Dienstbaar aan Zeewolde

In de raadsvergadering op donderdag 3 november 2022 hield fractievoorzitter Tom Zonneveld onderstaand betoog bij de Algemene Beschouwingen

Algemene beschouwingen; dienstbaar aan Zeewolde

De Van Dale definieert dienstbaar als “je dienstbaar opstellen, tonen dat je je ondergeschikt wilt maken aan een collectief belang”. Omdat wij hier niet zitten voor onszelf, maar voor de samenleving.

De gemeenteraad van Zeewolde is er voor de samenleving. De samenleving is er niet voor de gemeenteraad. Voor het collectief belang, omdat de gemeenteraad soms keuzes moet maken als individuele belangen met elkaar botsen. De taak is dan aan de raad om te bepalen wat in het belang is van het collectief van Zeewolde.
In maart van dit jaar haalde Leefbaar Zeewolde 10 van de 19 zetels, dat zal niemand in Zeewolde ontgaan zijn. Daar zijn we de kiezer nog steeds heel dankbaar voor, maar we zijn ons ook bewust van de verantwoordelijkheid die deze uitslag met zich mee brengt. Een dergelijke uitslag wekt verplichtend naar de kiezers en het dorp. Dat een absolute meerderheid geen garantie is voor succes, laten onze westerburen aan de overkant van het kanaal nu wel zien.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn 6 van de 10 Leefbaar Zeewolde raadsleden nieuw en 12 van de 19 gemeenteraadsleden nieuw in deze gemeenteraad gekozen. Ook zijn er 7 ervaren raadsleden gekozen, om de opgebouwde kennis niet verloren te laten gaan. Deze nieuwe raad moet zoeken naar wat zij voor Zeewolde wil betekenen. Graag wil ik u meenemen hoe Leefbaar Zeewolde dat voor zich ziet. Daarbij is er speciaal aandacht voor de Samenleving, de onzekere tijden waarin we zitten, participatie en inspraak, wonen, natuur, duurzaamheid, veiligheid, sport en recreatie, welzijn en jeugd en jongeren.

Samenleving

De gemeente moet de samenleving ondersteunen en faciliteren, zoals eerder gezegd; zich dienstbaar opstellen. Zorgen dat inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties hun volledige potentieel kunnen benutten en zorgen dat niemand door het ijs zakt. De gemeente zorgt voor de basis, maar de samenleving moet zelf ook aan de slag. Toch zien we een tekort aan vrijwilligers bij allerlei organisaties, verenigingen en activiteiten.
De corona periode hebben er voor gezorgd dat veel mensen die jarenlang vrijwilligerswerk deden, niet meer uit de “Coronaslaapstand” komen, zoals Germa van der Wel het onlangs treffend schreef op haar Facebook pagina. Die “Coronaslaapstand” heeft er voor gezorgd dat Winterworld nu niet doorgaat. Heel veel Zeewoldenaren, vooral kinderen, moeten de heerlijke schaatsperiode in december missen. Ook de avondvierdaagse van 2023 staat op de tocht door een gebrek aan vrijwilligers.
Daarom ook hier, op deze plek, de oproep: Mensen kom uit die slaapstand. Ervaar weer de gezelligheid en de samenhorigheid van het vrijwilligerswerk. En ervaar de resultaten van het vrijwilligerswerk dat Zeewolde weer een stukje mooier en leuker wordt om in te wonen en leven.

Gelukkig zijn er ook een heleboel positieve voorbeelden te noemen. Teveel om hier op te noemen, maar ik noem er een paar:
– Facebookgroep Activiteiten alleengaande Zeewolde. Een besloten groep waarin alleengaande Zeewoldenaren samen kunnen afspreken om leuke dingen te gaan doen.
– Groene Schuur: ongeveer 40 jonge vrijwilligers die tot wel 20 uur per week steken in het organiseren van feesten voor jonge Zeewoldenaren. Daar ben ik pas geleden nog op werkbezoek geweest samen met collega raadslid Femke van Wijk. De toekomst van de Groene Schuur is echter wel onzeker. Leefbaar Zeewolde vindt de Groene Schuur waardevol voor Zeewolde en de jongeren van Zeewolde. Het zou zonde zijn als de Groene Schuur zou moeten sluiten.
Leefbaar Zeewolde wil graag meedenken over hoe we de Groene Schuur kunnen helpen, maar we zijn er nog niet uit hoe we dat het beste kunnen doen. Dingen waar we aan denken zijn het delen van kennis van de gemeente Zeewolde op het gebied van bijvoorbeeld verduurzaming en helpen met zoeken naar bestaande potjes waar ze voor in aanmerking zouden kunnen komen. Bijvoorbeeld Leefbaar Platteland of het Fonds Windpark Zeewolde.
– En niet te vergeten de vele sport, cultuur en maatschappelijke verenigingen die ons dorp rijk is. Zeewolde is een echt verenigingsdorp, maar ook deze verenigingen hebben het zwaar door onder andere terugloop in leden.

Onzekere tijden

Nederlanders en dus ook Zeewoldenaren, worden geconfronteerd met allerlei problemen: De energiecrisis, huizencrisis, stikstofcrisis, de hoge inflatie en voor het eerst in een lange tijd weer oorlog in Europa. Dit alles heeft veel effect op de samenleving. Leefbaar Zeewolde vindt het belangrijk dat niemand door het ijs zakt.
Een van de eerste dingen die we daarvoor kunnen doen is zorgen dat Zeewoldenaren alle regelingen en maatregelen die er zijn ook echt kunnen vinden. We hebben daarvoor in Zeewolde het Vraaghuis. Laten we dit koesteren en versterken waar dat kan. Wij kunnen als gemeente niet alle gevolgen van alle crisissen opvangen. We hebben niet oneindig geld. Bovendien als we ergens financieel bijspringen, betekent dat we dat geld ergens anders weer vandaan moeten halen. Iets wat ook niet wenselijk is gezien de energiecrisis en de hoge inflatie. 

Participatie en inspraak

Bij Leefbaar Zeewolde staan participatie en inspraak hoog in het vaandel. Participatie en inspraak is niet; u vraagt en wij draaien, maar wel er altijd zijn met een luisterend oor voor de samenleving, de burger inspraakmogelijkheid bieden en openstaan voor kritiek en voor verbetering van besluitvorming waar mogelijk.
Afgelopen jaren is er al veel gebeurd op het gebied van participatie en inspraak: Bijvoorbeeld bij het opstellen van de toekomstvisie, de Raad op straat, de nota sociaal domein, Leefbaarheidsmonitors die Leefbaar Zeewolde doet en de motiemarkt. Voor die laatste was nog geen geld gereserveerd voor de eerstvolgende motiemarkt in 2023 en vervolgens om het jaar. Daarom dient onze fractie graag, net als alle partijen in deze raad, het amendement uitwerking en financiering motiemarkt in. Daarmee reserveren we geld en nemen we ook de lessen mee van de eerdere motiemarkt in 2021.
Wij willen de participatie en inspraak graag door ontwikkelen. Twee weken geleden was de startbijeenkomst van de raadswerkgroep participatie. Ook het college is hier druk mee aan de slag. Omdat participatie en inspraak zulke brede begrippen zijn, is het goed om hier met z’n allen de tijd voor te nemen om helder te krijgen wat we precies bedoelen, zodat de samenleving ook weet wat ze kan verwachten en weet hoe ze haar stem kan laten horen. Wij kijken ernaar uit om hiermee verder aan de slag te gaan!

Wonen 

kaart woningbouwlocatie A – gebied

Leefbaar Zeewolde is vanaf haar oprichting meer dan 25 jaar geleden duidelijk geweest. Geen woningbouw in onze bossen. Ook onze coalitiepartner is hierin duidelijk. Het coalitieakkoord is ook helder. Eerst zal de Polderwijk afgebouwd worden, daarna gaan we aan de slag met Fortenveld/Vestingveld en vervolgens zal de volgende te ontwikkelen locatie voor woningbouw, wat Leefbaar Zeewolde betreft, het zogeheten Gebied A zijn. Dat zal geen verrassing zijn.
Leefbaar Zeewolde ziet met grote belangstelling uit naar de discussie over Oosterwold die op korte termijn in de raad zal plaatsvinden. Oosterwold zal een rol spelen in de woningbouwopgave van 40.000 woningen tot 2030 die Flevoland recent heeft afgesproken met de minister en ook in de veel grote woningbouwopgave na 2030 zal Oosterwold een belangrijke rol spelen. Oosterwold is de Zeewoldense bijdrage aan het oplossen van de nationale wooncrisis.

Natuur

kaart Ontmoetingsbos G – gebied

Wij zijn zeer verheugd dat in het coalitieakkoord het G-gebied een grote natuurwaarde wordt  toegedicht waar inderdaad veel Zeewoldenaren graag gebruik van maken. Tegelijkertijd is het G – gebied momenteel formeel nog onbestemd en wil Leefbaar Zeewolde graag het G – gebied de bestemming ontmoetingsbos geven. Waarbij ontmoetingsbos verwijst naar een recreatief natuurgebied waar geen woningbouw plaatsvindt. Verder staat er in het coalitieakkoord, en ik citeer: ‘Om de natuurbeleving en natuur recreatieve functies van het G-gebied te versterken, willen we samen met de inwoners kijken welke wensen en ideeën gerealiseerd zouden kunnen worden om aan deze beleving bij te dragen’. We zijn blij dat de coalitie dit plan heeft opgepakt en er voortvarend mee aan de slag is gegaan. Graag willen wij hiervoor een aanmoedigingsmotie indienen die de bevolking moet stimuleren om actief deel te nemen aan inspraakrondes over het ontmoetingsbos waarin persoonlijke en gemeenschappelijke plannen kunnen worden voorgesteld.
De incidentele uitgaven kunnen uit de Algemene Reserve worden gedekt, waardoor inwoners geen extra lasten hoeven te betalen. Natuurlijk moeten er keuzes worden gemaakt en kan niet alles. Het is dan ook aan de raad om de beste plannen in een eindversie vast te stellen.
Hiervoor willen wij graag de volgende motie indienen, en wij doen dat met de ChristenUnie.

Verzoekt het college:
• Om een plan van aanpak met tijdslijn te presenteren die het proces beschrijft om van G-gebied tot ontmoetingsbos te komen. Dit plan van aanpak, inclusief een voorbereidingskrediet, voor 1
maart 2023 aan ons als raad voor te leggen.
• In het plan van aanpak een participatieproces te organiseren waarin inwoners uitgedaagd worden
om hun wensen en ideeën mee te geven die de natuurbeleving en natuur-recreatieve functies van
het G-gebied gaan versterken.
• De uitkomsten van het participatieproces voor uiterlijk 1 december 2023 aan de raad voor te
leggen, inclusief een raming voor de financien die benodigd zijn om het ontmoetingsbos te realiseren.
• Zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan het raadsbesluit waarin de keuze is gemaakt voor een ontmoetingsbos.

En gaat over tot de orde van de dag.

Duurzaamheid en energietransitie

Leefbaar Zeewolde wil graag aan de slag met de energietransitie. Daarbij is het uitgangspunt voor Leefbaar dat het energie transitieplan nooit een blauwdruk mag zijn die wordt opgelegd, want dan houd je geen rekening met individuele verschillen en wensen. Daarnaast is het huishoudpotje een van de ingewikkeldste begrotingen die er is. Wij kunnen als gemeente voorlichten en subsidiëren, maar het is belangrijk dat het een keuze van mensen zelf moet zijn.
Hoewel deze nieuwe raad er nu een goed half jaar zit, hebben we inmiddels al een mega bijdrage geleverd aan het verduurzamen van Zeewolde. Het niet komen van het Datacenter is de beste energiemaatregel die je je kan bedenken. 

Veiligheid

Onveilige situaties in openbare ruimten zien wij steeds vaker voorkomen. Ook in Zeewolde. Er is hier sprake van oneigenlijk gebruik van deze ruimten met als gevolg rommel, vernielingen en drugsoverlast. Voorbeelden van dergelijke ruimtes in Zeewolde zijn de parkeergarage onder het Ravelijn, de doorgang onder het gemeentehuis en slecht overzichtelijke parkeerplaatsen in diverse buurten. Voorbijgangers en aanwonenden ervaren dit soort plekken als intimiderend en zij durven de raddraaiers vaak niet aan te spreken op hun gedrag.
Een extra BOA zou een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van dit probleem. Daarom wil Leefbaar Zeewolde graag een informatieavond organiseren met bijvoorbeeld de politie en de BOA’s om te kijken of een extra BOA het proces van toezicht houden en handhaven in Zeewolde kan verbeteren.

Sport en recreatie

Het Randmeren gebied waar Zeewolde direct mee verbonden is heeft veel mogelijkheden. En ook afgelopen zomer is van het Zeewolder strand weer veel gebruik gemaakt. Maar we zien wel een verbeterpunt en dat is het surfstrand.
De afgelopen zomers blijkt dat het surfstrand maar nauwelijks gebruikt wordt. Wel zien we vaak surfers het water opgaan vanaf het kinderstrand, het strand dichtbij de Kardeel. We zien graag dat inwoners en bezoekers voor recreatieve ontspanning het water opgaan, maar zijn ook beducht voor het gezamenlijk gebruik met de vaak ook kleine kinderen die op het strand vertoeven. Wij zouden daarom graag zien dat het surfstrand een verbetering ondergaat.
Wat Leefbaar Zeewolde betreft mag het strand voor alle soorten kleine recreatieve watersporten toegankelijk zijn. Zo is het misschien voor de surfplanken, zeilen, vliegers, kano’s en supboards beter dat er gras is in plaats van het zand. En misschien zijn er nog andere voorzieningen te bedenken waarvoor de doelgroep graag naar deze plek wil komen.
Wellicht kunnen we het voorjaar en de zomer van 2023 gebruiken om met de verschillende gebruikers te inventariseren wat voor de inrichting nodig kan zijn in opmaat naar het surfstrand 2.0.

Welzijn

Leefbaar Zeewolde is groot voorstander van een goede Welzijnsfunctie in Zeewolde. Hiermee wordt een basis gelegd voor zelfredzaamheid en goede kwaliteit van leven van onze inwoners. Leefbaar Zeewolde was dan ook teleurgesteld dat de gemeenteraad vorig jaar niet akkoord ging met het plan voor renovatie van de Meermin. Hierdoor is een flinke vertraging ontstaan in de planvorming met hogere bouwkosten tot gevolg. De behoefte aan een modern, toegankelijk en multifunctioneel gebouw is na een draagvlakonderzoek groot gebleken en daarnaast een belangrijk instrument voor de uitvoering van het welzijnswerk. Het huidige gebouw is ernstig verouderd en voldoet niet meer aan de eisen en behoeften van deze tijd. Leefbaar Zeewolde zal er de komende tijd voor zorgen dat het versterken van de welzijnsfunctie van de Meermin weer stevig op de agenda komt. Dit duldt geen uitstel meer!

Jeugd en jongeren

De 5 jonge raadsleden hebben direct na de verkiezingen de koppen bij elkaar gestoken en bedacht wat de gemeenteraad en de gemeente Zeewolde voor de jeugd en jongeren kan betekenen. Het eerste resultaat was er al vrij snel; Zeewolde gaat waarderingslintjes uitreiken aan de jeugd en jongeren die zich inzetten voor Zeewolde. In december krijgen we hierover een brief van het college hoe we dit gaan doen en in november 2023 zullen dan voor het eerst lintjes uitgereikt gaan worden bij de internationale dag van het kind. Wij kijken er naar uit!
Ook hebben de jonge raadsleden een bijeenkomst georganiseerd over de belevingswereld van jongeren. Dit was een zeer nuttige avond en heeft tot nieuwe en verbeterde contacten geleid tussen organisaties die met jeugd en jongeren werken. En heeft in de gemeenteraad ook geleid tot nieuwe inzichten. Eén inzicht zouden we vanavond graag willen delen.

RSG Levant zei dat het moeilijk is om genoeg personeel te vinden die wil werken in Zeewolde. Voor docenten buiten Zeewolde is het vaak net te ver om iedere dag op en neer te reizen naar Zeewolde en een woning vinden in Zeewolde is, net als in ongeveer heel Nederland, heel lastig. Wel is er een wet in de maak om gemeenten de ruimte te geven om tot 50% van de huurwoningen toe te wijzen aan mensen met een cruciaal beroep, zoals bijvoorbeeld leraren. Gemeenten kunnen zelf bepalen wat voor hun gemeente een cruciaal beroep is. Leefbaar Zeewolde wil graag gebruik maken van deze nieuwe wet die er aan zit te komen. Helaas bleek een motie bij de Algemene Beschouwingen net te kort dag, omdat het
redelijk ingewikkeld in elkaar zit. Om tot een zorgvuldige motie te komen, hebben we wat meer tijd nodig. Maar Leefbaar Zeewolde wil hier graag mee aan de slag!

Maar deze resultaten betekenen zeker niet dat we klaar zijn met onze plannen voor jeugd en jongeren. Afgelopen periode hebben we verschillende signalen gehad dat de mentale gezondheid van jongeren af neemt. Zo was in 2021 18 procent van de 12- tot 25-jarigen in Nederland psychisch ongezond. In 2019 en 2020 was dit nog 11 procent. Daarom willen we graag een bijeenkomst organiseren mét jongeren om het onder andere hier over te hebben en wat de gemeente hieraan zou kunnen doen.

Voorzitter,

op al deze onderwerpen gaat Leefbaar het komende jaar, maar ook daarna dienstbaar aan de slag. Niet voor onszelf, maar voor het collectief belang van de Zeewolder samenleving, haar inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties.

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

0 + 8 = ?