Persbericht voorbereidingsbesluit Oostvaarderswold

De 5 fracties in de gemeenteraad van Zeewolde hebben met groot ongenoegen kennis genomen van het vandaag gepubliceerde voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten met betrekking tot de groenblauwe zone OostvaardersWold, inclusief het zoekgebied.

Naar de mening van de fracties is hierbij sprake van een vorm van ‘machtsmisbruik’ en non-communicatie die tussen overheden ongehoord is. De gemeenteraadsfracties roepen het college van B en W op het genomen besluit van Provinciale Staten waar mogelijk aan te vechten. Op 26 juni jl. heeft de gemeenteraad zich bij amendement unaniem uitgesproken tegen opname van het zoekgebied van 300 ha. in het voorkeursalternatief OostvaardersWold.