Leefbaar stelt schriftelijke vragen aan college over ‘Overlast’

Geacht college,

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft twee schriftelijke vragen, conform artikel 25.

  1. Brommer overlast.

Uit gesprekken met inwoners uit het centrum is gebleken dat er veel overlast wordt ervaren door brommers, fietsers en Fatbikes. Brommers en Fatbikes rijden hard. Brommers maken daarnaast veel lawaai en alle bestuurders negeren af en toe verkeersregels. Ook buiten het centrum wordt overlast door brommers en Fatbikes ervaren.

Vragen aan het college;

  • Is het college van B&W op de hoogte van de overlast die door eerder genoemde voertuigen wordt veroorzaakt?
  • Is het college het met de inwoners eens dat zij hiervan overlast ervaren.
  • Heeft het college inzicht of de eerder genoemde overlast gerelateerd kan worden aan de “bezorging aan huis” van verschillende horeca.
  • Kan het college duidelijk maken in hoeverre er op basis van APV artikel 4:6a / 1. en 4:6C gehandhaafd wordt.
  • Kan het college een inschatting maken of en hoe de overlast op korte termijn zal gaan afnemen.
  1. Geluidoverlast werkzaamheden op het terrein Jachthaven Wolderwijd.

Bewoners van appartementen aan de Zeewolderdijk, o.a. Sterrenkruid, tegenover de openlucht botenstalling terrein van Jachthaven Wolderwijd ondervinden al geruime tijd geluidsoverlast vanwege werkzaamheden van een booteigenaar aan zijn boot.
De bewoners van de appartementen hebben hierover contact gezocht met Jachthaven Wolderwijd en met de eigenaar van de boot om geluidsoverlast te beperken. Zowel de booteigenaar als Jachthaven Wolderwijd wilden hier niet op ingaan. De booteigenaar heeft verteld dat hij het gewoon mag doen en dat er voorlopig geen einde aan zijn werkzaamheden komt. Er is contact geweest met de gemeente maar die verwezen naar de Omgevingsdienst. 

Vragen aan het college;

  • Volgens de APV artikel 4:6a is het verboden om in de buitenlucht een machine in werking te hebben die voor omwonenden geluidshinder veroorzaakt. Voldoet wat hierboven staat beschreven aan dit artikel?
  • Als dat zo is, welke weg kunnen de inwoners bewandelen om de activiteit te beperken, dan wel Jachthaven Wolderwijd te verzoeken op basis van dit artikel deze werkzaamheden te verplaatsen naar een plek elders op het terrein waar de geluidsoverlast minder impact op de omgeving heeft.

De fractie van Leefbaar Zeewolde,

Woordvoerder;

Manno Jonker
mobiele telefoon 06 – 22159471


Op grond van artikel 25 van het Reglement van Orde voor vergaderingen van de gemeenteraad van Zeewolde hebben raadsleden de mogelijkheid schriftelijk vragen te stellen.
Dit zijn dus politieke vragen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders.

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

1 + 2 = ?