Leefbaar let op uw ‘saeck’; het revitaliseren van KBT mag niet uitmonden in een postzegel woonwijk

Leefbaar let op uw saeck

In 2013 stelt de gemeenteraad van Zeewolde de gemeentelijke Structuurvisie 2022 vast. Hierin staat dat binnen de beleidsperiode ‘de kleinschalige bedrijvigheid binnen de kern –  Gildenveld, Krachtenveld, Schepenveld en Planetenveld – moet worden gehandhaafd en versterkt’. Deze beleidslijn is ook met de vaststelling van de Structuurvisie werklocaties Zeewolde op 27 september 2013 door de raad onderstreept en verder uitgewerkt.

Op 14 december 2017 heeft de raad de Visie kleinschalige bedrijventerreinen (KBT) vastgesteld. Met deze Visie wordt de Structuurvisie werklocaties Zeewolde voor de vier hierboven genoemde bedrijventerreinen nader uitgewerkt. In deze Visie wordt een verruiming van gebruiksmogelijkheden op deze bedrijfsterreinen voorgesteld. Het gaat voornamelijk om aanverwante functies zoals maatschappelijke doeleinden, persoonlijke dienstverlening en sport. In de Visie KBT wordt met nadruk aangegeven dat deze verruiming niet geldt voor eventuele zelfstandige woonfuncties op bestaande (en bebouwde) percelen, dit blijft maatwerk.

In de afgelopen jaren bereikt Leefbaar Zeewolde berichten van verontruste ondernemers/bewoners van genoemde KBT’s over het ‘omvormen’ van bedrijfsfuncties naar wooneenheden waarin enkele tot grotere aantallen studio’s en/of appartementen worden gerealiseerd. Met het akkoord gaan van Visie KBT stelt Leefbaar Zeewolde zich achter het revitaliseren van KBT’s onder in deze Visie genoemde voorwaarden tot verruiming gebruiksmogelijkheden, maar niet achter een wildgroei van wooneenheden-verzamelgebouwen die in tegenspraak is met deze Visie.

Leefbaar Zeewolde deelt de zorg en onvrede over deze ontwikkeling met op de KBT’s gevestigde ondernemers en met de inwoners van Zeewolde en heeft daarom op 20 juni jl. een motie ingediend waarin speciale aandacht wordt gevraagd voor deze ongewenste ontwikkeling van wooneenheden.

Met steun van Zeewolde Liberaal, PvdA/Groen Links, Burgerbelang en D66 is de motie aangenomen. Hierin wordt onder meer geconstateerd dat een vastgestelde en heldere toets ontbreekt voor het omvormen van bedrijfsruimten naar wooneenheden.
Het afgeven van vergunningen voor zelfstandige bewoning en het toestaan van nieuwe ontwikkelingen, met uitzondering van lopende aanvragen en afgegeven principe besluiten, dienen pas weer toegestaan te worden nadat de evaluatie van de Visie KBT komend najaar (september) heeft plaatsgevonden en nadat de Raad een besluit heeft genomen of en zo ja, op welke wijze, de Visie wordt aangepast.

‘Leefbaar Zeewolde let op uw ‘saeck’  
Dat zullen we met volle overtuiging en altijd in het belang van onze medebewoners blijven nastreven!

Leefbaar Zeewolde heeft waardering voor de steun die de partijen aan de motie geven om deze onwenselijke situatie te stoppen.

Lees hier het betoog:
200625 LZ betoog motie vreemd visie KBT def

Lees hier de motie: 
20200625.19A Motie vreemd Visie kleinschalige bedrijventerreinen LZ PvdAGL BB ZL D66