Leefbaar Zeewolde zeer kritisch over nieuw geplande routestructuren Lelystad Airport

Leefbaar Zeewolde blijft de ontwikkelingen van Lelystad Airport met argusogen volgen. Nieuw geplande routestructuren leveren geen merkbare verbetering op voor ons dorp al wordt dat wel zo gepresenteerd. Leefbaar Zeewolde gaat dan ook de komende tijd onderzoeken hoe mensen een schadeclaim bij het rijk kunnen indienen als uit de milieueffectenrapportage blijkt dat vliegroutes geluidsoverlast voor ons dorp veroorzaken. De Wet Luchtvaart biedt hiervoor mogelijkheden.

Uitbreidingsplannen Lelystad Airport

De uitbreidingsplannen van Lelystad Airport denderen maar door. In 2025 staan er 45 000 vliegbewegingen per jaar gepland. Bij de voorziene openingstijden van 6.00 uur ‘s ochtends tot 23.00 uur ‘s avonds betekent dit gemiddeld meer dan zeven vliegbewegingen per uur. Op piektijden kan zelfs een veelvoud hiervan worden verwacht. Bovendien gaven de laatste routestructuren aan (bron: Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. -procedure luchthavenbesluit Lelystad Airport) dat aankomende en vertrekkende vliegtuigen vlak langs ons dorp scheren.

Zienswijze

Afgelopen zomer werden na een oproep van Leefbaar Zeewolde verschillende zienswijzen ingediend over de Milieueffectenrapportage die Lelystad Airport moest uitvoeren voor de geplande uitbreiding. In reactie op deze zienswijzen hebben het Rijk en de luchtverkeersdienstverleners (weer) een aantal varianten uitgewerkt voor de routes van vertrekkende en aankomende vliegtuigen. In alle varianten blijkt echter dat de routestructuur van de vliegtuigen voor ons dorp nauwelijks is aangepast en er dus vliegtuigen langs de westkant van Zeewolde blijven vliegen.
Exacte hoogtes worden in het rapport niet aangegeven, maar vertrekkende vliegtuigen die langs ons dorp komen bereiken bij Biddinghuizen een hoogte van 1 kilometer. De eerder berekende 600 meter lijkt daarom een redelijke inschatting voor de hoogte waarop de vliegtuigen langs Zeewolde zullen komen.

Slager en vlees

Ben Sonneveld, fractievoorzitter van Leefbaar Zeewolde, “De routestructuren die in de notitie over de Milieueffectenrapportage werden gepresenteerd zijn nauwelijks aangepast en als je de bandbreedte meerekent waarbinnen de vliegtuigen zich bewegen is het nauwelijks een alternatief te noemen”. De ‘rechtsom route’, het alternatief waarbij vliegtuigen over de Oostvaardersplassen gaan in plaats van langs Zeewolde, wordt wel genoemd, maar maakt door de strenge milieuwetgeving weinig kans. Mensen verliezen het hier dus van dieren.

Leefbaar Zeewolde vindt het ook vreemd dat zowel het monitoren van de geluidsoverlast als de afhandeling van klachten de verantwoordelijkheid is van Lelystad Airport. De politieke partij vindt dit een voorbeeld van de bekende slager die zijn eigen vlees keurt.

Schadeclaim

Leefbaar Zeewolde blijft nauwgezet volgen hoe de ontwikkelingen van Lelystad Airport ons dorp zullen beïnvloeden. Sonneveld, “We zullen de komende tijd ook de mogelijkheid bestuderen hoe mensen een schadeclaim bij het rijk kunnen indienen als uit de milieueffectenrapportage blijkt dat ons dorp last gaat krijgen van het vliegverkeer”. De Wet luchtvaart bevat hiervoor een specifieke regeling (artikel 8.74 in samenhang met artikel 8.31) die inhoudt in dat indien een belanghebbende ten gevolge van het luchthavenbesluit schade lijdt de minister van Infrastructuur en Milieu een schadevergoeding moet toekennen. Sonneveld, “Als hier massaal aan gehoor wordt gegeven dan kunnen we bij eventuele negatieve effecten voor ons dorp het besluit om Lelystad Airport uit te breiden zeker beïnvloeden en mogelijk terugdraaien.”

LA_Nota_van_Antwoord_op_zienswijzen_op_NRD_en_advies_Cie_mer_definitief_tcm318-348248

Voor meer informatie:

Ben Sonneveld
Fractievoorzitter
Leefbaar Zeewolde
0616782007