Leefbaar Zeewolde tekent beroep aan bij de Raad van State

Leefbaar Zeewolde stapt naar de Raad van State om beroep aan te tekenen tegen het aanwijzingsbesluit Lelystad Airport dat op 16 oktober 2009 door de Ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM is goedgekeurd. Leefbaar Zeewolde is teleurgesteld over het aanwijzingsbesluit en vreest dat ons dorp veel overlast zal ondervinden van de aan- en uitvliegroutes.

Sonneveld raadslid van Leefbaar Zeewolde, ‘Het beroep dat we instellen is met name gericht tegen de onzorgvuldige wijze waarop de ministers hebben gereageerd op de ingediende zienswijzes bij de milieueffectrapportage (MER).’ Speciaal de reactie op devliegroutes en de geluidssystematiek en normering vindt Leefbaar Zeewolde volstrekt onvoldoende. Bovendien is er met het aanwijzingsbesluit besloten om niet meer over de Oostvaardersplassen uit te vliegen, maar de vliegtuigen linksom te laten gaan wat verregaande consequenties voor de leefomgeving van Zeewolde zal hebben.

Leefbaar Zeewolde heeft het beroep op de website plaatsen. Alleen mensen die reeds een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpaanwijzing ‘Luchtvaartterrein Lelystad’ kunnen in beroep gaan. Er is een uitzondering voor diegene die kunnen aantonen dat ze de vorige keer geen zienswijze hebben kunnen inleveren omdat ze, bijvoorbeeld in het buitenland verbleven. Voor diegene die beroep aan tekenen bedragen de griffierechten 150 Euro per persoon of 297 Euro voor organisaties. Sonneveld, ‘Ik realiseer me dat de kosten hoog zijn maar het is een goede zaak als toch zoveel mogelijk mensen bij de Raad van State in beroep gaan; dat zet ons protest alleen maar kracht bij. Als die vliegtuigen eenmaal overvliegen gaan ze nooit meer weg.’

MODELBRIEF Beroep Raad van state

Model_Beroep_RaadvanState_LelystadAirport 14112009