De Verbeelding

In de raadsvergadering van 19 februari j.l. is het onderwerp “Stichting De Verbeelding” aan de orde geweest en zou afgesproken zijn dat De Verbeelding nog een kans krijgt. Het blijkt dat in de media en sociale media veronderstellingen worden uitgesproken die volgens Leefbaar Zeewolde niet correct zijn.

Wat is het geval?

In 2010 is met het bestuur van de Stichting Verbeelding afgesproken dat zij voor een periode van 5 jaar subsidie zal ontvangen, waarbij de huisvesting (het gebouw de Verbeelding is het eigendom van de gemeente) ‘om-niet’  inbegrepen is. In totaal bedraagt de subsidie eenmalig 25.000 euro voor opstartkosten  plus 20.000 euro per jaar voor activiteiten. Dus 125.000 euro voor 5 jaar. Na afloop van deze periode, eind 2015, vindt geen stilzwijgende verlenging plaats en zou de stichting zelfstandig verder gaan. Jaarlijks zijn tussen het bestuur en de wethouder gesprekken geweest waarin deze eindigheid ook is aangegeven.

In het najaar 2014 heeft het bestuur van de stichting het college en de raad een ‘reactie besluit uitvoeringsnota cultuur’ en ‘evaluatie rapport 2011-2014’ gestuurd.

Naar aanleiding van deze brief en het rapport heeft het college gesteld dat de bestaande subsidie-afspraken gehandhaafd zullen worden, hetgeen betekent dat er geen verlenging van de subsidie zal plaatsvinden. De voornaamste reden is dat de eindigheid van de subsidieregeling meermaals is vastgelegd en bevestigd in het collegeprogramma ‘Gewoon doen’, de beleidsnota kunst en cultuur, in de beantwoordingsbrief op de ingediende zienswijze op deze beleidsnota en de uitvoeringsnota kunst en cultuur.
Maar ook omdat er geen uitgewerkt plan is met het doel “op eigen benen” te kunnen staan en eventuele daarbij behorende subsidie bijdrage aanvraag.

De fractie van Leefbaar Zeewolde ondersteunt het advies met de beslispunten van het college, maar ziet wel een stijgende lijn in de exploitatie. “Op eigen benen staan” is nog niet gerealiseerd, maar verondersteld kan worden dat dit in maximaal twee jaar wel het geval kan zijn.

Het door alle partijen ingediende amendement kent de volgende tekst:

Amendement de Verbeelding

De gemeenteraad van Zeewolde, op 19 februari 2015 in vergadering bijeen ter bepaling van een standpunt m.b.t. de ingekomen brief van de stichting de Verbeelding,

Gehoord de Commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 4 februari 2015;

Gehoord de beraadslagingen van de hedenavond, d.d. 19 februari,

Besluit,

In het conceptbesluit beslispunt 2. te wijzigen in:

De bestaande afspraken te handhaven en het college te verzoeken over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst vanaf 2016 op basis van een toekomstplan van de stichting een voorstel aan de raad voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Er is dus niet opnieuw subsidie toegekend aan de Verbeelding.

Alleen op basis van een toekomstplan en een daarbij behorende subsidie aanvraag zal dit in een volgende raadsvergadering aan de orde komen. Het is dus ook niet aan het college maar aan het bestuur van de stichting om snelheid te maken met een toekomstplan en met het indienen van een subsidie aanvraag, wil hier nog voor 1 januari 2016 door de raad over besloten kunnen worden.

Wat Leefbaar Zeewolde betreft dient het toekomstplan minimaal te voorzien in het op korte termijn (ten hoogste twee jaar) op “eigen benen  staan” en moet er een scherpe, gedetailleerde begroting zijn waaruit blijkt dat het plan haalbaar is.