Uitgesproken tekst naar aanleiding van rapport informateur

De letterlijke tekst naar aanleiding van de rapportage van de informateur, uitgesproken door delegatieleider Michiel Schouten op 22 mei 2008.

De delegatie van Leefbaar Zeewolde wil de informateur danken voor zijn inzet. Ook wij hebben de gesprekken als aangenaam ervaren.

Wij delen ook uw mening dat er tussen de partijen weinig programmatische verschillen liggen. U bedoelt uiteraard de hoofdlijnen, want als u goed hebt geluisterd dan zijn er uiteraard op sommige onderwerpen wel degelijk grote verschillen. Dat is ook de reden dat er verschillende politieke partijen bestaan.

Helaas moeten wij u mededelen dat wij bijzonder teleurgesteld zijn in uw werk als informateur. Niet alleen heeft het ongelooflijk lang geduurd, en heeft alles zich achter gesloten deuren afgespeeld, de wijze waarop u de gemakkelijkste weg, de weg van de minste weerstand hebt gekozen, vinden wij een kwalijke zaak.

U citeert een aantal zaken uit het rapport van Consort en omarmt deze zelfs. U gaat dus mee met de constatering dat er beelden en vooroordelen over elkaar bestaan. In Zeewolde lijkt het er op dat het niet meer over de inhoud gaat, maar of de poppetjes elkaar aardig genoeg vinden.

U hebt daar niets, maar dan ook helemaal niets aan gedaan. Waarom niet?

De zgn. ontgiftingssessies van Consort zijn op een fiasco uitgelopen en worden niet voortgezet. Ze hebben de gemeenschap handen vol geld gekost terwijl de zittende wethouders er niet eens bij betrokken zijn geweest.

Het beeld is dat er “onvoldoende vertrouwen” is. Wij vinden dat een containerbegrip.

Waar is geen vertrouwen in? Waarom bent u niet tot het gaatje gegaan om daar achter te komen? De fractievoorzitters van het CDA, PvdA en CU geven geen antwoord op die vraag. Onze conclusie is dat zij geen argumenten hebben om dit te onderbouwen, en dan vlucht je dus maar met de dooddoener: “geen vertrouwen”. Het is een legitimatie om niets met een ander te willen, zonder dat expliciet uit te spreken. Als je geen verantwoordelijkheid neemt met het uitspreken van geen vertrouwen hebben, betekent dit dat je de ander negeert en niet de moeite waard vindt om het gesprek aan te gaan. Verantwoordelijkheid nemen betekent dat je kan uitleggen waarmee je zit. We noemen dat feedback. Wij hadden van u verwacht dat u zou doorpakken om tot de meest wenselijke coalitie te komen.

Ook u maakt een vlucht naar voren, door te schrijven dat een nieuw college met wethouders van buiten de raad een belangrijke bijdrage zou kunnen betekenen om echt stappen te zetten naar een nieuwe bestuurscultuur. Wij vinden dat u de huidige wethouders hiermee diskwalificeert en wij nemen daar grote afstand van. Een excuus zou op zijn plaats zijn. Bovendien ontbreekt hier ook alle onderbouwing en zijn wij het volledig oneens met uw opvatting. Voor uw geheugen: de heer Van Daalen was ook een wethouder van buiten de raad en dat heeft zeker niet meegeholpen aan een andere bestuurscultuur zo heeft iedereen kunnen ervaren!

Als er een nieuwe bestuurscultuur gewenst is, dan nodigen wij een aantal raadsleden uit om eens in de spiegel te kijken en vooral met elkaar te praten en niet over elkaar. Een ander de schuld geven is de makkelijkste weg.

De eisen die wij gesteld hebben aan de informateur waren:

1.      een afspiegeling van de verkiezingsuitslag

2.      kansrijkheid op programmatisch niveau

3.      stabiliteit van bestuur

4.      continuïteit in bestuur

5.      voorzetting van het succesvol en breed ervaren collegebeleid.

Wij constateren dat alleen aan het laatste tegemoet wordt gekomen, met dien verstande, dat er zogenaamde accentverschuivingen worden aangebracht waar je grote vraagtekens bij kunt zetten. Ik kom daar straks op terug.

U bent dus naar onze mening niet geslaagd in uw opdracht en dat vinden wij spijtig. Het was beter geweest dat u uw opdracht zou hebben teruggegeven en onze vraag is waarom heeft u dat niet gedaan?

In de door u aangegeven bijeenkomst van 8 april, heeft u een aantal conclusies getrokken en ook opgeschreven die niet met de werkelijkheid overeenkwamen. De heer Zijlstra heeft u hier op gewezen en u heeft toen ook uw excuses aangeboden. Dat bevestigd voor ons echter wel het beeld, dat u zich toen al achter de gecreëerde waanbeelden hebt geschaard die de ronde doen over Leefbaar Zeewolde. Wij betreuren dat. Iemand met uw ervaring had wel wat objectiever mogen zijn vinden wij.

Op blz. 5 lezen wij dat u graag een “korte klap” wilde maken, en dat u de wethouders nog eens hebt gevraagd na te denken over een zogenaamde doorstart. Ik, en de anderen kennelijk ook, hebben daar een weekend over nagedacht. U schrijft vervolgens dat het ijdele hoop bleek te zijn. Ik moet u corrigeren. Ik heb u verteld dat een doorstart wat ons betreft mogelijk zou zijn, echter zonder de heer Van Daalen als wethouder. Waarom bent u dat vergeten op te schrijven? Waarom geeft u een draai in dit document aan de werkelijkheid? U weet drommelsgoed dat wij vanaf dag 1 hebben aangegeven open te staan voor samenwerking met alle partijen.

Ook het argument van het CDA over het “derde wiel aan de wagen” is door u geadopteerd zonder daar eens met ondergetekende en mevrouw Lodders over door te praten. Ook dat is weer zo’n containerbegrip waarover ik tot nu toe geen enkele argumentatie heb gehoord. Bovendien zegt dat dan meer over de kwaliteiten van de  kandidaat CDA-wethouder dan over de huidige wethouders.

Gelukkig bent u er niet in geslaagd om Leefbaar Zeewolde en de VVD uit elkaar te halen zoals de andere partijen graag wilden. Wij hadden echter graag samen in de coalitie blijven zitten i.p.v. de oppositie waar het nu op gaat lijken. Ook de argumentatie hierover ontbreekt volledig en u hebt kennelijk geen moeite gedaan om daar achter te komen. Ondergetekende en mevrouw Lodders hebben het verwijt gekregen dat anderen ons te krachtige bestuurders vinden. Volgens mij is dat een kwaliteit en geen verwijt.

Het betekent dus dat men ons als bedreigend ervaart. Ik vind het buitengewoon jammer dat mensen daar niet over willen praten, en dat u dat niet heeft willen bewerkstelligen dat die gesprekken er kwamen om zodoende tot uitvoering aan uw opdracht te geven.

Wij delen uw conclusies onderaan blz. 5 en bovenaan blz. 6 in het geheel niet omdat in al uw genoemde combinaties Leefbaar Zeewolde buitenspel zou worden gezet. Wij vinden dat nogal arrogant van de huidige oppositiepartijen. Leefbaar Zeewolde is de grootste partij en laat, gezien de succesvolle uitvoering van het collegeprogramma zien, een uitstekende en betrouwbare coalitiepartner te zijn. Bovendien wordt hiermee een zeer grote groep inwoners buitenspel gezet. Ik ben benieuwd hoe partijen dat gaan uitleggen.

Wij verwijten de informateur dat hij geen enkele moeite heeft gedaan om de huidige oppositiepartijen te overtuigen dat er met Leefbaar Zeewolde goed is samen te werken. In een ultieme poging hebt u de VVD nog proberen te verleiden ons te laten vallen, en in een brede coalitie deel te nemen. Wij complimenteren de VVD dat zij hebben vastgehouden aan hun standpunt dat één oppositiepartij niet wenselijk is.

Wij betreuren het overigens dat wij achteraf van dat gesprek kennis hebben moeten nemen. Wij dachten op een vertrouwelijke basis met u te kunnen spreken.

U bent van mening, zo lees ik op blz. 6, dat met name Leefbaar Zeewolde en de CU zijn verwikkeld in de kwestie MFA. U slaat met deze conclusie opnieuw de plank volledig mis en ik ga er van uit dat de CU onze mening deelt. U laat zich opnieuw leiden door beelden en niet door de harde feiten. Ik ben daar van geschrokken. ALLE partijen hier aan tafel zijn verwikkeld in de kwestie MFA als u dat al zo wil noemen. Wij vinden deze passage tendentieus en ongepast en vragen u wat de achterliggende gedachte hierbij is.

Op blz. 7 verwoord u vervolgens de uitkomsten van een aantal knuffelsessies. Ze vinden elkaar aardig. Dat is mooi. Wij zijn benieuwd of het CDA en de PvdA/GL vertrouwen hebben in de CU. Deze fractie is namelijk tot twee keer toe uit een coalitie gestapt op het moment dat hun wethouder moest opstappen of zelf opstapte. De CU heeft de afgelopen 2 jaar een aantal keren moties gesteund van de oppositie en zich zo tegen het eigen college gekeerd. Heeft u daar nu afspraken over gemaakt, of liggen er zo meteen kansen voor Leefbaar Zeewolde en de VVD, om ook met de CU moties tegen het college in te dienen?

De constatering dat het huidige coalitieprogramma de basis blijft voor de rest van deze bestuursperiode, met de toevoeging van een aantal accenten, vinden wij een zwaktebod. Daar is helemaal geen nieuw college voor nodig. Bovendien ontbreekt elke financiële onderbouwing. Wat gaan die accenten de inwoners van Zeewolde wel niet kosten?

Leefbaar Zeewolde en de VVD zijn in de ogen van de 3 andere partijen kennelijk volstrekt overbodig. Men gaat voortteren op het huidige succes zonder daadwerkelijke koerswijzigingen. Ik herken een groot CU-gehalte in deze teksten, en wij vragen ons hardop af, in hoeverre het CDA, de PvdA en vooral GL zich hierin herkenen. Wij komen daar op een later moment nog wel op terug.

Tot slot is het onbegrijpelijk dat twee partijen niet in staat zijn om kandidaat wethouders uit Zeewolde te presenteren. Wij vinden dat kiezersbedrog. De bevolking heeft deze mensen niet gekozen en deze mensen kennen onze samenleving niet. Dat is geen kans meneer de Groot, maar een bedreiging. Ook daarover komen wij nog wel te spreken.

Leefbaar Zeewolde vindt de informatie mislukt. Wij vragen de informateur zijn opdracht terug te geven en wij vragen de raad een nieuwe informateur te benoemen die wel uitvoering geeft aan de uitgangspunten.

Namens de delegatie van Leefbaar Zeewolde,

Michiel Schouten.