Algemene beschouwingen; Terug naar huis

Terug naar huis
Algemene beschouwingen, uitgesproken in de raadsvergadering van 27 juni 2019

Meneer de voorzitter,

Het is weer tijd om op vakantie te gaan. De raad gaat met reces en vele Zeewoldenaren zullen binnenkort de koffers pakken en naar de verschillende vakantieoorden vertrekken.
Weet u wat altijd zo leuk is als je weggaat…., dat je na een tijd weer terugkeert en dat je weer van de mooie kernwaarden rust ruimte en natuur in en rondom ons dorp kan genieten. Inderdaad thuiskomen is een van de prettigste ervaringen van het op reis gaan.
Meneer de voorzitter, ik wil u in deze algemene beschouwingen dan ook mee op reis nemen om door het politieke landschap van ons dorp te trekken en ik beloof u…. we zullen op tijd weer thuis zijn.

Veruit het belangrijkste politiek proces van dit moment is het maken van de toekomst visie. We doen dat niet zelf als politici, maar gaan de straat op om inwoners te vragen wat hun visie is over de toekomst van ons dorp. Onze fractie probeert zoveel mogelijk mee te doen, om enquêtes onder de bevolking te verspreiden. Wat we verwachten is een palet aan denkbeelden die een aantal kernwaarden gemeen hebben. Wij hopen als Leefbaar Zeewolde natuurlijk dat onze kernwaarden rust ruimte en natuur ook door de bevolking worden omarmt; via de leefbaarheidsmonitor weten we dat een merendeel van de bevolking deze kernwaarden de belangrijkste redenen vindt om in ons dorp te blijven wonen.

Voor Leefbaar Zeewolde gaat deze visie niet over groei of niet groei, maar met de uitkomsten van de toekomstvisie komen die natuurlijk wel met implicaties. Wat Leefbaar Zeewolde betreft zou met een te onstuimige groei het dorp ten ondergaan aan zijn eigen succes. Leefbaar Zeewolde wil dat ons dorp via een geleidelijke opbouw van Polderwijk, Fortenveld en Vestingveld, de komende jaren naar een situatie migreert waarbij een stabiele bevolkingsopbouw voor een evenwichtige en maximaal gedragen inwonersaantal zorgt. Met een dergelijke dynamisch evenwicht komen er jaarlijks net zoveel mensen bij (geboorte, verhuizing) als dat er weggaan (hemelvaart, verhuizing).

Meneer de voorzitter, we kijken met belangstelling naar de uitkomsten van de toekomstvisie en hoe Zeewoldenaren zelf invulling gaan geven aan de toekomst van ons dorp. Er zijn wel een aantal zorgen voor de toekomst van ons dorp. Tegenwoordig noemen we dit uitdagingen, maar dat verandert niet veel aan de feitelijke situatie. Onze zorgen/uitdaging betreffen de ruimtelijke ordening, uitvoering van zorgtaken en de financiële situatie .

Als veruit grootste bedreiging ziet Leefbaar Zeewolde nog steeds de ontwikkelingen met betrekking tot Lelystad Airport. Terecht wijzen bewoners van Gelderland en Overijssel op de langdurige geluidsoverlast die hen staat te wachten als vliegtuigen op een hoogte van 1800 meter over hun heenvliegen, heel het land spreekt er schande van.
Maar meneer de voorzitter, het lijkt wel of de media het niet wil horen, bij ons komen de vliegtuigen op een hoogte van 600 meter langs ons dorp scheren. Ja, u hoort het goed: 600 meter! Maar, zeggen de voorstanders, het vliegveld levert zoveel economische voordelen op zoals banen en extra inkomsten. Niets is minder waar. Het duurt volgens berekeningen die Lelystad Airport zelf heeft gemaakt, nog 10 jaar na opening voor dat er winst wordt gemaakt. En het is mij nog steeds niet duidelijk wie gedurende al die tijd dat gat gaat opvullen. Verder leidt het vliegveld tot grote verliezen omdat het vliegverkeer de ashoogte van onze molens beperkt tot 100 meter, terwijl 150-200 meter as-hoogte al jaren de norm is. Daardoor loopt onze gemeenschap vele miljoenen aan inkomsten mis alleen maar omdat Lelystad Airport wordt doorgezet. We hebben onze eerdere berekeningen over de verliezen aan dit huis voorgelegd en die beaamde onze aannames. Een droevige ontwikkeling. Hopelijk brengt de reorganisatie van het luchtruim in 2023 enig soelaas.

Meneer de voorzitter, we gaan op weg naar een volgende uitdaging, de ontwikkelingen op Strand Horst. Met de bouw van een hoteltoren van 60 meter worden bestaande zichtlijnen ruw onderbroken en schendt men alle eerder gedane afspraken die in een convenant van de randmeergemeentes waren vastgelegd. In deze afspraken werd juist gestreefd om met verdere ontwikkelingen de natuur van de randmeren te versterken. Maar meneer de voorzitter, niet alleen worden bestaande zichtlijnen ruw onderbroken, Nee, er staat ons ook nog extra geluidsoverlast te wachten nu duidelijk is geworden dat er veel buiten activiteiten mogen gaan plaatsvinden naast de activiteiten in de nieuw geplande evenementenhal. Om dit nog wat plastischer te maken, meneer de voorzitter, de nieuwe norm is dat zo’n 75 dagen er met een maximum van 120 decibel activiteiten in de buitenlucht mogen worden georganiseerd. Het geluidequivalent van 120 decibel is een startend vliegtuig op een afstand van 70 m.
We hebben met Meerinzicht een goede samenwerking maar op het gebied van de ons omringende ruimte is die samenwerking en dialoog er niet. Ons fractielid Evert Ekker, heeft afgelopen zondag de raadsleden van Ermelo uitgenodigd om van de Zeewolder kant waar te nemen wat de impact van hun plannen is voor de bevolking van Zeewolde. Helaas werd de uitnodiging niet beantwoord en is de heer Ekker afgelopen dinsdag persoonlijk bij de raad van Ermelo gaan inspreken om de nadelen van de plannen en bruikbare alternatieven te presenteren. Maar ook daar leek weinig begrip te zijn.
Meneer de voorzitter, we zijn goede buren met Ermelo en goede buren bespreken met elkaar wanneer er iets dwars zit. Er zou op ambtelijk of college niveau op zijn minst afstemming moeten zijn wat we qua geluid wenselijk vinden. Misschien zelfs een gezamenlijk onderzoek naar effect en wat acceptabel is. Nu is het nog steeds gissen. Daarom heeft LZ de motie Goede buren voorbereid en die leg ik graag aan u voor. [motie “goede Buren”]

Meneer de voorzitter, we gaan weer verder. Tijdens de vakantie wordt er veel gezwommen. U voelt het bruggetje al. Let wel, het zwembad zelf is uiteraard geen bedreiging, Er bestaat een raad brede consensus dat het zwembad een belangrijke functie vervuld; met name als het gaat om de zwemlessen voor kinderen. Nee de bedreiging zit hem vooral in de hoge kosten, die door de overheid afgedwongen energie besparende maatregelen en de lange tijd van voorbereiding tot 15 miljoen euro zijn opgelopen. Meneer de voorzitter, mijn partij was ervoor om het eerste voorstel te implementeren dat het college in de vorige raadsperiode aan de raad had voorgelegd. Bij deze uitvoering had ons dit veel geld bespaard maar daarvoor was helaas geen meerderheid in de raad te organiseren. Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen wordt hierdoor maar weer eens duidelijk gemaakt. De 15 miljoen kunnen we gelukkig zelf betalen zonder een lening aan te gaan maar om de financiering van de extra kosten te dekken wordt er ook nog eens 4,4 miljoen uit de algemene reserve bestemd.

Meneer de voorzitter, we dalen af naar de vlaktes waarin ons een financieel tekort in het meerjaren perspectief wordt geschetst; dit baart ons zorgen. Ik wil eerst enkele oorzaken bespreken en vervolgens met een voorstel komen om te kijken hoe de tekorten kunnen worden weggewerkt.

Een belangrijke oorzaak van onze disbalans zijn de ontoereikende bijdrages vanuit Den Haagse rijksoverheid voor de zorgtaken. De kosten die in het sociale domein gemaakt worden kunnen niet uit. Zoals u weet is er aan het begin van de raadsperiode al 5 miljoen uit de algemene reserve gereserveerd om de te verwachten tekorten in de zorg te kunnen dekken. Maar meneer de voorzitter, het kan toch niet zo zijn dat we taken in de zorg krijgen en jaar op jaar niet in staat zijn dit te financieren. Mijn partij stelt dan ook voor bij een volgende gelegenheid dat de regerering taken aan ons dorp geeft die niet op een adequate dekking kunnen rekenen, om te weigeren deze taken uit te voeren. Dat zal dan wel onder burgerlijke ongehoorzaamheid vallen, maar dat is dan maar zo. Het is in ieder geval beter dan mee te gaan in bestuurlijke incompetentie waarmee de zorg verantwoordelijkheden voor kwetsbare groepen op een inadequate manier wordt afgewend op lokale overheden. Meneer de voorzitter, maakt u zich geen zorgen. Leefbaar Zeewolde zal met een dergelijke actie nooit de zorgtaken voor haar inwoners in gevaar brengen. Maar de actie zal wel duidelijk moeten maken dat het zo niet langer kan.

Een verdere bedreiging, die nog of eigenlijk nu maar eens hardop moet worden genoemd is de kwaliteit van de wegen in het buitengebied. Wettelijk zijn wij als gemeentes verantwoordelijk voor het onderhoud en de kwaliteit van de  buitenwegen. Maar door het grote buitengebied wordt er een onevenredig hoge druk gelegd op onze relatief kleine gemeente. Behalve deze constatering is er ook nog iets anders. In een onlangs door de Wageningen Universiteit uitgebracht rapport, wordt het belang van Flevoland voor de nationale voedselvoorziening nog eens benadrukt. Oftewel, alle Nederlanders hebben baat bij een goede toegankelijkheid van het buitengebied en zijn daarom indirect mede belanghebbende. Een andere verdeling om kosten voor onderhoud te verbeteren zou daarom wel op zijn plaats zijn. Dit zou een eerste maatregel zijn om de tekorten weg te werken.

Meneer de voorzitter, we stellen voor om met de raad een extra vergadering te houden waarin we met voorstellen en kaders komen om de noodzakelijke bezuinigingen te organiseren.

Als kaders hebben wij in eerste instantie gekeken naar de voorwaarden voor bezuiniging die door onze toenmalig fractievoorzitter Rein Zijlstra naar voren zijn gebracht. Vervolgens hebben wij daar een aantal aanpassingen aangebracht die door de actualiteit noodzakelijk zijn geworden.

Bij de uitwerking en invulling van de voor een sluitend meerjarenperspectief 2019 – 2023 noodzakelijke ombuigingen de volgende kaders vast te stellen:

  • Zeewolde blijft een zelfstandige gemeente met een dorps karakter;
  • Waar nog niet toegepast wordt ‘de gebruiker betaalt’ het leidende principe voor gemeentelijke diensten en producten;
  • De gemeente zal de bevolking nadrukkelijk betrekken bij het organiseren van bezuinigingen
  • Sociaal zwakkeren moeten tot op een redelijk niveau aan het maatschappelijk leven in Zeewolde kunnen deelnemen;
  • Vermindering van taken mag niet ten koste gaan van veiligheid;
  • In- en uitbesteden van gemeentelijke taken moet verder vormgegeven worden als daarmee bezuinigingen te realiseren zijn;
  • De belastingdruk op de inwoners mag alleen dan meer toenemen als de inflatie indien alle andere mogelijkheden voor inkomsten en bezuinigingen zijn uitgeput;

 

Meneer de voorzitter, de reis door ons politiek landschap zit er op. Leefbaar Zeewolde zal er alles aan doen om er voor te zorgen dat de eerder genoemde uitdagingen worden opgelost en ons dorp een zelfstandig dorp blijft waar de inwoners van ons bijzondere dorp kunnen blijven genieten.
We zijn weer thuis gekomen en daar is het goed toeven….

 

—- 0 —-