Leefbaar stelt schriftelijke vragen over Defensieplannen

Defensie heeft in haar plannen ‘Klaar voor de Toekomst’ ook een ingrijpend plan ‘Ruimte voor Defensie’ over hoe en waar de kazernes en oefenterreinen voor Nederland zullen worden ingericht.

Zoals bekend is al langere tijd sprake van een voorlopige voorkeurslokatie bij de Nijkerkerbrug waar Defensie een Superkazerne wil realiseren op een terrein van 500 hectare.
Op deze formele plannen kan nu een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) worden ingediend. Dit is ook zo op de website van de gemeente aangekondigd.

Schriftelijke vragen (artikel 25)

[HIER leest u de beantwoording van de vragen door het college].

In de raadsvergadering van december jl. heeft de raad unaniem ingestemd met de Omgevingsvisie. Naar de mening van Leefbaar Zeewolde is de komst van een Superkazerne op de beoogde voorlopige voorkeurslocatie in tegenspraak met de aangenomen visie en is daarom op deze locatie ongewenst.

Naar aanleiding van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze heeft de fractie van Leefbaar schriftelijke vragen aan het college gesteld:

————————-

Geacht college,

Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de door Defensie voorlopige plannen voor een superkazerne in de gemeente Zeewolde. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Leefbaar Zeewolde; Rust, Ruimte en Groen. Wat zal de komst van een superkazerne betekenen voor de leefgewoonten van de Zeewolder bevolking, de toekomstverwachting van de daar wonende agrariërs, maar ook van de vele toeristen die Zeewolde jaarlijks bezoeken. De voorlopige voorkeurslocatie aan de Nijkerkerweg past niet in de op 23 december 2023 unaniem aangenomen omgevingsvisie.
Leefbaar Zeewolde heeft het voornemen inwoners, bedrijven en organisaties op te roepen hun reactie/zienswijze in te dienen op de plannen van Defensie.

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft de volgende vragen voor het college:

  1. In de vastgestelde omgevingsvisie blijkt duidelijk dat een mogelijke komst van een superkazerne niet in de visie past. Heeft het college het voornemen om de omgevingsvisie naar Defensie te sturen en daarbij kenbaar te maken dat deze voorkeurslocatie de omgevingsvisie doorkruist en daarom op deze locatie ongewenst is?
  2. De Terinzagelegging NRD voor de MER programma ruimte voor defensie /Flevoland staat nu open voor zienswijze. Is het college voornemens zelf een reactie/zienswijze te geven? Zo ja, kan het college de zienswijze delen met de raad. Zo nee, waarom niet?
  3. Welke vervolgstappen ziet het college na de Nota van Antwoord n.a.v. de ingediende zienswijzen en wordt de raad hierin gekend?
  4. Is het college nog op andere manier(en) betrokken of in gesprek met Defensie naast het participatie traject wat nu met de NRD loopt? Zo ja, kan de raad hierover geïnformeerd worden.
  5. Waarschijnlijk wordt de ‘uiteindelijke’ voorkeurslocatie voor een superkazerne in Q3 van 2024 bekend bij de ter inzage legging ‘Concept nationale beleidsvisie NPRD + Plan MER met een definitieve keuze in Q4 2024.
    Mocht Defensie de keuze voor een locatie in de gemeente Zeewolde hebben gemaakt, hoe worden de inwoners, bedrijven en raad geïnformeerd.

  2024 01 14 LZ, Defensie_V

————————

Het indienen van een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op de plannen ‘Ruimte voor Defensie’ staat vrij voor iedereen en kan eenvoudig worden gedaan door naar deze websitepagina te gaan:

https://www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie/indienen-zienswijze

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

5 + 1 = ?