokaal niveau. Het artikel opent dan ook met de stelling dat de Leefbaarheidsmonitor de kloof tussen burgers en politiek kan verkleinen door de resultaten van de gestructureerde en herhaalde volksraadpleging bij de beleidsformulering te betrekken. Het artikel geeft een overzicht van de voor- en nadelen van andere monitoren en beschrijft de cruciale rol van een actieve participatie van de bevolking bij de ontwikkeling van de Zeewolder Leefbaarheidsmonitor.

Verder worden kort de resultaten van de drie peilingen besproken en de wijze waarop de resultaten aan de bevolking bekend werden gemaakt, zoals publicatie van de Leefbaarheidskranten en discussieavonden. Ook wordt verwezen naar het succes van de afwisseling met thematische peilingen zoals de Seniorenmonitor die een goed inzicht gaf van de leefbaarheid van ons dorp voor de Zeewolder senioren. De auteurs benadrukken dat de Leefbaarheidsmonitor geen begin is van een verkiezingsprogramma. Partijen zijn immers gestoeld op principes en de resultaten van de Leefbaarheidsmonitor kunnen slechts bevestigen of ontkennen dat de bevolking het hiermee eens is. Echter, in het geval van Zeewolde heeft de Leefbaarheidsmonitor duidelijke uitkomsten gegeven waar alle partijen graag een antwoord op willen hebben. Een goede interpretatie van de resultaten kan dan uiteindelijk leiden tot een gezamenlijk optreden van de politiek in het belang van de inwoners waardoor de Leefbaarheidsmonitor niet alleen de kloof tussen politiek en burger kan verkleinen, maar ook onderlinge verschillen tussen de politieke partijen.

Sinds de eerste resultaten is de Leefbaarheidsmonitor een bekend instrument in Zeewolde geworden. Tijdens raads- en commissievergaderingen worden door verschillende politieke partijen naar de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor verwezen. Tijdens de formatieonderhandelingen na afloop van de verkiezingen in maart 2006 heeft Leefbaar Zeewolde zich dan ook sterk gemaakt om de Leefbaarheidsmonitor in het collegeprogramma op te nemen. Leefbaar Zeewolde laat verder weten dat andere en gerichtere volkspeilingen verder worden overwogen, waarbij de samenwerking met de Hogeschool Windesheim wordt gecontinueerd.

openbaar bestuur 2007