Algemene beschouwingen juni 2015: “Hoe gaat het nu eigenlijk met Zeewolde?”

Hieronder de integrale tekst van de algemene beschouwingen 2015 van Leefbaar Zeewolde, uitgesproken door fractievoorzitter Ben Sonneveld.

“Hoe gaat het nu eigenlijk met Zeewolde?”

Meneer de Voorzitter,

Dat is een vraag die we ons als politici op gezette tijden moet stellen. Vaak sneeuwt de vraag onder door drukke agenda’s, werkgroepen, vergaderingen, werkbezoeken en andere activiteiten. Maar op momenten van rust vraag je het je wel eens af, doen we het goed met de besluiten die we nemen en hoe gaat het nu eigenlijk werkelijk met Zeewolde? Dit is eigenlijk een vraag die we aan de inwoners moeten stellen. Zijn uw dromen uitgekomen sinds u besloot om zich in Zeewolde te vestigen? Bent u gelukkig? Denkt u dat de onze politieke keuzes de juiste zijn?

Maar misschien moeten we eerst een andere vraag stellen. Tot hoever reikt onze politieke invloed in het leven van de inwoners? Als we de literatuur er op naslaan blijkt dat het geluk van de mensen grotendeels, zo’n 60 tot 70 procent, wordt bepaald door gezondheid, goede relaties met de familie, werk en vele andere zaken waar de politiek niet direct mee te maken heeft. Maar het is niet zo dat die andere 30 procent waar de politiek wél invloed op uit kan oefenen onbelangrijk is. Inderdaad, we moeten onze rol als politici niet bagatelliseren tot het bepalen waar de lantaarnpaal moet komen te staan. Feitelijk is de verhouding 70-30 procent (persoonlijk versus algemeen belang) geen goede weergave van de geluksverdeling van mensen, omdat taken van de politiek zoals veiligheid, inrichting van de openbare ruimte en de zorg, de absolute randvoorwaarden scheppen waarbinnen de mensen een prettig leven kunnen ontwikkelen. We spelen dus niet direct, maar zeker indirect een belangrijke rol in de geluksbeleving van de Zeewoldenaren.

Maar hoe gaat het nu eigenlijk met Zeewolde? Dat was de vraag. Als we als politici deze vraag moeten beantwoorden kijken we steevast naar de begroting, de politiecijfers, klachten van de burgers en andere indicatoren die we kennen en waarvan we over sommige controle hebben. En dan kunnen we over het algemeen tevreden zijn. Met de financiën gaat het goed. Wel verwachten we vanaf 2015 structurele tekorten. Voor de komende twee jaar kunnen die tekorten worden opgevangen met geld uit de Algemene Reserve. Voor de tekorten die vanaf 2017 worden verwacht heeft wethouder Zijlstra bijtijds aangekondigd dat er structurele bezuinigingen noodzakelijk zijn. Bij de coalitiepartijen leefde al snel het idee dat de bezuinigingen geen lastenverzwaring voor de burger moeten betekenen. Onze inwoners zullen dan ook weinig merken van de lijst van mogelijke bezuinigingen die we met de coalitie hebben vastgesteld. We hebben deze bezuinigingen in een amendement geformuleerd. Als we de meicirculaire goed vertalen dan zijn waarschijnlijk niet alle bezuinigingen nodig. Vandaar dat wij in de lijst ook een prioritering hebben aangeven. Ik lees u het amendement graag voor. [Red: het amendement is met grote meerderheid aangenomen]

Voorzitter, hoe het gaat met Zeewolde wordt ook bepaald door de activiteiten die door onze inwoners worden ontwikkeld. Wat dat betreft kunnen we trots zijn op ons dorp. De laatste vrijdagavond van de maand is uitgegroeid tot een gezellige winkelavond die winkeliers zelf succesvol organiseren. De activiteitenlijst met sportgebeurtenissen en culturele activiteiten is overvol. Ieder weekend valt er in ons dorp wel een sport- of cultuurevenement te beleven. Het is dan ook een genot om te zien hoe op zaterdag de sportvelden worden bevolkt en waar honderden vrijwilligers de activiteiten in goede banen leiden. Hier zie je hoe het dorp leeft en bruist. Het bruggetje naar de Atletiekbaan is dan gauw gemaakt en mijn fractie hoopt dat we na het aanvullend onderzoek als Raad snel tot een keuze van de locatie van de atletiekbaan kunnen komen.

Hoe goed het gaat met Zeewolde wordt ook bepaald door de activiteiten die de gemeente zelf onderneemt. Ik wil stilstaan bij het decentralisatieproces waar de verantwoordelijkheden van de zorg zijn overgeheveld naar de gemeentes, het Tulpeiland, Havenkwartier en het AZC. Wat betreft de decentralisaties, er werd nog nooit op zo’n grote schaal een takenpakket van rijksoverheid naar de gemeenten overgeheveld. Ik heb aan het ambtenarenapparaat verzocht om een lijst met klachten samen te stellen wat een mogelijke indicatie geeft hoe de transitie is verlopen. Afgelopen jaar is er slechts één klacht over de WMO binnengekomen en een klacht over de Jeugdzorg,, dat stookt min of meer met het aantal klachten in voorgaande jaren. Ons hoor je nog niet te vroeg juichen maar ik denk dat we onze ambtenaren, het college en met name onze wethouder Prins een groot en welverdiend compliment kunnen maken voor al het werk wat er verricht is.

Wat betreft het Tulpeiland, ondanks de tegenslag door het verbod op zandwinning is mijn fractie er een groot voorstander van dat dit project op korte termijn wordt zo ver mogelijk afgemaakt; het eiland is een parel voor ons dorp en wordt een belangrijk markeringspunt voor toeristische en watersport activiteiten. Dat moeten we gewoon afmaken. Begin volgend jaar nemen we een besluit over het wel of niet starten met het aanleggen van de sluis en de verdere ontwikkeling van het Havenkwartier. Wij hopen natuurlijk dat de situatie dan zo is dat we positief kunnen besluiten.

Een volgend onderwerp betreft de komst van het AZC. Zoals we allen weten heeft dit onderwerp de bevolking en de politiek niet onberoerd gelaten. Het verstrekken van informatie zoals op de bijeenkomst met de burgers in mei, alsmede de openbare vergadering van de commissie Bestuur gaven is cruciaal gebleken en we zijn er van overtuigd dat het College ons als Raad maar ook zeker de inwoners van Zeewolde op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen; dat spreekt vanzelf. Ook in volgende bijeenkomsten kunnen de mening van de Raad en de bevolking bijdragen in de opmaat naar een uiteindelijk besluit. Het moet nog maar eens gezegd, het College heeft nog geen besluit genomen. Leefbaar Zeewolde heeft zich in deze kwestie laten leiden door de ondertekening van het coalitieprogramma waar wordt gesteld dat binnen de kaders van de randvoorwaarden Zeewolde zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Ook hebben wij diverse malen verwezen naar het wetsvoorstel dat in de Staatscourant is gepubliceerd waarbij de rijksoverheid de plaatselijke politiek  buiten spel kan zetten en mogelijk door ons ongewenste locaties voor een AZC kan aanwijzen. Leefbaar Zeewolde heeft in zijn overweging over het aantal asielzoekers gekeken naar het maatschappelijk draagvlak in het dorp, de kwaliteit van de opvang en verder objectieve criteria zoals het gemiddelde aantal inwoners per asielzoeker en het grootte van ons dorp. Deze criteria afwegende zijn er wat Leefbaar Zeewolde betreft 200 asielzoekers welkom en kunnen er na twee jaar indien alles naar wens verloopt nog eens een zelfde aantal tot een maximum  van 500 asielzoekers komen. En nee, dat is geen verkapt nee zoals sommige politici hier beweren, maar een weloverwogen ja waarbij we een balans zoeken tussen kwaliteit van de opvang en het draagvlak in ons dorp.

Hoe het gaat met Zeewolde zal ook afhangen van de ontwikkelingen rond Lelystad Airport. Hopelijk zal de wal het schip keren want het ziet er niet naar uit dat Schiphol hard zal groeien in de komende tijd. Wel willen we voorzorgsmaatregelen nemen door een netwerk van geluidsmetingen te installeren waarbij we op essentiële punten de mogelijke geluidsoverlast van vliegtuigen kunnen meten. Mijn fractie zal hier gezamenijk met de Christen Unie een motie indienen. [red: de motie is aangenomen]

Voorzitter, ik refereerde er in het begin van mijn betoog al aan, de vraag ‘Hoe gaat het nu eigenlijk met Zeewolde?’. Deze vraag zou in de eerste plaats door de inwoners van Zeewolde beantwoordt moeten worden. Onze fractie is er een hartstochtelijk voorstander van dat we met de Raad de wijken intrekken en op locatie een commissie-vergadering en of een beraad beleggen waarbij we naast de reguliere agenda speeddates met de lokale bevolking organiseren en de wijkgerelateerde problemen en wensen in kaart proberen te brengen. Onze fractie stelt dan ook voor z.s.m. een raadswerkgroep op te richten die dit gaat organiseren. Ons voorstel is ook om niet met lege handen te komen maar om concrete aanwijzingen van de bewoners te honoreren met aanpassingen die de wijk ook zullen verbeteren. Hopelijk kunnen we dan nog een beter antwoord krijgen op de vraag ‘Hoe gaat het nu eigenlijk met Zeewolde? ’