Van G-gebied naar ontmoetingsbos

Het G-gebied, het bos tegenover de sportvelden krijgt de bestemming ontmoetingsbos.
Het bosgebied blijft in de eerste plaats een natuurlijke bosrijke omgeving maar wordt verrijkt met recreatieve onderdelen die uitnodigen om elkaar te ontmoeten in een natuurrijke omgeving. 

In 2005 kondigde Leefbaar Zeewolde aan met een initiatief voorstel voor het G-gebied te komen. Het jaar daarna werd de opzet voor het ontmoetinsgbos gepubliceerd in de Typisch Leefbaar november 2006. De jaren daarna is het G gebied in de gemeenteraad diverse keren onderwerp van discussie geweest en werden ook verschillende andere plannen bedacht, maar geen van de plannen kreeg daarvoor een meerderheid in de raad.
Leefbaar Zeewolde is verheugd dat in het huidige coalitieprogramma het bestemmen van het G gebied tot een ontmoetingsbos is opgenomen. Samen met de ChristenUnie heeft Leefbaar tijdens de Algemene Beschouwingen een aanmoedigings motie  ingebracht om de inwoners van Zeewolde te betrekken bij het bedenken van uitdagende recreatieve elementen.

Eerder heeft Leefbaar Zeewolde een inspiratie video gemaakt die je HIER kunt bekijken. Het oorspronkelijk plan kun je HIER teruglezen. De video en het plan zijn bedoeld ter inspiratie. Leefbaar Zeewolde wil graag dat inwoners zelf met leuke en uitdagende ideeën komen die de recreatieve functie en de natuurbeleving in het bos kunnen versterken.

Motie

Motie Van G-gebied naar ontmoetingsbos;

De raad van de gemeente Zeewolde in vergadering bijeen d.d. 3 november, 2022

Constaterende dat:

 • Het coalitieakkoord aangeeft dat Het G-gebied een grote natuurwaarde heeft waar veel Zeewoldenaren gebruik van maken.
 • Het G-gebied in eigendom van de gemeente Zeewolde is en momenteel formeel onbestemd
 • De plannen in werking zijn gesteld om het G-gebied te bestemmen tot ontmoetingsbos.
 • Het te ontwerpen ontmoetingsbos conform het coalitieakkoord herkenbaar is als:
  • een recreatief natuurgebied waar geen woningbouw plaatsvindt;
  • Een gebied waarvan de ecologische waarde behouden blijft en waar mogelijk versterkt;
  • Een gebied waar natuur-recreatieve functies de natuurbeleving van het G-gebied versterken

Is van mening dat:

 • De Zeewolder bevolking in een participatief proces moet kunnen meebeslissen over de inrichting van het ontmoetingsbos.

Verzoekt het college:

 • Om een plan van aanpak met tijdslijn te presenteren die het proces beschrijft om van G-gebied tot ontmoetingsbos te komen. Dit plan van aanpak, incluis een voorbereidingskrediet, voor 1 maart 2023 aan ons als raad voor te leggen.
 • In het plan van aanpak een participatieproces te organiseren waarin inwoners uitgedaagd worden om hun wensen en ideeën mee te geven die de natuurbeleving en natuur-recreatieve functies van het G-gebied gaan versterken.
 • De uitkomsten van het participatieproces voor uiterlijk 1 december 2023 aan de raad voor te leggen, inclusief een raming voor de financiën die benodigd zijn om het ontmoetingsbos te realiseren.
 • Zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan het raadsbesluit waarin de keuze is gemaakt voor een ontmoetingsbos.

En gaat over tot de orde van de dag.

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

2 + 6 = ?