Scenario’s voor ombuigingen vanaf 2017

Dit belangrijke onderwerp kwam in de gemeenteraad van 26 maart j.l. aan de orde. Zoals vorig jaar al tijdig door onze wethouder financiën Rein Zijlstra werd aangegeven, ontvangt de gemeente minder geld vanuit Den Haag en de gemeenteraad zal uiteindelijk beslissingen moeten nemen over welke ombuigingen moeten plaatsvinden om de begroting vanaf 2017 op orde te houden. Dankzij het uitstekende financiële beleid over de afgelopen jaren beschikt de gemeente over voldoende reserves om de jaren 2015 en 2016 te overbruggen, maar vanaf 2017 moeten er dus echt structurele maatregelen zijn genomen.

De gemeenteraad heeft op 30 oktober 2014 een motie aangenomen waarin het college werd verzocht om:

Een aantal bezuinigingsscenario’s op te stellen zodat de raad richting kan geven aan de ombuigingen en/of bezuinigingen (zoals in het collegeakkoord staat vermeld) nadat de raad goed heeft geluisterd naar de inwoners en andere organisaties, om zo een afgewogen besluit te kunnen nemen in de raad voor de noodzakelijke maatregelen.

Het college heeft hierop een
raadsvoorstel  20150326.10_Scenarios_voor_ombuigingen_vanaf_2017  gemaakt waarin Leefbaar Zeewolde zich prima kan vinden. Met de voorgestelde verhoging van o.a. toeristenbelasting en het verminderen van uitgaven in de leefomgeving (groenonderhoud en dergelijke) is naar onze mening nauwelijks een bijdrage uit ‘de gebruiker betaald’ nodig. Daarbij wordt in de toekomstscenario en bijbehorende voorstellen voor verhuizing van de Flevomeer bibliotheek ook nog een grote kostenbesparing verwacht  waarbij zelfs het bedrag wat de bibliotheek kan besteden zal toenemen.

Tijdens de behandeling van het voorstel op 26 maart j.l., werden twee amendementen aangenomen (drie andere amendementen werden verworpen). Het eerste amendement stelt voor om een extra scenario toe te voegen:

“aangevuld met een scenario waarbij een deel van de tekorten wordt gedekt uit een verhoging van de lokale lastendruk voor eigen inwoners en bedrijven”.

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft hier als enige fractie faliekant TEGEN dit amendement gestemd. Feitelijk is dit een scenario waarbij u mag kiezen om de lokale belastingen zoals de OZB te verhogen. Echter, in het coalitie akkoord, waaronder Leefbaar Zeewolde ook haar handtekening heeft geplaatst, staat beschreven dat de lokale lasten en heffingen ten hoogste trendmatig verhoogd zullen worden.
Leefbaar Zeewolde heeft de kiezers beloofd om geen extra belastingverhogingen in te voeren. De inwoners kunnen er op vertrouwen dat Leefbaar Zeewolde dit standpunt zal vasthouden.

Wij vinden dit scenario dan ook niet realistisch en zijn van mening dat het zal zorgen voor een vertroebeling in de belangrijke keuze die u als inwoner mag maken. U kiest welke richting we met de ombuigingen opgaan!

Is deze mening van de inwoners hierin dan niet van belang?

Natuurlijk is die van belang! Om de vier jaar peilt Leefbaar Zeewolde de mening van de inwoners via de Leefbaarheidsmonitor. Die laat overduidelijk zien dat maar weinig mensen instemmen voor het  verhogen van de lokale lasten.  Maar om inwoners nu een vraag te stellen waarvan op voorhand al bepaald is dat daaraan geen gehoor gegeven zal kunnen worden, vinden wij niet zuiver. Betrouwbaarheid staat bij ons voorop en een coalitie akkoord is voor ons bindend.

Dat geldt ook voor het andere amendement dat werd aangenomen:

“aangevuld met een scenario waarbij een deel van de tekorten wordt gedekt uit de opbrengsten die uit nieuwe bronnen van inkomsten worden verkregen”.

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft VOOR dit amendement gestemd, maar met een stemverklaring. Deze luidt: “, maar deze nieuwe inkomstenbronnen dienen wel binnen de kaders van het coalitieakkoord te  vallen”.