Algemene beschouwingen; Louterend

Op donderdag 24 juni werden in de gemeenteraad tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota ook de Algemene Beschouwingen uitgesproken. Fractievoorzitter Ben Sonneveld deed zijn beschouwingen genaamd ‘Loutered’. Hieronder zijn betoog..

Louterend

MdV,
Vorig jaar hebben we de AB overgeslagen. Dat kon ook niet anders. De beelden van lege winkelstraten in vol zonlicht en overvolle ziekenhuizen waar mensen voor hun leven moesten vechten zijn voor eeuwig in ons collectieve geheugen gegrift. Uw moeder, Uw grootvader of uw buurman verpersoonlijkten de gruwelijkheid van de anonieme statistieken die elke avond door het RIVM werden vrijgegeven. Misschien minder erg maar evenzo aangrijpend waren de vele mensen die hun baan verloren of hun zaak moesten sluiten. Nee MdV, onder dergelijke omstandigheden geeft het houden van een AB geen pas. Waren er in deze donkere tijd dan geen lichtpuntjes te ontwaren. Het antwoord is ja zeker wel, die lichtpuntjes waren er wel degelijk.
Louterend was het MdV toen onze dorpsgemeenschap massaal opstond tijdens de Coronatijd en zich aanmeldde bij Zeewolde voor elkaar, het platform waar hulp wordt aangeboden voor diegene die hulp nodig heeft. Buren hielpen elkaar en je voelde in het dorp een grote sociale verbondenheid. De gemeente stelde de betaling van belastingen voor de middenstand uit en wijdde zich aan het ondersteunen van de ondernemers die noodgedwongen hun zaak moesten sluiten. Zeewolde hield vol en gelukkig is er nu weer licht aan het einde van de tunnel en zullen we binnenkort weer helemaal vrij zijn. Hopelijk profiteren de lokale ondernemers van de opbloeiende economie.

Moreel kompas

MdV afgelopen jaar vond voor het eerst in onze raad een integriteits-onderzoek plaats. Een ingrijpende gebeurtenis die de gehele raad heeft bezig gehouden. Een eerste onderzoek door de Burgemeester werd opgevolgd door een onderzoek van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten, kortweg BING genoemd.  Zowel de Burgemeester als BING kwamen tot de conclusie dat er geen integriteitsschendingen waren geweest, wat voor de raad en betrokkenen een hele opluchting was. Toch MdV was ook deze tijd louterend. Menig partij nam de gelegenheid te baat om zijn eigen morele kompas te herijken. Al gauw bleek ook dat er nogal wat licht zat tussen de juridische en morele interpretatie van de situatie.

MdV
Het integriteitsonderzoek was gerelateerd aan de plaatsing van zonnepanelen in een bosrijke omgeving aan de Groenewoudseweg.  Leefbaar Zeewolde blijft met andere partijen van mening dat plaatsing van zonnepanelen in het bos een slecht plan is. Ik zal u vertellen waarom. Op 7 november 2019 neemt een krappe meerderheid van de raad een verklaring van geen bezwaar aan tegen het realiseren van een zonnepark in het bosrijke gebied bij de Groenewoudseweg. Dit terwijl op 21 februari van dat zelfde jaar het beleid grondgebonden zon is vastgesteld, waarbij talloze plekken zijn aangewezen (overigens niet de bewuste locatie aan de Groenewoudseweg), die vele malen groter zijn dan de plek die nu is aangewezen in het bos. Met andere woorden MdV de locatie is overbodig, heeft het gevaar een precedent te scheppen voor andere plekken in het bos terwijl talloze alternatieve voor handen zijn. MdV de zaak is momenteel onder de rechter maar wij zullen de vinger aan de pols houden en er alles aan doen om de zonnepanelen van deze locatie te weren. Als de rechtszaak voorbij is dan houden wij een optie open om de ontwikkelaar van zonnepanelen in het bos een alternatief te geven overeenkomstig het vastgestelde beleid.

 

Omgevingsvisie

MdV, een louterend gebeuren was de totstandkoming van de omgevingsvisie. Voor het eerst is een belangrijk politiek agendapunt tot stand gekomen door massale deelname van onze dorpsbewoners. Op verschillende momenten en met een uitgestoken hand werden mensen uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van ons dorp en samen een toekomstvisie vast te leggen. Vele wensen en ideeën klonken ons, Leefbaar Zeewolde, als muziek in de oren. Behoud en bescherming van onze bossen en bescherming van de kernwaarden rust ruimte en natuur stonden bovenaan de lijstjes met wensen voor de toekomst van ons dorp. MdV, een persoonlijke noot: ik heb het als bijzonder louterend ervaren om tijdens de corona-crisis door de prachtige bossen te lopen en te genieten van de vergezichten over het Wolderwijd. Menigmaal heb ik daar met andere dorpsbewoners staan kijken. We kwamen tot de conclusie dat een eenvoudig bankje goed zou doen om nog meer van het uitzicht te genieten. We hebben daarvoor ook een motie opgesteld waarvan ik het dictum zal voorlezen.  [Motie adopteer een bankje]

Datacenter, Sociaal Domein en KBT

MdV, het datacenter houdt de gemoederen in Zeewolde de laatste tijd bezig. Dat begrijpen wij. Het gaat hier om een grote speler die met zo’n 160 ha een belangrijke plek in Zeewolde gaat innemen. Leefbaar Zeewolde wacht op de laatste reportages van de MER voordat er definitieve uitspraken worden gedaan. Leefbaar Zeewolde maakt zich wel zorgen over enerzijds de grote hoeveelheden energie die het data center nodig heeft en anderzijds het streven naar energieneutraliteit door de diverse overheden. Dat zou kunnen leiden tot het plaatsen van een extra 130 windmolens op ons grondgebied en mogelijk dicht tegen ons dorp. Als dit angstbeeld bewaarheid wordt heeft Zeewolde meer last van het datacenter dan dat het ons iets oplevert en heeft het ook geen zin om het datacenter hier naar toe te halen. We hopen verder dat van de geplande bijeenkomst in oktober een louterende werking uit mag gaan als publiek en gemeente zich kunnen uitspreken over de MER en de eventuele komst van het data center.

Een volgend louterend punt MdV is dat de nationale overheid eindelijk gedwongen werd om tegemoet te komen aan de tekorten in het sociale domein. Daar moest wel een arbitragezaak aan te pas komen die werd gevoerd terwijl in die zelfde tijd miljarden aan grote bedrijven werden gegeven om ze overeind te houden. Maar de 1,6 miljard die we structureel tekort kwamen om, met name, de jeugzorg op niveau te houden, daar was geen geld voor. De jeugd heeft de toekomst MdV, bedrijven en industrie zijn er voor de jongeren en de jongeren zijn er niet voor de bedrijven en de industrie. Gelukkig heeft de arbitragezaak de VNG, dus de gemeentes in het gelijk gesteld en hopelijk kunnen we nu de zorg blijven leveren zonder op onze reserves in te hoeven teren.

Ruimtelijke ordening; participatie en draagvlak

Louterend waren ook de moties waarin de raad zaken van ruimtelijke ordening weer in eigen hand neemt. Dat betrof onder andere de motie over de kleinschalige bedrijven terreinen waar tegen de zin van veel omwonenden, bedrijfspanden naar grote aantallen woningen werden omgezet. Een andere motie betrof de locatie Strandweg 11, waar een grote groep omwonenden vooral bezwaar hebben tegen de hoogte van het nieuwbouwinitiatief, Het bestemmingsplan schrijft een maximale hoogte van 10 meter voor, terwijl het initiatief een gebouw van 17 m hoogte voorstelt. Mdv dat brengt mij op het nieuwe en nog deels ongeplaveide terrein van de omgevingswet waarin participatie en draagvlak gevleugelde begrippen zijn, die ook veel vragen oproepen. MdV Leefbaar Zeewolde zou graag een brede discussie hebben over de invulling van de begrippen participatie en draagvlak zodat onze inwoners duidelijkheid krijgen over te volgen procedure. Ook de Raad heeft die duidelijkheid nodig om zijn kaderstellende en controlerende taken uit te voeren. Uit de voorbeelden die hierboven zijn aangehaald, lijken  de begrippen participatie en draagvlak niet eenduidig en voor meerdere uitleg vatbaar.

Woningbouwlokaties

MdV, op naar een louterende toekomst. Binnen negen maanden zijn er weer verkiezingen en er valt deze keer ook echt iets te kiezen en dat gaat dan met name over de woonlocaties die  een belangrijke plaats in de omgevingsvisie innemen. Leefbaar Zeewolde heeft hier altijd duidelijk uitgangspunten gehanteerd. We willen dat het dorpse karakter van Zeewolde behouden blijft en dat de mooie natuur rondom ons dorp wordt versterkt. Het dorpse karakter en de prachtige natuur rondom ons dorp zijn de belangrijkste redenen waarom mensen in Zeewolde wonen. De uitslagen van de leefbaarheidsmonitor geven ons hierin gelijk. Dat betekend dan ook geen ongebreidelde groei en geen woonlocaties in de bossen.   

MdV natuurlijk wil Leefbaar Zeewolde ook dat onze kinderen hier kunnen blijven wonen. En als deze organische groei daarom vraagt wil Leefbaar Zeewolde kijken of er speciale woningbouwprogramma’s kunnen worden gestart om onze kinderen hier te huisvesten. We streven daarbij naar een dynamische balans waarin het aantal mensen dat uit ons dorp vertrekt in evenwicht is met het aantal mensen dat in ons dorp wil wonen. MdV we hoeven ons hier echt niet voor te schamen. We maken een duidelijke keuze voor de omvang van ons dorp. Bovendien leveren we met de 10 000 woningen op Oosterwold al een substantiële bijdrage aan de nationale woningvoorraad.

MdV inmiddels zijn er een aantal toekomstige woningbouwlocaties voorgesteld die hier op de afbeelding zijn geprojecteerd. Nogmaals alleen als de organische groei daarom vraagt wil Leefbaar Zeewolde een keus maken en zal dan voor woningbouwlocatie A stemmen. Met de keuze van deze locatie laten we onze bossen ongemoeid en kunnen we de natuurwaardes van ons dorp versterken door een groene strook met bomen te plaatsen op de strook grond tussen de Gooiseweg en de woningbouwlocatie A; het nieuwe Zeewoldense Noorderbos. Daardoor zal de naam van ons dorp nog betekenisvoller worden. Het zou inderdaad louterend zijn MdV als de andere politieke partijen die nu de woningbouw in de bosgebieden van de B en C locaties willen onderzoeken met ons mee zouden stemmen en we gezamenlijk voor de A locatie kiezen, onze bossen ongemoeid laten en onze atuurwaarden juist  versterken met de aanleg van dit nieuwe Zeewoldense “Noorderbos”.

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

4 + 2 = ?

Contactgegevens

Egelpad 5
3892 VS, Zeewolde

Tel: 06 – 46 44 39 41

Bankrekeningnummer NL87RBRB8842136190 t.n.v. Leefbaar Zeewolde. Wij zijn als ANBI geregistreerd. Uw gift wordt zeer op prijs gesteld en is aftrekbaar van de belastingen.