Leefbaar Zeewolde wil het Nationaal Scoutingterrein niet in het bosgebied “De Banken”

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft kennis genomen van het feit dat Scouting Nederland voornemens is om haar Nationaal Scoutingterrein in Zeewolde te vestigen. Leefbaar Zeewolde heeft ook begrepen dat het huidige demissionaire college in principe medewerking wil verlenen aan het vestigen van een Nationaal Scoutingterrein in de omgeving van het bosgebied “De Banken”.

Naar aanleiding van geruchten over de omvang van het Nationaal Scoutingterrein, heeft de fractie van Leefbaar Zeewolde het demissionaire college nadere informatie gevraagd. Na bestudering van de aangeleverde informatie is Leefbaar Zeewolde tot de conclusie gekomen dat de aard en omvang van een dergelijk Nationaal Scoutingterrein niet past op de locatie waar op dit moment over gesproken wordt. Bosgebied “De Banken” is een gebied waar op dit moment door veel Zeewoldenaren (en anderen) voor diverse vormen van recreatie gebruik wordt gemaakt. Een Nationaal Scoutingterrein op deze locatie beperkt de recreatieve functie voor Zeewoldenaren van dit gebied (en de wijde omgeving) in ernstige mate.

Leefbaar Zeewolde stelt dan ook dat medewerking aan verdere voorbereiding van de plannen van Scouting Nederland gestaakt moet worden. De nieuw gekozen raad en het nieuw te vormen college zullen zich eerst over de plannen van Scouting Nederland moeten uitspreken.

Leefbaar Zeewolde draagt Scouting Nederland een warm hart toe en is bereid om samen met een nieuw college en Scouting Nederland te onderzoeken of er elders op Zeewolder grondgebied een locatie te vinden is die onder strikte voorwaarden wel acceptabel is.

Rein Zijlstra, fractievoorzitter

Tel: 0654321078