Opnieuw geen Woningbouw-programma

In de raadsvergadering van 25 september j.l. stond het Woningbouwprogramma 2008-2011 op de agenda. Dit stond ook al op de agenda van 20 december 2007, maar is toen niet behandeld door het plotselinge aftreden van wethouder Van Daalen. In de commissievergadering van december 2007 was er grote consensus over dit programma. Het CDA wilde er nog wel een keertje over praten in de raad, maar de PvdA/GL fractie (toen nog oppositiepartij) steunde dit voorstel. Omdat vaststelling in december er niet van kwam, was het opnieuw voor de raadsvergadering van januari 2008 geagendeerd. Tot mijn stomme verbazing besloten de fracties van CDA, PvdA/GL en de ChristenUnie (CU) vlak voor aanvang van de vergadering het voorstel opnieuw van de agenda te halen. Verbazing omdat zowel de CU als de PvdA/GL samen met Leefbaar Zeewolde en de VVD het Woningbouwprogramma dus steunden.

Een Woningbouwprogramma is een zeer belangrijk beleidsdocument. Op basis van afspraken hierin over de te realiseren aantallen woningen, is het van groot belang bij het opstellen van de Voorjaarsnota en Begroting. Een van de grootste inkomstenbronnen voor gemeenten is de Algemene Uitkering Gemeentefonds. De hoogte daarvan wordt onder andere berekend op basis van het aantal woningen en inwoners die een gemeente heeft. Als daar geen zekerheid over is, door het ontbreken van een Woningbouwprogramma, komt een deel van die Algemene Uitkering in gevaar.

De raadsagenda wordt bepaald door het Presidium die één keer in de maand bijeen komt. Het Presidium bestaat uit alle fractievoorzitters, de burgemeester en de raadsgriffier. In de Presidium-vergadering van september is besloten het Woningbouwprogramma toch weer te agenderen voor de raadsvergadering van 25 september. Alle fractievoorzitters waren het hier dus mee eens. Tot opnieuw mijn grote verbazing diende de drie nieuwe coalitiepartijen CDA, PvdA/GL en CU een motie in om het Woningbouwprogramma toch niet vast te stellen. Men wil in 2009 eerst een nieuwe Woonvisie maken en pas daarna een Woningbouwprogramma vaststellen. U moet weten dat in 2006 nog een nieuwe Woonvisie door de raad is vastgesteld. Deze is onder verantwoordelijkheid van CDA wethouder Peter Drenth tot stand gekomen. In deze visie staat hoe Zeewolde zich verder moet ontwikkelen. Ik, en ex-collega Helma Lodders (VVD) konden ons prima in die visie en de gemeenteraad ook. Nu, slechts twee jaar later wordt deze visie compleet losgelaten door deze drie partijen dus inclusief het CDA! Het is tekenend voor het optreden van veel raadsleden. De waan van de dag lijkt te overheersen. Opportunisme in plaats van stabiliteit en continuïteit.

Weggegooid geld en poppenkast

Die Woonvisie heeft in 2006 veel geld gekost en ook de voorbereiding voor het nieuwe Woningbouwprogramma heeft aardig wat geld gekost. Er worden voor dit soort grote aangelegenheden vaak externe deskundigen ingehuurd omdat die kennis niet altijd in het gemeentehuis aanwezig is. Dat kan ook niet in een relatief kleine gemeente als Zeewolde. In het Collegeprogramma 2006-2010 was afgesproken dat er op basis van een gedegen marktonderzoek een nieuw Woningbouwprogramma zou worden opgesteld. Dat is dus ook gebeurd en in december 2007 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Het unieke hiervan was dat voor het eerst de mogelijkheid bestond dat de gemeenteraad elk jaar het aantal nieuw te bouwen woningen kon vaststellen. In tegenstelling tot alle oude Woningbouwprogramma’s uit het verleden was het dus geen dichtgetimmerd plan voor 4 jaar. Nee, we konden nu met de markt meebewegen. Zeker in deze onzekere tijden was dat eigenlijk perfect. Ook kan je daar de Begroting beter op afstemmen. Door de motie van de drie coalitiepartijen is er dus heel veel gemeenschapsgeld weggegooid en gaat men alles weer overnieuw doen. Uw en mijn belastinggeld wordt verspild. Ik vind dat zonde!

De manier waarop de drie coalitiefractievoorzitters de ene week akkoord gaan met het agenderen van het Woningbouwprogramma en het een week later via een motie weer van de agenda afhalen, wekte de woede van ons raadlid Ben Sonneveld. Hij voelde zich in zijn hemd gezet door deze partijen en vond het een grote poppenkast. “U neemt ons niet serieus en dat neem ik u kwalijk” waren zijn woorden. Helaas kwam er geen reactie van de heren van het CDA, PvdA/GL en CU.

Het niet hebben van een Woningbouwprogramma vind ik een kwalijke zaak. Enerzijds is er geen vastgesteld beleid wat te doen en wanneer te bouwen. Dat is een ondermijning van de Begroting die daardoor op drijfzand is gemaakt. Anderzijds ontneemt de gemeenteraad zichzelf de mogelijkheid het college te controleren. Dat is namelijk de belangrijkste taak van de raad. Het vastgestelde beleid controleren op de uitvoering. Ik begrijp niet waarom daarvoor door deze drie partijen is gekozen. Wordt vervolgd!