Visie Leefbaar Zeewolde op de mogelijke verbouwing van het gemeentehuis

Al enige tijd speelt in de gemeenteraad een discussie over een grootschalige renovatie van het gemeentehuis. Een gemeentelijke werkgroep presenteerde begin dit jaar twee scenario’s met een prijskaartje van tussen de 3 en 4 miljoen euro. Deze scenario’s kwamen in het kort neer op het verbouwen van het gemeentehuis (scenario 1) en het bij de verbouwing betrekken van de oude brandweerkazerne waarbij de begane grond van het gemeentehuis ‘transparant’ zou worden om een visuele verbinding te laten ontstaan tussen de Aanloophaven en het centrumgebied (scenario 2).

Leefbaar Zeewolde heeft direct grote bezwaren geuit tegen deze plannen: te groot, te veel, te duur in deze tijd van crisis en te weinig onderbouwd. Het raadsvoorstel om te komen tot een keuze voor één van beide scenario’s haalde het niet en het college werd opgeroepen om in een memo aan te geven welke aanpassingen en/of verbouwingen direct noodzakelijk zijn en de daarbij behorende kosten.

Leefbaar Zeewolde constateert op basis van dit memo (behandeld in de commissie Bestuur en Middelen van 26 november) het volgende:

  • er is momenteel voldoende ruimte beschikbaar om het toekomstige ambtenarenapparaat te huisvesten;
  • door het zogenaamde ‘nieuwe werken’ zullen er meer werkplekken vrijkomen voor toekomstige uitbreiding van de organisatie;
  • er is op het moment geen directe noodzaak voor een grootschalige renovatie van het gemeentehuis zoals bedoeld in scenario 1 en scenario 2;
  • er zullen voor het goed functioneren van het bestuur en ambtenarenapparaat een aantal noodzakelijke aanpassingen aan het gemeentehuis moeten worden gedaan, te weten de geluidsinstallatie in de raadszaal, toiletunits, verwarmingspomp, schilderwerk en onvoorzien. Deze aanpassingen zijn begroot op ca. 300.000 euro;
  • de bovenstaande aanpassingen kunnen worden gedaan zonder dat dit mogelijk latere werkzaamheden in de weg staat;
  • de vervanging van de geluidsinstallatie en verwarmingspomp zijn onlangs door het college goedgekeurd;
  • tussen de 35 en 40 procent van de gebruikers van het gebouw zijn ontevreden over het binnenklimaat (luchtkwaliteit).

Op grond van deze analyse heeft Leefbaar Zeewolde tijdens de raadsvergadering van 12 december jl, de motie ‘Efficiënt en noodzakelijk’ ingediend om de noodzakelijke aanpassingen voor het gemeentehuis uit te voeren en een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van het binnenklimaat. Helaas heeft deze motie het niet gehaald. De overige fracties gaven de voorkeur aan een motie waarin om een nieuw plan (sobere en doelmatige renovatie) wordt verzocht. Dit plan zou dan in de raadsvergadering van februari behandeld moeten worden. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen dus. Zal dit nieuwe plan totaal anders worden dan het voorgaande? Wij verwachten van niet want de tijd lijkt te kort om weer een compleet nieuwe afweging te maken.

Fractie Leefbaar Zeewolde