Toeristenbelasting en symboolpolitiek

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 30 oktober was de Programmabegroting 2015-2018 aan de orde. Deze begroting laat serieuze structurele tekorten zien, van 1,3 miljoen in 2015 tot 1,8 miljoen in 2018. De tekorten in 2015 en 2016 kunnen onder meer worden gedekt door inzet van bespaarde rente en door overschotten van eerdere jaren uit de algemene reserve te gebruiken. Op basis van dit voorstel hoeven er op dit moment geen bezuinigingen plaats te vinden. Het treft dus nog niet direct de inwoners van Zeewolde. Vanaf 2017 zullen structurele bezuinigingen echter wel nodig zijn.

De inkomsten van de gemeente bestaan voor een deel uit te heffen lokale belastingen, zoals de OZB en de toeristenbelasting. Men noemt dit algemene dekkingsmiddelen. Met andere woorden, de opbrengst kan voor ieder doel worden ingezet. Gebruikelijk is de tarieven jaarlijks te indexeren, dus aan te passen naar het prijspeil.

Dit was de achtergrond van het voorstel van het College om het tarief van de toeristenbelasting te verhogen van € 1,48 naar € 1,52 per overnachting. Een verhoging dus van 4 eurocent! Het CDA, ChristenUnie, VVD en PvdA/GroenLinks dienden tijdens de Algemene Beschouwing op 30 oktober een amendement in om deze verhoging niet door te laten gaan. Dit met als argument dat verdere verhoging van de toeristenbelasting een negatief effect kan hebben op de concurrentiepositie van de recreatiebedrijven in Zeewolde. Ook ligt er de afspraak in het Collegeprogramma dat er een onderzoek naar differentiatie van de toeristenbelasting zal worden uitgevoerd.

Wethouder Rein Zijlstra (Financiën) ontraadde dit amendement met klem, aangezien dit besluit een extra tekort in de begroting van rond de 45.000 euro oplevert. Een tekort wat dus direct op een andere wijze gedekt dient te worden om de begroting sluitend te krijgen.

Woordvoerder Rob Tulleken van Leefbaar Zeewolde heeft de indieners van het amendement er op gewezen dat door het ontbreken van dekking het extra tekort op het bordje van de inwoners van Zeewolde komt te liggen. Men kwam niet verder dan een wat vage opsomming van aannames en uitspreken van vertrouwen dat het ‘wel goed zou komen’. Een poging van Leefbaar Zeewolde om de toezegging te krijgen dat er alsnog (dubbel) geïndexeerd zal gaan worden in 2016 als het ontstane tekort niet kan worden gedekt werd niet op ingegaan.

Het resultaat van deze symboolpolitiek is het niet doorgaan van de trendmatige verhoging van de toeristenbelasting en dus een extra tekort op de begroting van 45.000 euro per jaar zonder dekking. Vreemd, want alle partijen willen dat er een consistent financieel beleid wordt gevoerd en vervolgens schieten ze een gat in de begroting. De toerist die gebruik maakt van de voorzieningen van Zeewolde heeft een voordeeltje van 4 eurocent per overnachting en u als inwoner mag de rekening betalen!