Algemene beschouwingen oktober 2014: “Het vervolg”

Hieronder de integrale tekst van de algemene beschouwingen 2014 van Leefbaar Zeewolde, uitgesproken door fractievoorzitter Ben Sonneveld.

“Het vervolg”

Meneer de Voorzitter,

Het is alweer een paar maanden geleden dat er in maart dit jaar verkiezingen waren. Ik wil met deze Algemene Beschouwingen daar kort bij stil staan omdat toen de basis werd gelegd voor een continuering van het door ons gevoerde beleid. Wij zijn de kiezers dankbaar dat wij voor de vijfde opeenvolgende keer als grootste partij zijn gekozen, en dat wij met een ervaren en gemotiveerde ploeg kunnen aantreden in deze raad, Maar u weet het, ‘Nobles Oblige’, de gekozen leden van Leefbaar Zeewolde zullen zich als dorpspartij blijven inzetten om de kernwaarden van ons dorp te koesteren, te ontwikkelen en te beschermen. Dat doen we niet alleen maar vooral samen met de dorpsbewoners die voor de rust ruimte en natuur in ons dorp zijn neergestreken. Uiteraard zijn de kernwaarden ook de randvoorwaarden voor een levendig en prettig dorp waarin iedereen kan wonen, voor iedere beurs en voor iedere gezindte, kortweg dus voor iedereen.

Het collegeprogramma Zelfbewust en Duurzaam legt een stevig visionair fundament voor de komende vier jaar. Ik zal in mijn beschouwing vier onderwerpen uit dit programma belichten die de komende tijd van groot belang zijn voor de burgers van Zeewolde: de bezuinigingsronde, de decentralisaties, de participerende burger en de bedreiging van Lelystad Airport.

Uiteraard kan de beschouwing van deze vier punten niet zonder de geschiedenis waarin deze ontwikkelingen zijn begonnen. Laten daarom we nog even teruggaan naar de uitslag van de verkiezingen want die maakte het ook mogelijk dat onze twee wethouders hun functies kunnen continueren; en dat is maar goed ook. De heer Zijlstra, onze wethouder van financiën, heeft de afgelopen jaren er voor gezorgd dat het dorp in financieel rustig water terecht is gekomen met goed sluitende begrotingen en met de nodige voorzichtigheid in de bestedingen als er incidenteel iets overbleef. En daar kunnen we nu van profiteren als we zo meteen de onvermijdelijke bezuinigingsronde in gaan. Immers, het gevoerde financiële beleid maakt het mogelijk om de tekorten in de eerste twee jaar uit de Algemene Reserve te financieren waardoor de raad, maar vooral de gesubsidieerde organisaties en instellingen de tijd hebben om in te spelen op eventuele kortingen die, helaas, noodgedwongen moeten worden opgelegd. Het is inderdaad een goede zaak dat de heer Zijlstra de afgelopen jaren de lokroep heeft weerstaan om overschotten als douceurtje aan bijvoorbeeld huiseigenaren terug te geven. Een hoofdelijk teruggegeven bedrag waar niemand iets van had gemerkt, maar als dat geld collectief wordt ingezet is het een betekenisvol gebaar dat het gemeenschappelijke doel kan dienen. Leefbaar Zeewolde zal zich inzetten om de bezuinigingen zodanig te organiseren dat dit de minste overlast geeft voor de inwoners. Een meer dan boventrendmatige verhoging van de lasten voor de burger is bij ons uit den boze en bezuinigingen zullen zoveel mogelijk moeten komen uit de korting op de niet-wettelijke taken waar gemeentes geen noodzakelijke bijdrage aan moet leveren.

De heer Zijlstra is, denk ik, zo voldoende bezongen MdV, maar we hebben er nog één. Mevrouw Prins, die onvermoeibaar stad en land afreist om vergaderingen en werkbijeenkomsten te bezoeken om maar de beste regelingen voor onze decentralisatie te organiseren. En dat gaat lukken. Mevrouw Prins heeft de touwtjes in handen en het is alleen de centrale overheid die door onduidelijke wet- en regelgeving verhindert dat de decentralisaties al rond zijn. Drie kwalitatief buitengewoon goede en door de raad alom geprezen beleidsstukken geven aan hoe Zeewolde de decentralisatieplannen gaat realiseren en wat dit voor ons dorp betekent. De toelichting die mevrouw Prins enkele weken geleden bij de beleidsstukken gaf was overtuigend en informatief voor de raad om zijn rol als controleur te vervullen. Ik volg hier ook het prachtige betoog van de heer Wowor, die op prozaïsche wijze de duidelijke noodzaak van de decentralisatie aangaf maar er voor waakt om genoegzaam af te wachten. Immers al het papier dat aan dit onderwerp besteed is kan de werkelijkheid niet vervangen en oplossingen bieden voor de nieuwe uitdagingen waarvoor we ons als gemeente zien geconfronteerd. De essentie van een geslaagde decentralisatie zit hem dan ook niet in de plannen en begrotingen, (die zijn van een kwalitatief hoog niveau). Nee, de essentie voor een goede introductie van de decentralisatie zit hem in de het lerend vermogen van de organisatie die zich met de decentralisatie gaat bezig houden. Geen blauwdrukken waarin alles vastligt, weg met de regeltjes. Wat we nodig hebben is een flexibele organisatie die inspeelt op de behoeftes van de cliënt. Alleen door te leren van de goede en slechte gebeurtenissen kan de decentralisatie een succes worden. Inderdaad fouten maken zal gebeuren, maar niet leren van die fouten en geen verbeteringen doorvoeren is onvergeeflijk. Leefbaar Zeewolde pleit daarom ook voor het instellen van een ombudsman die de decentralisatieprocessen scherp in de gaten houdt en die kan reageren op klachten die niet door de organisatie zelf worden opgelost. De ombudsman is hier niet alleen in de rol van gevreesde waakhond, maar dient ook als een bondgenoot van de cliënten die gezamenlijk met dienstverleners de organisatie de juiste richting op kan sturen. [red: hiertoe is een motie ingediend, samen met Zeewolde Liberaal. Deze motie is aangenomen]

Overigens, MdV, en daar wil ik toch ook even bij stilstaan, als ik de loftrompet afsteek over de bereikte resultaten van onze wethouders dan wil ik hier ook het ambtenarenapparaat op gepaste wijze voor bedanken. Hun onvermoeide inzet maakt het mogelijk dat onze wethouders zo goed kunnen functioneren en de pluimen en veren kunnen ook aan hun worden uitgereikt.

Leefbaar Zeewolde hecht eraan dat onze inwoners gehoord worden zowel bij de bezuinigingen als bij de transities naar decentrale zorg. Natuurlijk heeft mijn fractie ingangen om mensen te horen en hebben we onze netwerken in de samenleving. Maar toch denken we dat we meer uit dit huis moeten komen en de mensen moeten gaan opzoeken, of in ieder geval de gelegenheid geven om met ons in contact te komen en ongemakken, klachten, maar ook goede ideeën met de raad te delen. Vandaar, MdV, heeft mijn fractie het idee gevat om een keer in het half jaar een beraad te gaan organiseren in de wijk, waarbij niet alleen een raadsagenda wordt gevolgd, maar ook voor de inwoners de gelegenheid wordt gecreëerd om met de raadsleden in contact te komen. We stellen ons daarbij voor dat voorafgaand aan het beraad een soort speeddating met raadsleden plaatsvindt om suggesties en ideeën te bespreken. Als er een vernieuwingsprogramma voor de wijk staat gepland, kan het beraad ook worden voorafgegaan dor de bekende wijkschouw. Uiteraard moet de het beraad zoveel mogelijk gaan over actuele gebeurtenissen die interessant zijn voor de bezoekers, en wordt de vergadering voorafgegaan door een advertentie en een duidelijke aankondiging. De kunst is om dit tegen minimale extra kosten te realiseren. Kosten die overigens uit de pot bestuur en raadsbudget gedekt kunnen worden. [Red: Motie ingediend met ChristenUnie, VVD, CDA en Zeewolde Liberaal. De motie is aangenomen]

Ten slotte MdV, ik begon met te vertellen dat Leefbaar Zeewolde zich ten volle zal inzetten om de kernwaarden van ons dorp te beschermen, en juist die kernwaarden worden nu bedreigd door de plannen om Lelystad Airport uit te breiden. Het is inmiddels genoegzaam bekend dat de vluchtroutes ten noorden van ons dorp gaan lopen en een aanzienlijk deel van onze inwoners daar overlast van zal ondervinden. De mooie plannen voor het Oosterwold kunnen de prullenbak in, want niemand wil wonen op een plek waar op 500 meter hoogte vijf tot zes keer per uur een vliegtuig passeert. De hoogtebeperkingen die Lelystad Airport oplegt zullen vervanging van de huidige oudere molens door een efficiëntere moderne generatie windmolens onmogelijk maken. Ten slotte MdV, moeten we ook eens af van de fabels dat Lelystad Airport zo’n geweldig banenmachine wordt. De directeur van Lelystad Airport heeft aangegeven dat er 47 banen op Lelystad Airport zelf bijkomen, met ondersteunende diensten buiten het vliegveld die variëren van 200-400 banen. Maar echt geen duizenden banen zoals wel eens gesuggereerd wordt. MdV, er wacht ons alleen ellende met de uitbreiding van LA en mijn fractie wil dat Zeewolde een krachtig protest laat horen aan de Alderstafel, namelijk dat de ontwikkelingen onacceptabele gevolgen zullen hebben voor ons dorp.
[Red: motie ingediend met ChristenUnie, met steun van PvdA/Groenlinks en CDA aangenomen].