Welke gevolgen door stikstofuitstoot  vliegtuigen Lelystad Airport

We beginnen met enkele feiten:

– In december 2022 koopt Schiphol stikstofruimte voor de aanvraag van een natuurvergunning die Schiphol en Lelystad Airport nodig hebben.

– In de Tweede Kamer wordt begin december 2022 een motie ingebracht om Lelystad Airport zo snel mogelijk open te stellen. De motie haalt het gelukkig niet.

– In de decemberuitgave van Luchtvaartnieuws staat een interview met Minister Mark Halbers van Infrastructuur en Waterstaat over Schiphol en Lelystad Airport. Hij vindt het noodzakelijk dat Lelystad Airport in 2024 open gaat.

– In de nieuwjaarstoespraak van de Commissaris van de Koning provincie Flevoland en de plaatsvervangend burgemeester van Lelystad wordt een positieve verwachting voor de opening van Lelystad Airport uitgesproken.

– Schiphol in januari 2023 te kennen geeft voldoende boerenbedrijven te hebben opgekocht om voor zowel Schiphol als Lelystad Airport de benodigde stokstofuitstoot compensatie te hebben verkregen.

Dus wie denkt dat het dossier tot medio 2024 voor Lelystad Airport gesloten is (zoals het kabinet afgelopen zomer heeft besloten), komt bedrogen uit. 

Niets is minder waar. Alles wordt in het werk gesteld om de voorwaarden op orde te krijgen zodat in 2024 Lelystad Airport alsnog voor groot luchtvaartverkeer open kan gaan.

Het kabinet wil vakantievluchten verplaatsen van Schiphol naar Lelystad met als belangrijkste reden het verminderen van overlast voor de omgeving van Schiphol. Maar een garantie tot maximale groei wil Schiphol niet geven. De openstaande ruimte zou daarom zomaar kunnen worden opgevuld met nieuwe vliegbewegingen.

Tegelijkertijd wil hetzelfde kabinet in Oosterwold fase 2 op 3000 hectare duizenden huizen bouwen, pal onder de aanvliegroute waar vliegtuigen lager dan 600 meter hoogte zullen overvliegen. Ook elders in provincie Flevoland zijn projecten voor tienduizenden woningen bedacht en meerdere daarvan liggen dicht tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport aan. Ons dorp blijft ook niet bespaard. Op 600 meter hoogte zullen vliegtuigen op de aan- en uitvlieg routes langs ons dorp scheren.

Kabinet moet crisissen oplossen, niet verplaatsen

Veel Nederlanders zitten inmiddels niet meer te wachten op de opening van Lelystad Airport door alle verschillende crisissen waar we in zijn beland. Het is onbegrijpelijk dat deze vermeende economische ontwikkeling voorrang heeft ten nadele van de klimaatproblematiek waarbij wordt voorgesorteerd en gespeculeerd op toekomstige ontwikkelingen in de luchtvaart.

Er wordt van het kabinet verwacht dat ze kiest voor het oplossen van een crisis en niet voor het verplaatsen van de problemen van de ene provincie naar de andere provincie.

Voor het leefklimaat van de gemeente Zeewolde heeft de opening van Lelystad Airport grote gevolgen door geluidsoverlast, fijnstofuitstoot en stikstofuitstoot. In 2022 heeft de gemeenteraad van Zeewolde in grote meerderheid tegen de openstelling van Lelystad Airport gestemd en sluit daarmee aan bij de vele gemeenten die eveneens tegenstander van dit vliegveld en zijn laagvliegroutes zijn.

Stikstof

Kunnen de huizen in Oosterwold nog wel gebouwd worden als Schiphol de stikstofruimte in het omliggende gebied heeft opgekocht en wat zijn de verdere gevolgen?

De vliegroutes boven het grondgebied van Zeewolde zijn altijd lager dan 915 meter. De aanvraag voor een natuurvergunning voor Lelystad Airport zal daarom een volledige compensatie voor de stikstofdepositie en uitstoot moeten bevatten. Volgens de Nederlandse luchtruimvisie en wet luchtvaart hoeft de stikstofuitstoot van vliegtuigen boven de 915 meter niet mee gerekend te worden. De Europese richtlijn stelt dat dit wel meegeteld moet worden. Dit staat ook vermeld in het rapport van commissie Remkes. Ook SATL heeft hier uitgebreid over bericht.

In het programma ‘Stikstof in Flevoland’ staat beschreven hoe Flevoland omgaat met de aanpak van de stikstofcrisis. Die richt zich voornamelijk op Natura 2000 gebieden, maar Flevoland doet wel mee in het reduceren van de stikstof emissies omdat de provincie daar dicht tegenaan ligt.

Hoe verhoudt zich dat met de mogelijke komst van de vele duizenden vliegbewegingen? En is het terecht dat alleen de Natura 2000 gebieden als doel zijn aangemerkt of zijn er ook lokale effecten?

Motie

Betoog uitgesproken in de raadvergadering 23 februari 2023

Voor Leefbaar Zeewolde is dit aanleiding om in de raadvergadering op 23 februari 2023 een motie in te dienen. De motie draagt het college op om in contact te treden met de provincie Flevoland, de vergunningverlener voor de aangevraagde Natuurvergunning Lelystad Airport.

De Motie Lelystad Airport Stikstof tot nadenken bevat daarvoor de volgende vragen:

  1. Kan de raad van Zeewolde een kopie van de aanvraag Natuurvergunning Lelystad Airport verkrijgen met de daarbij behorende en aangeleverde berekeningen en uitkomsten.
  2. Hoeveel stikstof depositie vindt plaats bij 10.000 en 45 000 vliegbewegingen en hoeveel compensatie is dan nodig voor het grondgebied van Zeewolde. In de beantwoording ook de berekening meenemen.
  3. Indien wordt besloten om Lelystad Airport te openen en er maximaal 45.000 vliegbewegingen plaatsvinden, wat is dan het aantal boerenbedrijven of andere bronmaatregelen die voor extern salderen als compensatie van de stikstofdepositie gaan zorgen? In de beantwoording ook de berekening meegeven.
  4. Heeft de aanvraag van de natuurvergunning Lelystad Airport op enig mogelijke wijze effect op de gemeentelijke taken van Zeewolde zoals bijvoorbeeld woningbouw in Oosterwold of het ontwikkelen van bedrijventerreinen. Het antwoord voorzien van een berekening ter ondersteuning.
  5. Is in kaart gebracht welke boerenbedrijven mogelijk geraakt kunnen worden door stikstofdepositie als gevolg van overvliegende vliegtuigen en kunnen zij daardoor nadelige gevolgen in hun bedrijfsactiviteit verwachten? Het antwoord voorzien van onderbouwing.
  6. Wat is het effect van de openstelling Lelystad Airport inclusief de vliegroutes op het provinciale programma ‘Stikstof in Flevoland’? Het antwoord voorzien van een berekening ter ondersteuning.
  7. Schiphol heeft in de media laten weten voldoende boerenbedrijven te hebben opgekocht om de natuurvergunning voor Lelystad Airport mogelijk te maken. Is dit ook van toepassing voor vliegroutes boven de gemeente Zeewolde en past dit binnen de regels voor het extern salderen, ook als die bedrijven niet in Flevoland gevestigd zijn? Het antwoord graag verduidelijken aan de hand van bestaande regelgeving.

De raad van Zeewolde hoopt met de antwoorden meer inhoudelijk te weten te komen over een aantal van de effecten van het mogelijke toekomstige luchtvaart verkeer en de gegevens, procedures en overwegingen die leiden tot bepaalde besluitvorming te kunnen toetsen op juistheid en zorgvuldigheid.

Wij hopen dat de landelijke en provinciale politiek steeds meer kiest voor leefbaarheid, duurzaamheid en integrale afwegingen en besluitvorming. Bovendien kunnen we dan veel beter met inwoners en belanghebbenden anticiperen op mogelijk  veranderende omstandigheden.

De motie is niet in stemming gebracht omdat het college bij de beantwoording van deze motie heeft aangegeven de vragen aan de provincie te zullen stellen.

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

0 + 7 = ?