Leefbaar Zeewolde stelt vragen over proef Waterschap met waterpeil

In november heeft de fractie van Leefbaar Zeewolde schriftelijke vragen (art.36) gesteld omtrent een proef van het Waterschap met betrekking tot waterberging in de wijk Horsterveld. Inmiddels heeft de gemeente de vragen van de fractie beantwoord. U kunt de beantwoording hier downloaden.

Geacht College,

Recent, onder andere tijdens het weekeinde van 30/31 oktober, heeft het Waterschap Zuiderzeeland, naar zeggen in overleg met de Gemeente Zeewolde, een proef gedaan met betrekking tot waterberging. Deze test heeft in het betreffende weekend en de direct op het weekend volgende dag(en)  tot overlast voor bewoners van de wijk Horsterveld geleid en heeft mogelijk zelfs nog niet bekende schade veroorzaakt (bijvoorbeeld inzakken van trottoirs).

Zoals bekend is er in de betreffende wijk een vooralsnog aanhoudend probleem betreffende “water in / natte kruipruimten”.  Tot op heden  wordt dit (hemelwater) probleem toegeschreven aan:

a.                  het ontbreken van (de juiste) drainage op betreffende  (particuliere) percelen
en
b.                   een niet optimaal gemeentelijk werkend hemelwaterafvoersysteem.

Er wordt ontkend dat de natte kruipruimten in relatie kunnen worden gebracht  met het  door het Waterschap Zuiderzeeland gereguleerde peil in de watergangen die voor de juiste afvoer van het hemelwater moeten zorgen. Het Waterschap laat  in de pers weten, dat:

 • “Naar aanleiding van een eerdere proef is het permanente peil in de grachten al opgehoogd ten opzichte van de situatie voor de proeven.”
 • “Bij die proeven is wel gebleken, dat er een doorstromingsprobleem van watergangen met een hoger peil naar die met een wat lager peil. De verbindingen waardoor het water van hoger naar lager staande grachten zou moeten wegvloeien, werkten niet.”

  en

 • Doel ervan is om de lagere delen van Zuidelijk Flevoland bij veel regen te vrijwaren van wateroverlast.

Naar aanleiding van bovenstaande stelt de fractie van Leefbaar Zeewolde u de volgende ex. Artikel 36 vragen:

 1. Was de Gemeente Zeewolde op de hoogte gesteld van de proef?
 2. Zijn er afspraken gemaakt over de afhandeling van eventuele schadeclaims?
 3. Is er met de inwoners van het Horsterveld over deze proef vooraf gecommuniceerd
 4. Is het mogelijk dat de natte kruipruimten veroorzaakt worden door de hoogte van het door het Waterschap gereguleerde waterpeil in de watergangen? (niet door grondwater maar door niet afgevoerd hemelwater). Sub 4a. Zo ja, is dit bij het Waterschap bekend?
 5. Gebruikt het Waterschap de wijk Horsterveld  als “waterberging” om zoals onder de derde bullet hierboven staat vermeld “de lagere delen van Zuidelijk Flevoland bij veel regen te vrijwaren van wateroverlast”.
 6. Indien 4 en 5 bevestigend beantwoord kunnen worden, bestaat dan de mogelijkheid dat de uitgaven die de Gemeente Zeewolde voornemens is te doen om het probleem van de “natte kruipruimten”, te laten dragen door het Waterschap Zuiderzeeland.
 7. Indien 4 en 5 ontkennend beantwoord worden, wat is dan de kans dat de voorgenomen maatregelen en uitgaven, het probleem van de natte kruipruimten zullen verhelpen als uiteindelijk het Waterschap bepalend is voor het vaststellen van het gewenste waterpeil in de watergangen van Zeewolde; dit laatste om “de lagere delen van Zuidelijk Flevoland te vrijwaren van overlast”?
 8. Wat zijn de consequenties van deze verhoogde waterstand voor de bomen binnen en buiten de kern. Immers de grond is natter, waardoor bomen slechter kunnen wortelen.

Fractie Leefbaar Zeewolde

H. L. Hermans.